Navigace

Obsah

Článek ze zpravodaje - obecní dění v první polovině roku 2018

Typ: ostatní
Několik málo postřehu z obecního dění v první polovině roku 2018.

Vážení spoluobčané,

během krátké doby se v naší obci událo tolik věcí, že se ihned na úvod vrhnu na to, abych Vám je alespoň trošku objasnil či Vás o nich informoval.

Místní komunikace: Jednou z největších a také z nejvíce finančně nákladných akcí, které v obci probíhají, je již dlouho připravovaná a také již necelý rok realizovaná oprava místních komunikací. V průběhu těchto oprav se vyskytlo hned několik problémů a skutečností, které nebyly projekčně předpokládány. Především došlo ke změně způsobu oprav v podobě celoplošného podbalu obalovanou asfaltovou směsí. Původním plánem bylo pouze lokální zapravení propadlin – výtluků, což nebylo z technického hlediska možné. Další změnou oproti projektu je na některých místech výměna podloží z důvodu snížení nivelety nebo neúnosné konstrukční vrstvy. Tyto neplánované práce navýší předpokládanou cenu prací přibližně o 1,5 mil Kč. (celkově 8,61 mil Kč). Touto změnou jsme získali kvalitnější opravy místních komunikací. Další komplikací, která se vyskytla a které jsem se obával nejvíce, byl stav kanalizační sítě. Před zahájením prací byla provedena kamerová zkouška potrubí. Byla vytipována nejhorší místa a bylo dohodnuto jejich řešení. Vzhledem k tomu, že kanalizační trubky v okolí kulturního domu byly na hodně místech popraskané a měly malý spád a kapacitu, byla s Vodárenskou akciovou společností dohodnuta výměna za větší dimenzi. Dále bylo provedeno napojení jednotlivých ramen stok do uličních částí. Tyto práce budou hrazeny částečně z plusovosti obce, část uhradí Vodárenská akciová společnost a zbytek doplatí obec (rozpočtově pro obec 0,89 mil. Kč). V průběhu prací jsou pořádány kontrolní dny za účasti Technického dozoru (Ing. Kratochvíl) kdy jsou jednotlivé úseky kontrolovány. Ne vždy se však podaří najít technická řešení, která by byla pro Vás jako občany přímo dotčené ideální. Ve všech případech se ale snažíme najít nějaký kompromis uspokojivý pro obě strany. Termín dokončení je naplánován do 30.10.2018 (došlo ke změně termínu vzhledem k pracím popsaným výše). Rád bych proto touto cestou poděkoval občanům za trpělivost, protože sám vím, že je to již obtěžující zvlášť v teplých dnech, kdy se hodně prášilo. Odměnou za tuto trpělivost může být to, že se niveleta komunikací již nebude v budoucnu měnit (oprava je již možná pouhým frézováním), celková kvalita pohybu po komunikaci se zvýší a bude bezpečnější. U té bezpečnosti ještě zůstanu, neboť nový povrch přilákal na komunikace děti na různých kolečkových bruslích, skateboardech či koloběžkách. Proto prosím, abyste děti upozornili na to, že jsou také účastníci provozu a měli by jezdit vždy v přehledných úsecích a na křižovatkách být obezřetné. To samé samozřejmě platí také pro řidiče, kteří by měli dodržovat max. povolenou rychlost 30 km/h a být pozorní.

Práce na polní cestě: Na polní cestě HC1 vedoucí přes areál zemědělského družstva pokračuje i přes vznikající obtíže výstavba nové účelové komunikace. Termín dokončení je stanoven na 11.11.2018. V průběhu výstavby vznikly nepředpokládané problémy s únosností podloží a musí dojít k hloubkovým sanacím. Větev V1 – vedoucí od areálu ZD směrem na Ludíkov by měla být zaasfaltována do 1.10.2018. Práce již směřují ke konci. Během výstavby je naše obec zatížena nadměrným provozem těžkých nákladních aut a tímto bych chtěl také poděkovat občanům za trpělivost.

