Navigace

Obsah

Ohlédnutí za prací ZO v roce 2017

Typ: ostatní
Článek ve zpravodaji č. 1/2017.

Vážení spoluobčané, 

dovolte mi, abych Vás informoval o nových aktualitách v naší obci, budoucí práce a mnoho dalšího. 

Hned vúvodu mého článku se chci omluvit za zpoždění vydání zpravodaje v obvyklém termínu v polovině roku. Způsobeno je to především tím, že jsem Vás chtěl informovat o průběhu oprav místních komunikací. Plynule naváži na toto téma. Je to již pět roků, co se obecní zastupitelstvo snaží o opravu místních komunikací v horní části obce. Na konci loňského roku byl dokončen projekt, bylo získáno stavební povolení a nic nebránilo v tom začít stavět, až na výběr zhotovitele, což je samo o sobě další kolo dodržení všech zákonných podmínek ve výběru zhotovitele. Na tuto službu byla vybrána společnost RPA Tender, s.r.o. (nejlevnější ze tří oslovených společností), která celé výběrové řízení organizovala (za cenu 35 000,- bez DPH). V průběhu první poloviny letošního roku jsme vybírali zhotovitele této akce. Výběrové řízení podlimitní zakázky probíhalo v měsíci srpnu, kde na konci srpna bylo doručeno celkem 6 nabídek. Z toho jeden zhotovitel ze soutěže sám odstoupil, a tudíž k samotnému hodnocení bylo vzato o jednu nabídku méně. Nejnižší nabídkovou cenu - a to 5945473,53,- Kč bez DPH (dle rozpočtu byla cena předpokládaná 5 948 000,- bez DPH ) - vyhrál zhotovitel Dopravní stavby Brno, s.r.o. Smlouva o dílo byla podepsaná dne 25.9.2017 – její znění je uveřejněno na profilu zadavatele. Dle harmonogramu začnou stavební práce v listopadu. Realizace stavby je rozdělena na dvě etapy a to tak, že v první etapě zhotovitel začne terénními úpravami a sanací jednotlivých částí komunikace a v druhé etapě zbývající práce dokončí do 6/2018. Výstavba tohoto typu zasáhne každého z nás, proto prosím o jistou trpělivost a porozumění. V každém úseku, pokud to bude nutné, budou probíhat schůzky s dotčenými občany a bude se ladit jejich vjezd a vchod do domu. Již v tuto chvíli jsou známa místa, kde budeme muset nějaké trable vyřešit. Důležité bude zajistit jednou za čtrnáct dní odvoz komunálního odpaduv uzavřených úsecích bude zajištěno případným svozem popelnic na nejbližší křižovatku, s tím také souvisí parkování vozidel. Bude vyhrazena plocha u KD, kde se vozidla budou moci po dobu oprav umístit a parkovat. Dále je nutné říci, že během oprav komunikací nedojde k zásahu do konstrukce vozovky a tudíž nebude stav opravovaného úseku v takovém stavu, že by se tam v případě nejvyšší nutnosti nedostaly složky IZS.  

Plot na „kiosku“ 

Další akcí, která bude probíhat v průběhu listopadu, je oprava plotu na „kiosku“. Na tuto akci jsme získali dotaci ve výši 200 000,- Kč od JmK. Plot bude demontován, dojde k opravě tarasu a jeho zpevnění betonovou hlavou a následně bude osazen betonový plot. Jeho výška bude cca 180 cm. Tato akce je součástí postupné opravy tohoto důležitého prostoru, který je součástí veřejného života v obci. Dalším krokem je na tomto místě vybudovat sociální zázemí, které je již v plánu a bude probíhat v roce 2018. 

