Navigace

Obsah

Informace o dění v obci za uplynulá období

Typ: ostatní
Článek vyšel ve zpravodaji č. 1/2019

Vážení spoluobčané,

po delší době se na Vás obracím s informacemi činnosti obecního zastupitelstva a informacemi o plánovaných investicích v roce 2019. Na úvod mého článku Vás v krátkém shrnutí seznámím s dokončenými akcemi.

V roce 2018 jsme všichni občané byli zatíženi rekonstrukcí místních komunikací, která byla zdlouhavá a která sebou přinášela nemalé technické problémy a ztěžovala nám život v obci. Dokončit se nám komunikace podařilo do konce roku, kdy bylo staveniště předáno zhotovitelem stavby do užívání obce Němčice. Jsou evidovány ještě nějaké nedodělky a vady, které budou v průběhu roku 2019 postupně odstraňovány. Celkové náklady na rekonstrukci místních komunikací činily 9 249 255,- Kč vč. DPH a k této částce je nutné ještě připočíst prodloužení části komunikaci MK1 (část u smrčků), která nebyla v původním projektu obsažena, částka na prodloužení byla 274 649,- Kč. Vzhledem k technickým problémům a změnou části projektu došlo k navýšení oproti původním záměrům o celkovou částku 1 601 025,- Kč. Kolaudace těchto opravovaných ploch proběhne do poloviny roku 2019.

Další akcí, která naše soužití obtěžovala a v roce 2018 byla ukončena, byla polní cesta HC1 (cesta přes ZD). Dne 26.2.2019 se uskutečnila kolaudace polní cesty HC1. Kolaudace proběhla bez připomínek. V současné době je stavba předaná Pozemkovému úřadu a očekává se předání cesty HC1 do majetku obce Němčice. Náklady na realizaci byly hrazeny Pozemkovým úřadem a pohybovaly se okolo 13 mil. Kč. Obec Němčice bude na cestě provádět další veškerou údržbu.

Další stavbou, která je v současné době dokončována je rekonstrukce opláštění KD. Tato akce byla z části hrazena z fondů evropské unie a od ní očekáváme snížení nákladů na provoz. Během realizace opět došlo k nějakým změnám, které se nemalou měrou podílely na vícenákladech. V průběhu provádění stavebních prací bylo zjištěno, že stávající dřevěný obklad střechy, na který měl být instalován nový obklad z cemento-vláknitých desek je značně dožilý. Jednotlivé komponenty a konstrukční prvky byly uvolněné, zetlené a některé vlivem zatečení uhnilé. Po konzultaci se statikem nebylo možné na tento podklad připevňovat jakékoliv další obkladové komponenty. Zjištěný stav se vyřešil tím způsobem, že stávající obklad včetně roštu byl odstraněn a zhotoven nový vyrovnávající rošt. Na něj pak byl instalován lehčí obklad z plechových šablon s povrchovou úpravou. Dále byl zjištěn nevyhovující stav soudržnosti omítky s obvodovým zdivem. Výtažné a odtrhové zkoušky prokázaly, že stávající omítka nesplňuje požadavek normy na soudržnost. Na základě těchto zjištění bylo doporučeno a provedeno vyrovnání stávají plochy fasády. Pro splnění požadavku přídržnosti celého systému byl použít jiný vhodnější systém upevnění izolace. Místo plastových hmoždinek byly použity hmoždinky kovové. Všechny tyto skutečnosti znamenají zvýšené investice do víceprací. Neřešení těchto skutečností v rozsahu nově vzniklé situace by mělo za následek v budoucnu vynucené investice do oprav ve větším rozsahu, než je tomu nyní v době rozpracované stavby. Neprovedení přípravy podkladu a jiného způsobu kotvení dle ETICS vytváří problém se zárukami na dílo i s celkově nižší životností a také problém s nepřípustnou neodborností ve vztahu k řemeslnému zpracování a technologickým postupům.  Celkové náklady na rekonstrukci KD byly ve výši celkem včetně DPH 6 336 038,00 Kč. (Dotace činní 2,5 mil Kč, zbytek hrazen z obecního rozpočtu).

Informace o realizaci památníku padlým obětem světových válek. Památník byl vystavěn místními občany brigádnickou formou. Touto formou bych chtěl vyjádřit poděkování všem brigádníků, kteří přiložili „ruku k dílu“. Dne 28.10.2018 proběhlo pietní setkání občanů u příležitosti oslav výročí vzniku ČSR a odhalení památníku. Památník byl realizován na základě návrhu p. Marka Skotáka a myslím, že se jej podařilo zasadit do prostoru před obecní úřad dostatečně důstojně. Věřím také tomu, že se každoročně setkáme u památníku a zavzpomínáme na těžké období naší historie a vzdáme poctu těm, kteří neváhali za svobodu položit svůj život.

