Obsah

Organizační řád MŠ

Typ: ostatní | Provozní informace
Organizační řád

 

 

Organizační řád

 

 

Mateřské školy Němčice

okres Blansko, příspěvková organizace

 

 

Vydává ředitelka mateřské školy

 

     

Aktualizováno k 1. 9. 2018 – Dana Bergová, ředitelka školy

 

 

Na základě ustanovení § 305 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb. zákoníku práce v platném znění vydávám jako statutární orgán školy tento vnitřní předpis - Organizační řád mateřské školy

 

I.   část

Všeobecná  ustanovení

 

Článek 1

Úvodní ustanovení

 

1)  Organizační řád Mateřské školy Němčice upravuje její organizační strukturu a řízení,

      formy a metody práce školy, práva a povinnosti pracovníků školy.

2)  Organizační řád je základní normou školy jako organizace ve smyslu Zákoníku práce.

3)  Organizační  řád školy zabezpečuje realizaci především školského zákona – zákona č. 561/

     2004 Sb., a vyhlášky MŠMT ČR č. 43 / 2006 Sb., o předškolním vzdělávání

 

Článek 2
Postavení a poslání mateřské školy

 

1)  Mateřská škola Němčice, okres Blansko byla zřízena, s platností od 1. ledna 2003, jako

      příspěvková organizace zřizovací listinou vydanou Obcí Němčice –15.10.2002. 

      Je samostatným právním subjektem, je jednotřídní mateřskou školou a její součástí je 

      školní jídelna.

2)  Škola je v rejstříku škol MŠMT vedena pod kódem 600 105 407  a pod názvem 

      Mateřská škola Němčice, okres Blansko, příspěvková organizace.

3)   Základním posláním mateřské školy je zajišťovat ve spolupráci s rodinou předškolní

      výchovu a vzdělávání, podporovat zdravý tělesný, psychický a sociální vývoj dítěte a 

      vytvářet optimální podmínky pro jeho individuální osobní rozvoj. Mateřská škola přispívá   

      ke zvýšení sociálně kulturní úrovně péče o děti a vytváří základní předpoklady jejich   

      další vzdělání.

 

 

II.   část   

Organizační členění

 

Článek 3

Útvary školy a funkční místa

 

1)  V čele školy jako právního subjektu stojí ředitelka školy, která odpovídá za plnění úkolů

      organizace.

2)  Škola se člení na vedení školy, pedagogické pracovníky a správní zaměstnance.

3)  Škola nemá jmenovaného zástupce statutárního orgánu, oprávnění jednat jménem školy

     v době nepřítomnosti ředitelky na pracovišti (zejména při pracovní neschopnosti ředitelky)

      má učitelka MŠ – o všem ředitelku informuje.

4)  Jediným vedoucím zaměstnancem je vedoucí školní jídelny.

 

 

 

 

Organizační schéma školy

 

 

Ředitelka školy

 

 

 

 

Učitelka

 

 

Školnice

 

 

Vedoucí

škol.jídelny                                                                                                                                                                                                            

 

 

Kuchařka

 

 

Ředitelka školy – vedoucí zaměstnanec podle § 124 ZP,  2. stupeň řízení – statutární orgán

 

Vedoucí školní jídelny – vedoucí zaměstnanec podle § 124 ZP,  0. stupeň řízení

 

III. část

Řízení školy -  kompetence

 

Článek 4
Statutární orgán školy

 

  1)   Statutárním orgánem školy je ředitelka.

  2)   Řídí školu a plní povinnosti vedoucí organizace. Odpovídá ve všech oblastech za chod

        školy.

  3)   Ředitelka řídí ostatní vedoucí pracovníky školy a koordinuje jejich práci. Koordinace se   

        uskutečňuje zejména prostřednictvím porad vedení školy ( provozní porady, pedagogické 

        porady).

  4)   Jedná ve všech záležitostech jménem školy, pokud nepřenesla svoji pravomoc na jiné 

        pracovníky v jejich pracovních náplních.

  5)   Rozhoduje o majetku a ostatních prostředcích, svěřených škole. Rozhoduje o hlavních 

   otázkách hospodaření, mzdové politiky (odměňuje pracovníky podle výsledků jejich

   práce ).

 1. Schvaluje všechny dokumenty a materiály, které tvoří dokumentaci školy,výstupy

  ze školy.

    7)   Ředitelka schvaluje organizační strukturu školy, rozhoduje o záležitostech školy

    8)   Odpovídá za BOZP, PO a ochranu ŽP.