Kulturní dům a jeho rekonstrukce: Kvůli stále se zvětšujícím nárokům na energetickou náročnost objektu kulturního domu bylo rozhodnuto Zastupitelstvem obce řešit tuto problematiku podáním žádostí o dotaci, kterou jsme na začátku letošního roku získali a to ve výši 2 563 082,5 ,- Kč (50% uznatelných výdajů). Jedním z dalších problémů na kulturním domě byly již zastaralé kotle, které by tak jako tak potřebovaly výměnu. Nevýhodou současného systému vytápění bylo i to, že kvůli vytápění např. obřadní místnosti pro vítání občánků, muselo být topeno v celém KD. V navrhovaném řešení je již vytápění rozděleno na tři nezávislé topné větve. V průběhu první poloviny roku probíhalo výběrové řízení na dodavatele. Hodnocení a posouzení nabídek se uskutečnilo dne 22. 5. 2018 v 15:30 na obecním úřadě za přítomnosti členů výběrové komise ve složení:  Ing. Lukáš Šebela, Mgr. Antonín Fidler, Ing. Jan Kala a dále zástupce ze společnosti RPA, která byla obcí Němčice pověřena organizací výběrového řízení.  Byly doručeny nabídky dvou účastníků: 1. EKOTERM CZ s.r.o., Pražská 870, 679 61 Letovice - 4 794 703, 73,- Kč bez DPH; 2. Fasády Šimek s.r.o., Pohankova 20, 628 00 Brno – Líšeň - 4 796 580,- Kč bez DPH. Nabídky obou účastníků obsahovaly nezbytné informace. Na základě hodnotících kritérií (nejnižší cena) byla vyhodnocena jako nejvhodnější nabídka účastníka EKOTERM CZ s.r.o., Pražská 870, 679 61 Letovice. Smlouva o dílo byla schválena na ZO dne 19.6.2018 a podepsána dne 25.6.2018. Její znění je uveřejněno na profilu zadavatele. V průběhu měsíce srpna byly práce zahájeny a dokončeny by měly být do konce října. Vnitřní prostory budou dokončeny do konce září. Se zhotovitelem je domluveno, že bude zachován provoz místní hospody. Dále v rámci této akce na nezbytně nutnou dobu nebude možné využívat jiné prostory a to včetně posilovny. Děkujeme za pochopení a věříme, že kulturní dům po provedené rekonstrukci bude sloužit opět občanům a to za snížené náklady na energie.

Dopravní situace při průjezdu obcí: Tato problematika je v současném zvýšeném provozu (zapříčiněném objížďkou uzavřené ulice Dukelské v Boskovicích a směřované objížďce přes naši obec) velice aktuální. Již několikrát řešená situace s Policií ČR v okolí zatáčky u kostela je v současné dopravní situaci neúnosná. Na začátek října je svolána schůzka se zástupci dotčených úřadů o řešení této bezpečností situace. Dalším problémem je křižovatka v dolní části obce. Dne 2.3. 2018 došla žádost občanů o projednání dopravní situace v této oblasti. V žádosti je navrženo postavení zrcadla na křižovatce ve směru Němčice-Kuničky a dále prodloužení chodníku na místě stávajících keřů naproti rod. domu č.p. 37. Problém zajištění bezpečnosti chodců v tomto úseku je letitý a již v roce 2013 byl záměr vybudovat kolem silnice chodník, na který byl i vypracován projekt. K výstavbě chodníku nedošlo z řady důvodů: složitost terénu, nedostatek prostou a s tím související problematika technického řešení aj. Se zástupci SÚS a dopravního inspektorátu Policie ČR při místním šetření bylo tehdy dohodnuto náhradní řešení pro zvýšení bezpečnosti provozu. K realizaci těchto opatření došlo jen částečně, a to umístěním dopravní značky č.A 22 a umístěním radarů pro měření rychlosti vozidel na obou koncích vesnice. Nebyl však upraven terén před a za křižovatkou na Sloup-Kuničky.

 

Ředitelka mateřské školy: Dne 15. května 2018 proběhlo první kolo výběrového řízení na ředitele/ředitelku MŠ Němčice. O výkon funkce projevila zájem jedna uchazečka. Podaná žádost obsahovala všechny požadavky, tj. doklad o odpovídající odborné kvalifikaci, doklad o průběhu zaměstnání, z kterého vyplývá délka pedagogické praxe, strukturovaný profesní životopis, koncept dalšího rozvoje příspěvkové organizace, výpis z evidence Rejstříku trestů, lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti k výkonu pracovního místa ředitele/ředitelky škol a školských zařízení. Komise sestavená pro konkurzní řízení na obsazení pracovního místa ředitele/ky Mateřské školy Němčice posoudila přihlášku uchazečky a konstatovala, že požadavkům uvedeným v § 3 písm. b) a d) vyhlášky č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkurzního řízení a konkurzních komisích, v platném znění, vyhovuje. Komise dále stanovila termín konkurzního řízení na 5. 6. 2018 ve 13:00 hodin. Druhé kolo se uskutečnilo ve stanoveném termínu, tj. dne 5. 6. 2018 v zasedací místnosti OÚ Němčice za účasti všech členů komise jmenované starostou obce Ing. L. Šebelou a uchazečky paní Dany Bergové. Členové komise obdrželi k prostudování kopii koncepce rozvoje školy zpracované uchazečkou. V koncepci paní D. Bergová představila svoji představu rozvoje MŠ Němčice. Při samotném jednání pak odpovídala na dotazy vznesené členy konkurzní komise. Kromě jiného je v koncepci vyjádřen záměr pokračovat v zapojení MŠ do veřejného dění formou veřejných vystoupení na společensko-kulturních akcích v obci. Nově bude usilovat o vytvoření webových stránek MŠ pro rozšíření aktuální informovanosti rodičů i širší veřejnosti.  Na základě posouzení přihlášky, výsledků řízených rozhovorů, dosavadních pracovních výsledků v rezortu školství, mládeže a tělovýchovy se komise hlasováním členů jednomyslně usnesla, že paní Dana Bergová je vhodnou uchazečkou pro výkon ředitelky MŠ Němčice. (Pozn. usnesení konkurzní komise má pouze doporučující charakter.) Starosta obce, v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, a v souladu s ustanovením § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, jmenoval paní Danu Bergovou na pracovní místo ředitelky příspěvkové organizace Mateřská škola Němčice, okres Blansko, a to s účinností od 1.8.2018.