Lokalita Z3 

Velkou investiční akcí obce je příprava inženýrských sítí a dopravní infrastruktury pro lokalitu Z3 (plocha ke mlýnu). Na začátku roku byla připravena územní studie, kterou zpracovávala projekční kancelář Jarmila Haluzová, ATELIÉR PROJEKTIS, Pekařská 37, 602 00 Brno, a byla dne 6. 3. 2017 schválena odborem výstavby a územního plánování MěÚ Boskovice. Cena za vypracování územní studie činila včetně DPH 94 380,- Kč. Tato studie byla podmínkou pro výstavbu v této lokalitě, která má bezmála 4 ha a plánovaná je pro 30 RD. Z tohoto množství je pouze 16 RD na pozemcích obce. A právě pro tyto domu se obec rozhodla vybudovat infrastrukturu. Bylo proto zahájeno výběrové řízení na zhotovitele projektové dokumentace, kterého se zúčastnili celkem 4 uchazeči. Termín pro podání nabídek byl stanoven do 27.6. 2017, do 16:00 hod. V daném časovém limitu byly doručeny nabídky od čtyř firem (společností). Otevírání nabídek proběhlo dne 27.6. 2017 v 16:00 hod. na obecním úřadě v Němčicích ustanovenou tříčlennou hodnotící komisí ve složení Ing. Lukáš Šebela, Mgr. Antonín Fidler a Ing. Václav Potáš. Všechny čtyři nabídky vyhověly zadávacím podmínkám. Dle kritéria nejnižší nabídkové ceny, komise stanovila pořadí:JAN ANDRÉS,  Lomená 3, 779 00 Olomouc s  cenou včetně DPH:  266 200,-Kč; ODEHNAL PROJEKT s.r.o. s cenou včetně DPH:  402 930,-Kč; m.i.s. spol. s r.o. s cenou včetně DPH: 674 817,-Kč; AQVA PROCON s.r.o. s cenou včetně DPH:  965 580,-Kč. V současné době je tento projekt realizován a byla dokončena dokumentace pro územní řízení, která je podána na stavebním úřadě. Termín dokončení územního povolení by mohl být do konce roku 2017. A do konce měsíce března 2018 by mělo být stavební povolení na tuto infrastrukturu. Součástí infrastruktury je vodovod, kanalizace (jednotná), plynovod, el. přípojka, komunikace vč. veřejného osvětlení a rozhlasu. Přibližně od března budou pozemky nabízeny zájemcům, cena za 1 m2 však ještě není stanovena. 

Polní cesta HC1 

Každý z Vás jistě zaregistroval práce na polní cestě vedoucí přes areál zemědělského družstva. Dne 18.7.2017 došlo k zahájení výstavby této obslužné komunikaci. Zhotovitelem stavby je společnost PORR, a.s. – a termín dokončení je 3/2018. Je však již v tuto chvíli jasné, že dojde s největší pravděpodobností k prodloužení termínu a to z důvodů zjištění nebezpečných odpadů v této komunikaci a jejich následné a náročnější sanace. Původně bylo plánováno použít část vrstvy vozovky na její rozšíření, což v tomto případě již není v takovém rozsahu možné. Tuto stavbu financuje a řídí Pozemkový úřad Blansko a tato stavba poté bude bezúplatně předána obci Němčice. Obec Němčice na tomto úseku komunikace bude provádět zimní údržbu. 

Výstavba protlaku VDJ Ludíkov – VD Žďár 

Od začátku roku probíhají práce na protlaku vodovodu z vodárny ze Žďáru do vodojemu do Ludíkova. Mělo by tímto dojít ke stabilizaci tlaku vodovodu v obci. Dále dochází k posílení vodovodu z řadu z Valchova (práce u fotbalového hřiště) do vodojemu do Ludíkova. Těmito pracemi nedojde k navýšení tlaku, avšak by mělo dojít k jeho stabilizaci, mělo by skončit jeho náhlé kolísání. Dle vyjádření VaK Boskovice má na tlak největší vliv zapojování domácích vodáren přímo z vodovodního řádu bez vyrovnávací nádrže. A také různé letní plnění bazénů a zalévání naplno otevřeným ventilem. Dále se o kvalitě vody v naší obci můžete dozvědět na našich internetových stránkách na adrese www.nemcice.eu/obcan/kvalita-vody 