    9)   Provádí kontrolní činnost na základě obecně závazných pokynů. Kontroluje chod školy

       ve všech směrech.

  10)   Při své práci se řídí zákoníkem práce a souvisejícími předpisy, pracovním řádem,

       platnými právními předpisy, pokyny a nařízeními nadřízených orgánů

   

  11)   Ředitelka při výkonu své funkce dále :

  Výchovně vzdělávací proces

 • Tvoří školní vzdělávací program ve spolupráci s učitelkou
 • Usměrňuje koncepci výchovy na mateřské škole v souladu s platnými normami a specifickými podmínkami MŠ.
 • Provádí zápis dětí do MŠ.
 • Rozhoduje o zařazení dětí do mateřské školy.
 • Rozhoduje o ukončení docházky dítěte do MŠ
 • Spolupracuje se zákonnými zástupci dětí

   

 • Pracovně právní problematika
 • Přijímá pracovníky do pracovního procesu, zabezpečuje personální obsazení školy, vyhotovuje pracovní smlouvy
 • Určuje v souladu s pracovní smlouvou a se zřetelem ke konkrétním podmínkám školy pracovní náplně zaměstnanců
 • Rozhoduje o vzniku, změně a ukončení pracovního poměru zaměstnanců školy
 • Určuje dobu čerpání dovolené
 • Nařizuje práci přesčas, rozhoduje o čerpání náhradního volna, o vhodnější úpravě pracovního času
 • Poskytuje pracovní volno z důležitých důvodů při osobních překážkách v práci
 • Přiznává odměny a další pohyblivé složky platu podle výsledků práce zaměstnanců
 • Vysílá zaměstnance na pracovní cesty
 • Přiznává náhrady cestovních nákladů
 • Zodpovídá za dodržování pracovního řádu
 • Projednává výsledky kontrolní činnosti s příslušnými zaměstnanci
 • Seznamuje zaměstnance s pracovně právními předpisy, kontroluje jejich dodržování
 • Zodpovídá za vedení personalistiky a za evidenci podkladů pro stanovování mezd, které jsou zpracovány na základě smlouvy se Střediskem služeb školám, mzdovou účtárnou
 • Zodpovídá za vedení předepsané dokumentace

   

  Materiálně ekonomická oblast

 • Zajišťuje efektivnost využívání finančních prostředků
 • Zabezpečuje správu svěřeného majetku, eviduje majetek, přiděluje inventární čísla, provádí vyřazování předmětů, zodpovídá za řádné provedení inventury v určitém termínu
 • Schvaluje a provádí objednávky školy
 • Uzavírá zákonné pojištění organizace
 • Odpovídá za daňové odvody sociálního, zdravotního a nemocenského pojištění

   

  Bezpečnost a ochrana zdraví, požární ochrana

 • Odpovídá za plnění úkolů BZOP, PO.
 • Seznamuje zaměstnance s předpisy BOZP, PO
 • Odpovídá za proškolení zaměstnanců v těchto oblastech
 • Odpovídá za vedení předepsané dokumentace v oblasti BOZP, PO
 • Dbá, aby byl zajištěn nezávadný stav objektů a technických zařízení, odpovídá za provádění požadovaných kontrol a revizí
 • Zajišťuje vedení evidence úrazů

   

  Externí vztahy

 • Zajišťuje styk s nadřízenými složkami
 • Odpovídá za vytvoření podmínek pro činnost školní inspekce. Projednává s inspektory výsledky kontrol, zajišťuje odstranění zjištěných nedostatků
 • Projednává se zřizovatelem koncepci rozvoje školy, rozpočet a materiální podmínky pro činnost školy
 • Zajišťuje, aby byl zřizovatel informován o čerpání rozpočtu a dalších provozních záležitostech

   

   

   

  Článek 5

  Organizační a řídící normy

   

  1)  Škola se při své činnosti řídí těmito základními organizačními řády, směrnicemi a

        předpisy, které tvoří přílohu Organizačního řádu školy :

 • Školní řád
 • Spisový a skartační řád
 • Směrnice pro oběh písemností a účetních dokladů
 • Směrnice k ochraně majetku
 • Směrnice pro hospodaření s majetkem
 • Kontrolní řád
 • Provozní řád
 • Směrnice o cestovních náhradách
 • Směrnice o poskytování OOPP
 • Směrnice o čerpání fondu FKSP
 • Vnitřní platový předpis
 • Směrnice o inventarizaci majetku
 • Směrnice k ochraně osobních dat
 • Provozní řády školy ( kuchyně, zahrada, kotelna,jídelna,ložnice)
 • Směrnice k zajištění BOZP na škole
 • Směrnice o čerpání dovolené
 • Směrnice pro vedení pokladní hotovosti

   

  2)   Vnitřní předpis musí být vydán písemně, nesmí být v rozporu s právními předpisy ani být

         vydán se zpětnou účinností.

