Navigace

Obsah

Zpět

Obecně záv. vyhláška č.1(2000)-O závazných částech ÚP

VYHLÁŠKA č.1/2000


o závazných částech územního plánu obce
Němčice


Starosta obce Němčice vydává dle § 44 písm. d) a § 45 písm. 1) zákona č.357/1990 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů (úplné znění vyhlášeno pod č.410/1992 Sb.) a podle § 29 odst.2 zákona č.50/1976 Sb.
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění zákona č. 103/1990 Sb., zákona České národní rady  č. 425/1990 Sb.,   zákona č. 262/1992 Sb.,   zákona č. 43/1994 Sb.,    zákona č. 19/1997 Sb.  a  zákona č. 83/1998 Sb. ‚ tuto obecně závaznou vyhlášku:

 


ČÁST PRVNÍ
Úvodní ustanovení


Článek 1
Účel vyhlášky


Vyhláška vymezuje závazné části územního plánu obce Němčice, zpracovaného Ateliérem PROJEKTIS, schváleného zastupitelstvem obce Němčice dne 9.10.2000 (dále jen územní plán).


Článek 2

Rozsah platnosti


Obec Němčice se rozvíjí jako souvisle urbanizovaný celek. Řešené území je vymezeno katastrálním územím obce. Tato vyhláška platí pro správní území obce Němčice s platností do 31.12. 2020.

 


Článek 3
Vymezení pojmů


1)     Závazné regulativy jsou:
        a)    zásady pro uspořádání území,
        b)    limity využití území, kterými se stanoví zejména mezní hodnoty využití území.
2)         Urbanizované území tvoří dále uvedené plochy zastavěné a určené k zastavění:
        a) plochy pro bydlení,
        b) plochy občanské vybavenosti,
        c) plochy pro podnikání,
        d) plocha pro ČOV,
        e) plochy veřejné zeleně,
        f) plochy pro dopravu,
3)         Neurbanizované území tvoří ostatní nezastavěné pozemky, které nejsou určeny k zastavění.

 

 


ČÁST DRUHÁ
Závazné regulativy


Článek 4


Regulativy stanovují funkční a prostorové uspořádání území, zásady uspořádání dopravy a technického vybavení, vymezení místního územního systému ekologické stability a vymezení veřejně prospěšných staveb.

 

 

 

-2-


Článek 5
Funkční a prostorové uspořádání

 

 

1)       Vymezenému funkčnímu využití území a ploch musí odpovídat způsob jeho užívání a zejména účel umisťovaných a povolovaných staveb, včetně jejich změn a změn v jejich užívání. Stavby a jiná opatření které funkčnímu vymezení území neodpovídají, nesmí být na tomto území umístěny nebo povoleny. Funkční využití území a ploch je vymezeno ve výkresu č.l a 2 grafické části územního plánu obce Němcice.

 

2)     Plochy pro bydlení
Bytová výstavba bude realizována dostavbou proluk v zastavěném území a dostavbou na nových plochách. Výstavba na nových plochách vyžaduje vybudování komunikací a inž.sítí.
Preferována je funkce obytná a to včetně ploch přídomních zahrad a dvorů. Objekty slouží především pro bydlení venkovského charakteru se zázemím užitkových zahrad.


        Přípustné druhy funkčního využití:
        - individuální bydlení venkovského charakteru s užitkovými zahradami a s potřebným hospodářským

          zázemím,

        - zařízení občanské vybavenosti sloužící zásobování území (doporučené situování do přízemí obytných

          objektů),    
        - stavby pro civilní obranu.

 
        Podmíněně přípustné funkční využití:
        - drobné řemeslné provozy nenarušující svým provozem okolí.

 
        Nepřípustné druhy funkčního využití území:
        - stavby nebo zařízení klasifikované jako nevhodné z hlediska životního prostředí a stavby podléhající

          z těchto důvodů zvláštnímu stavebnímu povolení ,
        - stavby pro průmyslovou výrobu a skladování, pokud se nejedná o řemeslnou výrobu nenarušující svým

          provozem okolí,
        - stavby pro zemědělskou výrobu.

 
        Zásady regulace:
        - šířka stavební parcely musí být větší než 6m,
        - stavba musí být provedena v odstupech udávaných stavební čarou a ostatními ochrannými pásmy,
        - pro dostavbu proluk je nutno umístit stavbu na spojnici čar stávajících objektů,
        - minimální ochranné pásmo pro novou obytnou zástavbu od kraje komunikace je stanoveno na 6m.

 

3)       Plochy občanské vybavenosti;
Plochy občanského vybavení jsou určeny výhradně pro určitá zařízení (školská, kulturní, sportovně rekreační) . Přípustná je ve velmi omezené míře funkce obytná (byty správců zařízení) . Nepřípustná je činnost výrobní v jakékoli formě.

 
        Přípustné druhy funkčního využití:
        - stavby pro služby, obchod a veřejné stravování a ubytování
        - stavby pro správu, řízení, požární bezpečnost a civilní obranu
        - stavby pro zdravotnictví a sociální péči, stavby církevní


  Nepřípustné druhy funkčního využití území:
        - provozy ohrožující životní prostředí a obtěžující okolí (hluk, prach, znečištění, bezpečnost apod.)
        - stavby pro výrobu a skladování,
        -stavby pro zemědělskou výrobu.