 

Z připravovaných a plánovaných akcí je z hlediska nákladů určitě výstavba infrastruktury pro lokalitu Z3. Obec připravila lokalitu pro výstavbu 16 RD. Tyto pozemky byly nabídnuty k odkoupení a v současné době již byly všechny pozemky odprodány. V současnosti probíhá příprava výběrového řízení na zhotovitele IS (jednotná kanalizace, vodovod a plynovod). Toto bychom chtěli realizovat do konce roku. Na pokrytí části nákladů na realizaci, jsme zažádali v rámci dotačního titulu MMR o finanční dotaci na jedno přípojné místo ve výši 80 tis Kč (celkem 16RD * 80 tis. Kč=1 280 tis. Kč). Uvidíme, zdali se nám na totu částku podaří dosáhnout. Podmínkou dotace bylo to, že 80% všech bytových jednotek bude realizováno do 5 roků a 100% do 8 roků. Vzhledem k tomu, že někteří majitelé pozemků již zahájili projektové přípravy, nebyl by to zřejmě takový problém. Další, co se bude v této lokalitě realizovat je přípojka parcel pro výstavbu RD na el. energii NN. Toto bude financovat společnost E.ON Distribuční služby s.r.o. a v rámci realizace dojde ke zrušení stávající trafostanice u „Smrčků“ a výstavba nové kioskové trafostanice, posilující celou lokalitu. Ta bude umístěna vedle stávající. Realizace by měla probíhat současně s výstavbou ostatních sítí.

Ke konci roku 2019 stávající kronikář pan Miroslav Kutil podal rezignaci na funkci. Pan Kutil byl dlouholetým sepisovatelem obecních událostí a zaznamenával dění v obci od roku 2007. Za jeho dlouholetou práci mu tímto chci veřejně poděkovat, popřát mu mnoho zdraví a sil v jeho dalším životě. Novým kronikářem, který tuto funkci po panu Kutilovi převzal je bývalý starosta Ing. Pavel Sadecký. Do funkce byl jmenován dne 1.3.2019 a ihned se pustil do práce. Tímto bych mu také chtěl poděkovat, neboť není v dnešní době vůbec jednoduché najít obecní kronikáře. V okolních obcích by o tom mohli dlouze vyprávět, že již několik roků nejsou tuto funkci schopni obsadit. Zaznamenávat události v obci do písemné podoby je zákonnou povinností obce.

Další nutnou investicí je oprava vyústění kanalizace na silnici č. 37360 směr Kuničky. Silnice při výjezdu z obce ve směru na Kuničky je velmi úzká a nepřehledná a dochází zde k častým nehodám spočívajících sjetím do příkopu, srážení střešní krytiny přilehlého RD nákladními automobily apod. V zimním období na jízdním pruhu silnice namrzá vytékající voda. Z těchto důvodů se zastupitelstvo obce shodlo na nutnosti prodloužit výusť kanalizace o cca 20 m. V daném úseku kanalizační roury budou zahrnuty a provede se zpevnění povrchu. Tím také dojde k rozšíření komunikace. Na základě poptávky obce bylo objednáno od stavební společnosti BADIN s.r.o. zhotovení díla za cenu 102 843,57,- Kč bez DPH (124 440,72,- Kč s DPH).

Co se týká křižovatky v dolní části obce – zastupitelstvo zařadilo do rozpočtu finanční prostředky na realizaci únikového zpevněného pruhu po jedné straně krajnice komunikace. Bude se jednat o pás široký cca 80 cm a cílem je zvýšit bezpečnost při průchodu touto nebezpečnou částí komunikace. Neboť ve zúžených místech není možné uhnout na stranu a tímto pruhem bude zvětšen prostor na průchod občanů.

Obec bude dne 29.6.2019 pořádat zájezd na Němčickou olympiádu – IX. Ročník se bude konat v Němčicích u Pardubic. Původní termín konání olympiády stanovený na 22.6. se shodoval s Němčickou poutí. Na základě jednání došlo ke změně termínu za což jsme rádi. Soutěžit se bude v několika disciplínách a na tento zájezd je možné se přihlásit v obecní hospůdce.

Nedělá mi dobře se neustále opakovat a apelovat na občany, aby neodkládali platbu poplatků za odpad. Bohužel několik občanů tuto skutečnost a jejich povinnost stále nerespektuje a jelikož se jedná o daňový poplatek, je obec povinna jej vymáhat. Na začátku roku byl dlužníkům zaslán platební výměr a bohužel nebyl z jejich strany učiněn žádný krok k zaplacení dlužné částky. V současné době je připravován exekuční příkaz, který sebou ponese uplatnění možnosti zvýšení dlužné částky dané v obecně závazné vyhlášce č. 1/2012. Upozorňujeme, že poplatek může být navýšen až na trojnásobek. Obecní úřad je přístupný na jakoukoliv diskuzi o splátkovém kalendáři, kde se podaříme najít shodu v uplatnění možností dlužníka splácet. Cenu za odpad jsme nenavyšovali a za dlužníky platíme všichni poctiví občané likvidaci odpadů. Problematika, která je také zatěžující obecní rozpočet, je likvidace odpadů z podnikatelské činnost, kdy je podnikající subjekt povinen mít na likvidaci odpadů uzavřenu smlouvu s poskytovatelem služeb sběru odpadů nebo tuto smlouvu může uzavřít s obcí. V současnosti řešíme zvýšenou produkci těchto odpadů od podnikatelských subjektů v obci a budeme je s nimi v budoucnu individuálně řešit.