  3)   Vnitřní předpis je závazný pro zaměstnavatele a pro všechny zaměstnance. Nabývá

        účinnosti dnem, který je v něm stanoven

  4)   Zaměstnavatel je povinen zaměstnance seznámit s vydáním, změnou nebo zrušením

        vnitřního předpisu nejpozději do 15 dnů. Zaměstnavatel je povinen uschovat vnitřní 

        předpis po dobu 5 let ode dne ukončení doby jeho platnosti

   

   

IV.část

Funkční (systémové) členění

 

Článek 6

Strategie řízení

 

1)   Kompetence pracovníků v jednotlivých klíčových oblastech jsou stanoveny

      v pracovních náplních.

2)   Pracovní náplně jsou členěny tak, aby z nich vyplývalo :

 • klíčové oblasti pracovních činností zaměstnance
 • komu je pracovník podřízen
 • jaké má pracovní povinnosti

         Učitelka  zodpovídá ředitelce školy za úroveň pedagogicko výchovné 

         práce s dětmi

         Školnice zodpovídá ředitelce školy za čistotu, včasný úklid místností a dodržování

         všech hygienických pravidel, za pořádek ve svěřeném objektu a jeho okolí

   

         Vedoucí školní jídelny zodpovídá ředitelce školy za  úsek školního stravování, rozvoj

         školního stravování, zpracování podkladů pro účetnictví

   

         Kuchařka  zodpovídá za zabezpečování výroby   

         Teplých a studených  jídel a jejich normování podle platných  předpisů a směrnic

   

         Všeobecné povinnosti zaměstnanců, práva a odpovědnost vyplývají ze zákoníku práce

         a dalších obecně závazných právních předpisů :

 • dodržovat pracovní kázeň a plně využívat pracovní dobu, plnit úkoly, které jim zadá  ředitelka školy
 • dodržovat předpisy BOZP a PO
 • chránit majetek školy
 • doporučuje se o své mzdě neinformovat své spolupracovníky
 • zaměstnanec má právo vznést své pochybnosti, připomínky k organizaci a režimu školy
 • seznámit se s organizačním a pracovním řádem školy, vnitřními organizačními předpisy

   

  Článek 7

Finanční řízení

 

1)   Účetní agendu v plném rozsahu vede účetní mateřské školy

2)   Zpracování mzdové agendy je smluvně zajištěno jinou organizací (Středisko služeb

      školám Kuřim, mzdová účtárna Blansko)

3)   Za správné hospodárné využívání všech finančních prostředků v souladu s platnými

      zákonnými normami v plném rozsahu zodpovídá ředitelka školy

4)   Zpracování účetní agendy a přípravu účetních dokladů v souvislosti se školní jídelnou

      provádí vedoucí školní jídelny

 

Článek 8

Personální řízení

 

1)   Personální agendu vede v plném rozsahu ředitelka školy

2)   Sledování platových postupů a nároků pracovníků zajišťuje ředitelka

3)   Přijímání nových pracovníků zajišťuje administrativně ředitelka škola, včetně jejich 

správného zařazení podle platné legislativy

4)   Pedagogické pracovnice kterými jsou ředitelka a učitelka  plní úkoly v oblasti

      výchovy a vzdělávání dané Školním vzdělávacím programem

5)   Nepedagogickými pracovníky jsou : vedoucí ŠJ, kuchařka, školnice a účetní

 

 

Článek 9

Materiální vybavení

 

1)   Vstupní evidenci nově pořízeného majetku provádí ředitelka ve spolupráci s účetní školy

2)   O nákupu hmotných prostředků rozhoduje ředitelka školy

3)   Za ochranu evidovaného majetku odpovídá ředitelka

4)   Za správné zacházení s majetkem zodpovídají zaměstnanci školy ředitelce

5)   Odpisy majetku se řídí ustanoveními zákona ČNR č. 568/1992 Sb., o daních z příjmu,

v platném znění a zákonem č. 250/ 2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, v platném znění

Článek 10

Řízení výchovy a vzdělání

 