Nová knihovnice 

Během roku, a to konkrétně ke dni 31.7.2017, ukončila svoji činnost knihovnice paní Marta Sadecká, které bych chtěl i touto cestou poděkovat jak za vedení knihovny a tak za péči o knihovní fond. Novou knihovnicí byla jmenována paní Mgr. Petra Veselá, která plynule navázala na činnost paní Sadecké. Knihovna je otevřena každý čtvrtek v době od 15:00 hodin do 17:00 hodin. Více informací o činnosti v knihovně najdete na webových stránkách www.nemcice.eu/obec-7/knihovna. 

Nové webové stránky  

Obecní zastupitelstvo se rozhodlo aktualizovat webové stránky, které již byly v provozu od roku 2009, tj. více než 8 roků beze změny. Během této doby navštívilo tyto stránky více jak 90 tis návštěvníků. V poslední době se webové stránky stávají důležitým zdrojem informací a s narůstajícím množství přístupů prostřednictvím mobilních telefonů již stránky nevyhovovaly. Proto bylo zahájeno jednání o nových stránkách. Náš minulý dodavatel nabízel vypracování stránek za35 tis Kč bez DPH. Proto bylo hledáno u jiných dodavatelů a nakonec byla vybrána společnost GALILEO, která toto provedla za cenu 18 tis. Kč bez DPH. Na webových stránkách najdete spoustu informací o činnosti obecního zastupitelstva. Jsou tam zveřejňovánadůležitá aktuální hlášení rozhlasu, je tam možnost informovat se o otevíracích dobách nebo ordinačních dobách okolních zdravotnických zařízení. Další možností je kontrola nakládání s veřejnými prostředky prostřednictvím aktuálního rozpočtu obce. Na stránkách je také možnost vidět plánované akce a doplněna byla také fotogalerie. Adresa webových stránek je stále stejná a to www.nemcice.eu. Obec Němčice také zřídila profil na Facebooku – tak i na této sociální síti najdete další doplňující informace. (www.facebook.com/obecnemcice/) 

Odpady v obci 

Již delší dobu obecní úřad monitoruje, jakým způsobem občané zacházejí s odpady. Neustále je na sběrná místa ukládán odpad, který tam nepatří nebo se do kontejnerů nevejde. Prosím občany, aby dbali na to, že to u těchto nádob potom vypadá jako na skládce. Rozměrné odpady je možno zdarma, pro občany Němčic, odevzdat do kontejneru na velkoobjemový odpad umístěný za obecním úřadem. A to vždy v době úředních hodin starosty a místostarosty. Například u kontejneru na bioodpad je stále větší množství odpadu ukládáno mimo kontejner. Proto žádám občany, aby v případě, že je již kontejner plný tento bioodpad nedávali mimo kontejner. Dříve v době, kdy kontejner v obci nebyl, byl tento odpad likvidován pomocí domácích kompostů a zůstával tak výživný odpad v místě každému občanu. Vzhledem ke stále většímu množství těchto odpadů bude v příštím roce navýšena kapacita kontejnerů na bioodpad. Vzhledem k tomu, že za tento druh odpadu obec platí a nedostává za něj zpětně žádnou finanční odměnu je to také o nákladech na odvoz kontejneru. Dojde také k malému navýšení kontejnerů na plast a papír zřízením nového místa odběru a to ve spodní části obce. O přesném místě budeme ještě jednat. Další věcí, která mě trápí je vznikající černá skládka za areálem společnosti DENDERA, a.s. Obec Němčice zvažuje, že tento prostor bude osazen fotopastí, aby byl zjištěn původce černé skládky.Na internetových stránkách obce je možnost zjistit jaké odpady do tříděného odpadu patří, a kde najdete místo v obci kam je odložit. 