 
        Zásady regulace:
        - parcelace a velikost pozemku musí odpovídat příslušnému druhu vybavenosti a umožňovat splnění všech

          odstupů stanovených čarami a příslušnými technickými normami.

        - výška je dána celkovou výškou zástavby v obci. Je předpokládána maximální přípustná výška občanského

          vybavení pouze do 2. nadzemního podlaží se sklonitou střechou.

 

-3-

 

 

4)       Plochy pro podnikání:
Jedná se o plochy v návaznosti na stávající areál ZD. Ve výkresu č.2 “Komplexní urbanistický návrh + regulace“ jsou tyto plochy označeny C a D. Stávající areál i výhledové plochy je nutno výhledově izolovat zelení.


        Přípustné druhy funkčního využití:
        - drobné výrobní provozy bez škodlivých vlivů na životní prostředí a bez negativního působení na stávající

          obytnou zástavbu,

        - technická vybavenost.


        Nepřípustné druhy funkčního využití:
        - stavby narušující svým provozem životní prostředí.


        Zásady regulace:
        - stavba musí být provedena v odstupech udávaných ochrannými pásmy,
        - maximální hladina zástavby je stanovena v celé obci na 1 nadzemní podlaží a podkroví.

 

5)       Plocha pro ČOV:
Je umístěna na jihozápadním okraji obce.

 

6)       Plochy veřejné zeleně:
jsou plochy veřejné, okrasné a ostatní zeleně v zastavěném území. Plochy veřejné zeleně jsou v návrhu    rozšířeny, v zájmu zlepšení životního prostředí obce. Jsou navrženy plochy izolační zeleně mezi obytným územím a průmyslovými a zemědělskými areály. Hlavní funkcí území je každodenní rekreace ve veřejném prostoru, utvářeném udržovanou zelení.

 
        Přípustné využití území:
        - plochy pro sport a rekreaci,
        - komunikace pro pěší,
        - plochy zahradnicky udržované zeleně.

 
        Nepřípustné využití území:
        - stavby pro bydlení,
        - stavby pro výrobu a skladování,
        - stavby pro zemědělskou výrobu,
        - stavby pro ostatní podnikatelskou činnost.

 
7)     Plochy pro dopravu
        Jsou plochy staveb a zařízení pozemních komunikací a plochy pro odstavováni motorových vozidel.

 

8)       V neurbanizovaném území nesmí být umísťovány a povolovány novostavby s výjimkou staveb drah a na

        dráze, pozemních komunikací a liniových staveb technického vybavení, drobných hospodářských účelových

        zařízení, meliorací zemědělské a lesní půdy a úprav vodních toků. Toto území se dělí podle funkčních

        kritérií na zemědělskou půdu, lesní půdu, plochy veřejné zeleně na nelesních pozemcích, vodní plochy a

        toky a ostatní pozemky mimo zastavěné území sídel.

        Ozeleňování  polních cest  mimo zastavěné území bude pouze jednostranné, aby mohl být umožněn průjezd 

        i pro širší mechanizaci. Výsadba bude prováděna pouze na stávajících mezích podél cest. Další výsadba

        bude prováděna až v návaznosti na umístění pozemků vlastníků v rámci pozemkových úprav.

 

 


Článek 6
Uspořádání dopravy

 

1)       Silniční doprava:
Obcí prochází silnice II/373 a III/37360. Uzemní plán řeší napřímení dvou směrových oblouků na silnici 11/373 a novou křižovatku uvedených silnic včetně rozhledových trojúhelníků.

-4-

 


Síť místních komunikací zůstává výhledově ve stávajících trasách s minimálními úpravami směrovými i šířkovými. Místní komunikace budou doplněny novými v místě nové zástavby.

 

2)       Doprava v klidu:
Pro odstavování motorových vozidel jsou vymezeny plochy vyznačené ve výkresu č.3 schváleného územního plánu.

 

3)       Na pozemcích vymezených tras a ploch pro stavby pro dopravu nesmí býc umísťovány a povolovány novostavby ani přístavby stávajících staveb s výjimkou podzemních liniových staveb technického vybavení.

 


Článek 7
Uspořádání a limity technického vybavení

1)       Rozsah ploch pro stavby a zařízení technického vybavení je zakreslen ve výkresu č.5 a 6 schváleného územního plánu.

 

2)       Zásobování pitnou vodou je z veřejného skupinového vodovodu, zásobujícího dalších 8 obcí. Zdrojem vody pro Němčice je především zdroj Skalka (na katastru obce) ‚ vrty Zďár a Valchov ze kterých je voda čerpána do vodojemu Ludíkov a odtud zpětně přitéká do Němčic.
Stávající vodovodní síť vzhledem ke svému stáří vyžaduje postupnou celkovou rekonstrukci. K navrženým rozvojovým plochám budou vybudovány nové vodovodní řady.