1)   Organizace vyučovacího a výchovného procesu se řídí platnými školskými předpisy

       a vnitřním řádem školy, školním vzdělávacím plánem

2)   Organizace mateřské školy

       -   školní rok začíná 1. září a končí 31. srpna následujícího kalendářního roku

 -   škola má jednu třídu, ve které jsou děti od 3 do 6 let věku, do MŠ může být přijato 

      výjimečně i dítě mladší než 3 roky 

3)   Při přijetí do mateřské školy stanoví ředitelka školy po dohodě se zákonným zástupcem

dítěte dny docházky do mateřské školy a délku pobytu v těchto dnech

 

 

Článek 11

Externí vztahy

 

1)   Navenek zastupují školu především její vedoucí pracovníci, tj. ředitelka a vedoucí školní

      jídelny

1)   Ve styku s rodiči dětí jednají jménem školy ředitelka a učitelka školy

2)   Rozsah zmocnění pro jednání jménem školy v externích vztazích určuje ředitelka školy

 

 

 

 

 1. Část

Pracovníci a oceňování práce

 

Článek 12

Vnitřní principy řízení a oceňování práce

 

1)   Zařazování a oceňování pracovníků se obecně řídí zákoníkem práce č. 262/2006 Sb., 

      nařízením vlády ČR č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných  

      službách a správě, v platném znění a nařízením vlády č. 469/2002 Sb., kterým se stanoví

      katalog prací

2)   Podrobnosti jsou stanoveny ve Vnitřním platovém předpisu mateřské školy

 

 

Článek 13

Práva a povinnosti pracovníků

 

1)   Jsou dány zákoníkem práce č.262/2006 S., zákonem č. 561/2004 Sb., školským zákonem,

      vyhláškou č. 43/2006 Sb., o předškolním vzdělávání, pracovním řádem pro pedagogické  

      pracovníky a ostatní pracovníky škol a školských zařízení, organizačním řádem školy

a dalšími obecně závaznými právními normami.

 

 

 

 

 

 1. Část

Komunikační a informační systém

 

Článek 14

Komunikační systém

 

1)   Zaměstnanci mají přístup k vedoucím pracovníkům denně, během jejich přítomnosti na

      pracovišti

2)   Záležitosti, které nesnesou odkladu a vyžadují zásahu vedoucího pracovníka, nebo hrozí-li

      nebezpečí z prodlení, je třeba vyřídit okamžitě

 

 

Článek 15

Informační systém

 

1)   Informace vstupující do školy přicházejí k ředitelce, ředitelka rozhodne komu bude 

      informace poskytnuta, případně kdo záležitost nebo její část zpracuje

2)   Způsob zveřejňování informací  - nástěnky

                                                          -  prostřednictvím osobního jednání

                                                          -  pedagogické, provozní porady

3)   Informace, které opouští školu jako oficiální stanovisko školy, musí být podepsány

      ředitelkou

 

 

VII.Část

Závěrečné ustanovení

 

1)   Směrnice nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2007

2)   Zrušuje se předchozí znění této směrnice za dne 25. 2. 2003

 

 

VNěmčicích dne 1.1. 2007

 

                                                                                                 

 

Vzali na vědomí :

 

 

Dodatek k organizačnímu řádu č. 1

 

Vnitřní organizační řád pro pedagogické pracovníky

 

Pracovní doba ředitelky MŠ

Pracovní doba ředitelky MŠ je 40 hodin týdně

Přímá výchovná práce ředitelky na jednotřídní mateřské škole je 24 hodin týdně

Přímá výchovná práce je pevně stanovenou částí pracovní doby

Pracovní doba učitelky

Pracovní doba učitelky mateřské školy 40 hodin týdně

Přímá výchovná práce učitelky MŠ je 31 hodin týdně

Přímá výchovná práce je pevně stanovenou částí pracovní doby

Délka pracovní doby je přímo úměrná pracovnímu úvazku, při zkráceném úvazku se úměrně krátí také pracovní doba.

 

Pracovník je povinen :

 

 1.  Plnit povinnosti vyplývající z Pracovního řádu pro zaměstnance škol a školských zařízení
 2.  Dodržovat stanovenou a schválenou pracovní dobu, stanovenou pracovní náplň. Být   

         připraven na pracovišti (ve třídě) na počátku své pracovní doby, tzn. do MŠ přicházet 

         nejméně 10 minut před zahájením pracovní doby.