Hřbitov 

Během roku proběhla revize doby pronájmů za hrobová místa a bylo zjištěno, že více jak 30% nájmů není zaplaceno. Proto byla hrobová místa očíslována a na budovu márnice byla instalována nástěnka. Na této nástěnce je umístěn seznam hrobových míst s dobou, do kdy je pronájem zaplacen. Žádám tedy nájemce, aby si překontrolovali doby pronájmů a popřípadě, že jim nájem již skončil, tak jej prodloužili zaplacením. Nově se doba pronájmu prodlužuje na 15 roků (z důvodů prodloužení tlecí doby novým hřbitovním řádem). Pokud je v seznamu údaj o době nájmu chybný, prosím informujte obecní úřad. 

Dotace v krátkosti 

  • Obec Němčice žádala o dotaci na víceúčelové hřiště z programu MŠMT. V tomto programu bylo více jak 1200 žádostí a vyhovělo pouze 50. Naše obec bohužel dotaci nezískala. Tento program byl poté zrušen z důvodů ovlivňování výběru pracovníky na MŠMT. Do nově vypsaného dotačního titulu obec již svou žádost nepodávala z důvodů úpravy podmínek, které nebyly pro obec výhodné a obec na ně nebyla připravena (požadované stavební povolení). 

  • Dotace na snížení energetické náročnosti budovy KD, byla po spoustě problémů přijata schvalovatelem (MŽP) a v současné době probíhá posouzení naší žádosti. Celkový maximální objem finančních prostředků dotace je 2,3 mil. Kč při poskytnutí plné výše 55% z uznatelných nákladů. 

Větrolamy  

V průběhu roku 2016 došlo ve větrolamech kolem obce k nárůstu kůrovce a tím také k usychání stromů. Po vykácení stromů ve větrolamech došlo k jejich zpětnému osazování stromky. V sobotudne 15.4.2017 proběhlabrigáda na výsadbu stromků ve větrolamech. Bylo zasázeno celkem 500 ks stromů, z toho 200 ksdouglaska a 300 ks smrk. Tímto bych chtěl poděkovat všem účastníkům i účastnicím, kteří přiložili ruku k dílu a pomohli v rychlém čase větrolamy osázet 

Výročí vzniku ČSR 

V roce 2018 celou Českou republiku zasáhnou oslavy 100. let od vzniku samostatné Československé republiky. Zároveň je to také 100. let od doby ukončení první světové války. V naší obci není žádná vzpomínka na občany padlé ve světových válkách, proto se zastupitelstvo rozhodlo nějakou vzpomínku formou památníku v obci zrealizovat. O vzhledu a umístění bude ještě veřejně diskutováno.  

Obecní hospoda = Hospůdka Němčice 

Nejenom změnou jména obecní hospody na Hospůdka Němčice, ale došlo především proměně těchto prostor novou nájemkyní paní M. Kopeckou. Skoro celý půl rok obec hledala nového nájemce nebytových prostor obecní hospody a nakonec se žádostí přišla paní Kopecká. Hospoda dostala nový kabát a v je v ní zvýšen komfort pro hosty. Dle plánů paní Kopecké se v budoucnosti uvažuje o drobné kuchyni a možností pořádání různých oslav v prostorách hospody. 

 

Ing. Lukáš Šebela - starosta


Vytvořeno: 21. 11. 2017
Poslední aktualizace: 21. 11. 2017 17:57
Autor: Ing. Lukáš Šebela

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Datum a čas

Dnes je úterý, 14. 7. 2020, 7:58:58

Svátek

Svátek má Karolína

Státní svátky a významné dny na dnešek:

  • Mezinárodní koupací den
  • Mezinárodní den alternativ ke spalovnám

Zítra má svátek Jindřich

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Náhodný výběr z galerie

Mobilní aplikace

mobilní aplikace V OBRAZE

Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Volně ke stažení:

Google Play

App Store

Aktuální počasí

Počasí dnes:

14. 7. 2020

obl

Bude polojasno až oblačno. Denní teploty 21 až 25°C. Noční teploty 13 až 9°C.

Přehrát/Zastavit Další

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE: 2
DNES: 34
TÝDEN: 137
CELKEM: 221277