 

3)     Čištění odpadních vod je navrženo centrální čistírnou, umístěnou u silnice Němčice - Rájec-Jestřebí.

 

4)       Zásobování el. energií bude zajišťováno převážně ze stávajících rozvodů.

 

5)       Obec je plně plynofikována. STL rozvody jsou rozšířeny tak, aby bylo umožněno napojení rozvojových 

        ploch.


6)     Likvidace TKO bude řešena svozem na centrální skládku pro okres Blansko na k.ú. Březinka.
        Inertní odpad bude ukládán na zabezpečenou skládku Zemspolu, a.s. Sloup.
        Třídění odpadů bude zajištěno formou kontejnerů.
        Sběr nebezpečných odpadů má obec zajištěno 2x ročně mobilním sběrem.

 


Článek 8
Ochrana přírody, krajiny a územní systém ekologické stability


Součástí územního plánu je systém ekologické stability, který je nutno respek.tovat v celém rozsahu.regionální USES je v řešeném území zastoupen regionálním biocentrem Holíkov a regionálním biocentrem Pod Babylonem. Návrh lokálního USES v územním plánu obce odráží pojetí místního USES v okresním generelu.
Důležitým úkolem z hlediska budoucího vytváření ÚSES je zpracování dalších stupňů projektové dokumentace, zejména jako součástí lesních hospodářských plánů a osnov a návrhu komplexních pozemkových úprav.

 


Článek 9
Ostatní limity využití území a další omezení

 

1)       Při využívání území musí být dodržovány podmínky ochranných pásem:
a) vodních zdrojů,
b) vodních toků (15m od osy ‚ 6m volný pruh kolem toku),
c) čistírny odpadních vod (navrženo 50m),
d) silnice II. a III. třídy (15m od osy) - mimo území zastavěné a zastavitelné,
e) VTL plynovodu (4m od osy),
f) bezpečnostní pásmo VTL plynovodu (15m od osy),
g) rozvodů elektrické energie Vn (7m od krajního vodiče),

 

-5-

 

 


h) lesního půdního fondu (50m),
i) telekomunikačních zařízení.

 

2)       Plochy staveb a areálů kulturních památek, chráněných podle zákona CNR č. 20/1987 Sb., o státní

        památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, vymezené ke dni schválení územního plánu, jsou neměnné.

 

 

 

 


ČÁST TŘETÍ
Plochy pro veřejně prospěšné stavby

 


Článek 10

 

A.      Veřejné komunikace a plochy pro dopravu


        A.1 - Přeložka silnice 11/373 - bodové závady - nutné napřímení.

                 Komunikační napojení silnice     111/37300 na přeložku II/373.

                Komunikační propojení místní komunikace na přeložku II/373.

 
B.    Technická infrastruktura


        B.1 - Vybudování čistírny odpadních vod - p.č. 905/2
        B.2 - Vybudování splaškové kanalizace a čerpací stanice p.č. 929

 


Článek 11


Vymezení ploch pro nově navrhované veřejně prospěšné stavby je podkladem pro případné vyvlastňování pozemků nebo staveb podle 5 108 odst. 2 písm. a) stavebního zákona, pokud nebude možno řešení majetkoprávních vztahů dosáhnout dohodou nebo jiným způsobem.
Označení  ploch pro veřejně prospěšné stavby je v souladu s grafickou částí územního plánu obce Němčice (výkr. č.2) .

 

 

 

 

ČÁST ČTVRTÁ

Závěrečná ustanovení

 

 

Článek 12

Dokumentace územního plánu obce Němčice je uložena:
a)  na Obecním úřadě Němčice
b)  na Městském úřadě Boskovice - odd. územního plánování

c) na odboru výstavby MěÚ Boskovice

 

 

Článek 13

Změny závazné části územního plánu schvaluje orgán, který schválil původní územně plánovací dokumentaci.

 

 

 

 

-6-

 

 

Článek 14

Tato vyhláška nabývá účinnosti 15. den po zveřejnění na úřední desce OÚ Němčice.

 

 

 

 

 

Ing. Jiří Bebar v.r.                                                                                   Marie Skotáková v.r.

         starosta                                                                                              zástupce starosty

 


 

 

Vyvěšeno: 6.11.2000

Sňato:        28.11.2000

Vyvěšeno: 6. 11. 2000

Zodpovídá: Ing. Pavel Sadecký

Zpět

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Datum a čas

Dnes je čtvrtek, 11. 8. 2022, 11:03:04

Svátek

Svátek má Zuzana

Zítra má svátek Klára

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím SMS a e-mailů

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Náhodný výběr z galerie

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.
Volně ke stažení:

Aktuální počasí

Počasí dnes:

11. 8. 2022

oblacnosde

Bude polojasno až oblačno, na SV místy přeháňky, ojediněle bouřky. Denní teploty 23 až 27°C. Noční teploty 14 až 10°C.

Přehrát/Zastavit Další

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE: 2
DNES: 85
TÝDEN: 692
CELKEM: 327515

INFO o odstávkách

nepodařilo se zobrazit banner