 3.  Předem hlásit výměnu pracovní směny a důvod k této výměně.
 4.  Řídit se poučením o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a předpisy PO.
 5.  Nahlásit začátek a konec pracovní neschopnosti nebo ošetřování člena rodiny.
 6.  Nahlásit včas ředitelce školy žádost o dovolenou, náhradní volno, studijní volno, 

         neplacené volno, překážky v práci zaviněné i nezaviněné.

 7.  Nahlásit včas návštěvu u lékaře, kterou musí nezbytně vykonat v pracovní době, návštěva  

         u lékaře v pracovní době je povolena pouze v nezbytně nutných případech, pokud není

         možné provést toto mimo pracovní dobu.

 8.  Ohlašovat neprodleně změny v osobních poměrech (sňatek, rozvod, narození 

         dítěte,změny bydliště, zdravotního pojištění apod.) ředitelce školy.

 9.  Dbát na šetrné a hospodárné zacházení s pomůckami a materiálem pro výchovně  

         vzdělávací práci

 10.  Pracovní i školní úrazy hlásit okamžitě ředitelce školy, poskytnout první pomoc, provést

         záznam o úrazu do knihy úrazů.

 11.  V pracovní době stanovené platnými předpisy je pedagog povinen konat :
 • přímou výchovně vzdělávací činnost danou rozvržením pracovní doby
 • práce související s touto činností : příprava na výchovně vzdělávací činnost, příprava pomůcek, vedení předepsané dokumentace, spolupráce s ostatními odborníky, s rodiči, účast na různých formách dalšího vzdělávání, účast na poradách svolaných ředitelkou školy, studium a další dle pokynů ředitelky školy.
 1.  Učitelka je povinna převzít výchovně vzdělávací činnost nad rámec svého úvazku, nelze-

         li to zajistit jinak.

 2.  Učitelka MŠ odpovídá za výsledky výchovně vzdělávací práce, za dodržování školního 

         vzdělávacího programu. Pracuje vysoce profesionálně, v harmonii s koncepcí a filozofií 

         školy, dodržuje všechny stanovené předpisy, plní plánované vzdělávací cíle. Při práci s 

         dětmi dbá, aby byly uspokojeny zájmy a potřeby všech dětí. Vzdělávací práci plánuje, 

         včas a kvalitně se na ní připravuje. Pravidelně provádí evaluační činnost.

 3.  Učitelka je osobně zodpovědná za ochranu a bezpečnost dětí.
 4.  Učitelka je povinna se dále vzdělávat, a to v samostatném studiu nebo v organizovaných

         formách dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků.

 5.  Učitelka je povinna zachovávat mlčenlivost o skutečnostech týkajících se osobních údajů

         dětí.

 6.  Učitelka je povinna informovat zákonné zástupce dětí o výsledcích vzdělání,

         spolupracovat s nimi.

 7.  Při své práci nesmí porušovat Listinu lidských práv a svobod a Úmluvu o právech dítěte.

   

  Další ustanovení

  1) Pedagogičtí pracovníci mateřské školy nemají stanovenou dobu pro čerpání přestávek  

      v práci, je jim poskytnuta přiměřená doba na oddech v době stravování dětí.

   

  2) Dovolená na zotavenou se čerpá zejména v době hlavních a vedlejších prázdnin.  

      O dovolenou zaměstnanec žádá alespoň 2 dny předem ředitelku školy. Ohlášená a  

      schválená dovolená bude vždy pracovníkem vyčerpána.

   

  3) Osobní návštěvy zaměstnanců na pracovišti jsou povoleny pouze na nezbytně nutnou dobu,  

      děti nesmějí být po dobu návštěvy ponechány bez dozoru.

   

  4) Ve všech prostorách mateřské školy je zakázáno kouření.

   

  Práva zaměstnanců

 • Všichni pracovníci mají právo na ochranu osobních informací, včetně informací týkajících se platových podmínek
 • Zaměstnanci mají právo na informace, týkajících se personálních a provozních změn v mateřské škole
 • Zaměstnanci mají právo svobodně se vyjádřit k problémům týkajícím se provozu MŠ
 • Zákonem stanovená práva pracovníků jsou vyjádřena v Zákoníku práce a v Pracovním řádu pro pracovníky škol a školských zařízení

   

   

   

                                                                                                   Dana Bergová

                                                                                               ředitelka mateřské školy

   

   

  Dodatek k organizačnímu řádu č. 2

   

Vnitřní organizační řád pro provozní pracovníky školy

 

Pracovník je povinen :