Komunální technika na údržbu obce: Obec Němčice na konci roku zakoupila komunální techniku na zimní údržbu sestávající z traktoru TYM a sypače s čelní radlicí. Na jaře letošního roku jsme vybírali travní mulčovač a vlečku. Po navštívení veletrhu v Brně jsme získali mnohé informace o možnostech a jednotlivých typech zařízení. Bylo rozesláno mnoho výzev k nabídkám. Nakonec byla využita nabídka společnosti REHOS, s.r.o. Dík této technice se obec v komunální údržbě stala samostatnou.  

 

Lokalita Z3: Záměr prodeje pozemků v této lokalitě byl schválen usnesením č.7/2018 zastupitelstva obce dne 17.7.2018. Do diskuse se zapojili i přítomní občané, kteří o pozemky projevili zájem. Zastupitelé obce se shodli na tom, že kromě ceny za výměru stavebních míst bude od jednotlivých stavebníků (žadatelů) požadovat podíl na financování infrastruktury ve výši 120 000,- Kč na jedno přípojné místo a dále úhradu 12 500,-Kč za elektro-přípojku NN. Předpokládané výdaje obce na výstavbu inženýrských sítí, komunikací apod. v lokalitě jsou: na dílo vybudování infrastruktury v lokalitě Z3 ÚP Němčice byl vypracován agregovaný rozpočet v celkové výši cca 14,86 mil. Kč. Bez financování komunikace, veřejného osvětlení, zeleně a mobiliáře to činí 4,6 mil. Kč. To je položka, na které by se měli podílet stavebníci. Celková výměra zasíťovaných stavebních pozemků v lokalitě Z3 je 17 052 m2. Na metr čtvereční tak připadá částka 270,- Kč. Podmínky prodeje těchto pozemků jsou následující: pozemky se nabízely k prodeji ve výši 200,-Kč za m2; v kupní smlouvě obec požaduje předkupní právo na pozemky, u nichž nebude vyřízeno stavební povolení do pěti roků od podpisu kupní smlouvy; platnost předkupního práva pozbude platnosti vydáním kolaudačního souhlasu pro stavbu na dotyčném pozemku; do položky za stavební pozemek není zahrnut příspěvek 120 000,- Kč na vybudování inženýrských sítí a ani poplatek 12 500,- Kč na zřízení elektrické přípojky NN. Úhrada těchto dvou poplatků bude řešena samostatnou smlouvou mezi obcí a stavebníkem (žadatelem).

 

Platba poplatků v obci: V tomto stručném odstavci Vás seznámím s výší dluhů za jednotlivé poplatky vybírané v obci. Předseda finanční komise pan Ing. Jan Kala provedl dne 1.7.2018 kontrolu vybírání poplatků. Výsledkem kontroly jsou následující dlužné částky od občanů:

  • Nedoplatek za komunální odpad činí 45 tis. Kč. (nutno podotknout, že někteří občané mají platbu poplatku rozdělenu). Avšak někteří občané mají vůči obci dlouhodobě dluh ve výši přesahující i 1500,- Kč. Obec Němčice bude tyto dluhy po dlouhodobých dlužnících vymáhat exekuční srážkou z příjmů, neboť i po opakovaných výzvách nebyl dluh doplacen. Apeluji na dlužníky, aby své dluhy včas doplatili a obec nemusela k tomuto kroku vůbec přistoupit.
  • Nedoplatek za poplatek ze psa je 1560,- Kč.
  • Nedoplatky za užívání pozemků je 52 385,- Kč.

 

Volby do zastupitelstva obce: Volby do zastupitelstva obce Němčice se uskuteční v pátek 5.10.2018 od 14:00 do 22:00 hodin a v sobotu 6.10.2018 od 8:00 hodin do 14:00 hodin v zasedací místnosti kulturního domu.

 


Vytvořeno: 18. 9. 2018
Poslední aktualizace: 28. 9. 2018 10:20
Autor: Ing. Lukáš Šebela

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Mobilní aplikace

mobilní aplikace V OBRAZE

Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Volně ke stažení:

Google Play

App Store

Datum a čas

Dnes je neděle, 29. 3. 2020, 14:06:50

Svátek

Svátek má Taťána

Zítra má svátek Arnošt

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
24 25 26 27 28 29 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Náhodný výběr z galerie

Aktuální počasí

Počasí dnes:

29. 3. 2020

obl

Bude polojasno až oblačno, od západu během odpoledne až zataženo a postupně místy déšť nebo přeháňky. Denní teploty 11 až 15°C, v západní polovině Čech kolem 7 až 11°C, na JV 17°C. Noční teploty 3 až -1°C.

Přehrát/Zastavit Další

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE: 2
DNES: 56
TÝDEN: 700
CELKEM: 208047

Aktuální teplota

Weather Underground PWS INMICE5