SVOZ odpadu se uskuteční dne 29.4.2019 v době od 14:30 - 15:00 hodin, svoz se uskuteční u obecního úřadu. Co patří pod jednotlivě sbírané komunální odpady: Vše co není směsný komunální odpad, například již nevyužitelné oleje, barvy, nádoby, lahve, plechovky a jiné obaly se zbytky, nebo znečištěné od motorových a jiných ropných olejů, maziv, barev, laků, lepidel, brzdových kapalin, tlakové nádoby obsahující nebezpečnou výplňovou hmotu, nádobky od sprejů, lepidel a tmelů nebo výplňových hmot, znečištěné štětce a rukavice, nepoužitelná léčiva, zářivky, akumulátory, jakékoliv el. baterie, monočlánky, dále absorpční činidla, filtrační materiály, znečištěné čistící tkaniny a textílie, oděvy znečištěné nebezpečnými látkami, agrochemické odpady, jedy, pesticidy, fotochemikálie, kyseliny, rozpouštědla, ředidla, věci co obsahují azbest nebo sádru, asfaltové odpady, azbestové krytiny. Jen ještě upozorňuji, že všechny odpady obsahující azbest musí být zabaleny buď v igelitových pytlech, nebo v jiném pevnějším přebalu kvůli možné nebezpečné sprašnosti. Volně ložený azbest je zakázáno jakkoliv přepravovat.

V souvislosti se stavebními aktivitami v obci docházelo v mnoha případech ke krádežím stavebního materiálu. Obec tuto nepoctivou aktivitu místních občanů, opakuji byli to místní občané, což je o to víc zarážející, monitorovala a zaznamenala. Pokud by se tato činnost opakovala budeme nuceni předat celou věc k řešení Policii ČR. Neboť v dnešní době snad není normální krást! Dalším problémem jsou různé drobné černé skládky, které také po zakoupení fotopasti monitorujeme.

Obecní úřad také oznamuje, že volby do Evropského parlamentu se uskuteční v pátek dne 24. května 2019 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu dne 25. května 2019 od 8.00 hodin do 14.00 hodin. Místem konání voleb je obřadní místnost KD Němčice č.p. 180. Volič je povinen po příchodu do volební místnosti prokázat svoji totožnost platným občanským průkazem nebo pasem. Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství, nebude mu hlasování umožněno. Úpravu hlasovacích lístků je nutno provádět v prostoru k tomu určeném. Voliči, který se neodebral do prostoru určenému pro úpravu hlasovacích lístků, okrsková volební komise hlasování neumožní. Pro voliče cizích státních příslušností více informací na stránkách www.volby.cz nebo v době úředních hodin na obecním úřadě.

 

V krátkosti ještě výčet několika dalších plánovaných aktivit v roce 2019:

- v průběhu dubna proběhne oprava ruční pumpy na hřbitově

- plánujeme upravit břeh v zatáčce u kostela

- dojde k výměně tepelných zdrojů na objektu MŠ – nevyhověly revizi vzhledem ke svému stáří

- úprava veřejného prostranství u Kulturního domu

- investice do nových záclon a závěsů do KD
- zřízení tří nových míst pro sběr tříděného odpadu (plast u zastávky v dolní části obce, sklo u OÚ, papír u MŠ)

- realizace sociálního zázemí na „Kiosku“ + realizace vydláždění prostoru s posezením

- sousedské posezení dne 28.9.2019


Vytvořeno: 28. 5. 2019
Poslední aktualizace: 28. 5. 2019 16:40
Autor: Ing. Lukáš Šebela

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Mobilní aplikace

mobilní aplikace V OBRAZE

Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Volně ke stažení:

Google Play

App Store

Datum a čas

Dnes je sobota, 4. 4. 2020, 13:49:56

Svátek

Svátek má Ivana

Zítra má svátek Miroslava

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Náhodný výběr z galerie

Aktuální počasí

Počasí dnes:

4. 4. 2020

oblacnosde

Bude polojasno až oblačno, ojediněle přeháňky. Denní teploty 7 až 11°C. Noční teploty 1 až -3°C.

Přehrát/Zastavit Další

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE: 2
DNES: 60
TÝDEN: 577
CELKEM: 208659

Aktuální teplota

Weather Underground PWS INMICE5