 1. Plnit povinnosti vyplývající z Pracovního řádu pro zaměstnance škola školských zařízení
 2. Dodržovat stanovenou a schválenou pracovní dobu, stanovenou pracovní náplň.
 3. Řídit se poučením o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, dodržovat předpisy PO a CO.
 4. Nahlásit začátek a konec pracovní neschopnosti a ošetřování člena rodiny.
 5. Nahlásit ředitelce školy včas žádost o dovolenou, náhradní volno, neplacené volno, překážky v práci zaviněné i nezaviněné.
 6. Nahlásit předem návštěvu u lékaře, kterou musí nezbytně nutně vykonat v pracovní době. Návštěva u lékaře v pracovní době je povolena pouze v nezbytně nutných případech, pokud není možné provést toto mimo pracovní dobu.
 7. Ohlašovat neprodleně změny v osobních datech (sňatek, rozvod, narození dítěte, změny bydliště, zdravotní pojišťovny apod.) ředitelce školy.
 8. Zachovávat mlčenlivost o skutečnostech týkajících se osobních údajů dětí a vnitřních záležitostí školy
 9. Pracovní i školní úrazy hlásit okamžitě ředitelce školy, poskytnout první pomoc a zajistit  zápis do knihy úrazů.
 10. Účastnit se provozních porad dle pokynů ředitelky školy.
 11. Důsledně dbát na efektivní a šetrné používání čistících a úklidových prostředků
 12. Šetrně zacházet s inventářem školy
 13. Opouštět svoje pracoviště vždy uklizené, čistící prostředky bezpečně uložené mimo dosah dětí
 14. Při své práci neporušovat Listinu lidských práv a svobod a Úmluvu o právech dítěte

   

  Další ustanovení

  1) Dovolená na zotavenou se čerpá zejména v době hlavních a vedlejších prázdnin. O dovolenou

      zaměstnanec žádá alespoň 2 dny předem ředitelku školy. Ohlášená a schválená dovolená bude  

      vždy pracovníkem vyčerpána.

  2) Osobní návštěvy zaměstnanců na pracovišti jsou povoleny pouze na nezbytně nutnou dobu, 

      děti nesmějí být po dobu návštěvy ponechány bez dozoru.

  3) Ve všech prostorách mateřské školy je zakázáno kouření.

   

Práva zaměstnanců

 • Všichni pracovníci mají právo na ochranu osobních informací, včetně informací týkajících se platových podmínek
 • Zaměstnanci mají právo na informace, týkajících se personálních a provozních změn v mateřské škole
 • Zaměstnanci mají právo svobodně se vyjádřit k problémům týkajícím se provozu MŠ
 • Zákonem stanovená práva pracovníků jsou vyjádřena v Zákoníku práce a v Pracovním řádu pro pracovníky škol a školských zařízení

   

   

   

                                                                                                       Dana Bergová

                                                                                                      ředitelka mateřské školy

                   

  Dodatek k organizačnímu řádu č. 3

   

   

   

  Článek 7 – finanční řízení

   

 1.  Zpracování účetní agendy je smluvně zajištěno jinou organizací (Středisko služeb školám a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno, příspěvková organizace) s účinností od 1. 7. 2018.

   

   

  Článek 8 – personální řízení

   

  5)  Nepedagogickými pracovníky jsou: vedoucí ŠJ, kuchařka a školnice

   

   

  Článek 15 – informační systém

   

 • Způsob zveřejňování informací:
 • Nástěnky
 • Prostřednictvím osobního jednání
 • Pedagogické a provozní porady
 • Webové stránky školy – od 1. 9. 2018

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  V Němčicích 8. 8. 2018                                                                            Dana Bergová,

                                                                                                               ředitelka mateřské školy

   

   


Vytvořeno: 14. 8. 2018
Poslední aktualizace: 14. 8. 2018 10:51
Autor: Ing. Lukáš Šebela

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Datum a čas

Dnes je pondělí, 20. 5. 2024, 8:13:30

Svátek

Svátek má Zbyšek

Státní svátky a významné dny na dnešek:

 • Mezinárodní den stepu

Zítra má svátek Monika

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím SMS a e-mailů

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Náhodný výběr z galerie

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.
Volně ke stažení:

Aktuální počasí

Počasí dnes:

20. 5. 2024

bo

Bude polojasno až oblačno, místy přeháňky nebo bouřky. Denní teploty 18 až 22°C. Noční teploty 12 až 8°C.

Přehrát/ZastavitDalší

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE:1
DNES:83
TÝDEN:83
CELKEM:457988

INFO o odstávkách

nepodařilo se zobrazit banner