Navigace

Obsah

Školní vzdělávací program MŠ

Typ: ostatní | Provozní informace
Mateřská škola Němčice je jednotřídní MŠ. Sídlí ve společné budově s OÚ a poštou. Nad MŠ byly vybudovány byty pro mladé rodiny. Nachází se v krásném prostředí na okraji chráněné krajinné oblasti Moravského krasu, na samém okraji obce. Je obklopena přírodou –lesy, louky, pole, rybník, děti tak mají možnost poznávat různé druhy ekosystému.
Mateřská škola Němčice je škola s dlouholetou tradicí. Provoz tu byl slavnostně zahájený 2.listopadu 1965. Od té doby prošla řadou změn a úprav.

                                                                                                                             

ŠKOLNÍ   VZDĚLÁVACÍ   PROGRAM

pro předškolní vzdělávání

 

platnost:   2018/2019 – 2020/2021

 

 

s motivačním názvem

 

HRAJEME  SI  CELÝ  ROK

 

 

 

Obsah:

 1. Představení školy
 • Základní údaje o MŠ
 • Tradiční akce
 • Režim dne

   

 1. Charakteristika programu
 • a)Filosofie ŠVP
 • b)Hlavní principy
 • c)Dlouhodobé záměry rozvoje
 • d)Cíle v jednotlivých oblastech – výsledky vzdělávání
 • e)Metody a formy práce

   

 1. Podmínky vzdělávání
 2. Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami
 3. Vzdělávání dětí nadaných
 4. Vzdělávání dětí od dvou do tří let
 5. Autoevaluace  
 6. Obsah vzdělávání
 • téma

   

                -      Integrované bloky–  obsah,podtémata, kompetence, dílčí vzdělávací cíle,  

                       očekávané výstupy ,  vzdělávací nabídka

   

 1. Přílohy

   

   

 • I.  Představení  školy:

 

Kontakt: adresa:Mateřská škola Němčice,okres Blansko,příspěvková organizace

                 Němčice 152

                 67951

                 tel: 516 468359

                 msnemcice@cbox.cz

                 IČO: 75023041

 

Zřizovatel:               Obec Němčice

Právní norma:         příspěvková organizace

Kapacita školy:       24 dětí

Provozní doba:        6.30 – 15.30

Zaměstnanci školy: ředitelka  - Dana Bergová

                                  učitelka   - Anna Hrdá

                                  VŠJ         - Ilona Šamalíková

                                  kuchařka  - Ilona Šamalíková

                                  školnice   - Iveta Ondroušková

 

 

Mateřská škola Němčice je jednotřídní MŠ. Sídlí ve společné budově s OÚ a poštou. Nad MŠ byly vybudovány byty pro mladé rodiny.Nachází se v krásném prostředí na okraji chráněné krajinné oblasti Moravského krasu, na samém okraji obce. Je obklopena přírodou –lesy, louky, pole, rybník, děti tak mají možnost poznávat různé druhy ekosystému.

Mateřská škola Němčice je škola s dlouholetou tradicí. Provoz tu byl slavnostně zahájený 2.listopadu 1965. Od té doby prošla řadou změn a úprav.

 

Vybavení školy:

Budova MŠ je přízemní, dětem slouží třída s novými stolečky a novým nábytkem, která je využívaná i jako jídelna Herna je též vybavena novým nábytkem. I přes malé prostory se nám podařilo vytvořit dětem hrací koutky, které rády využívají. Chodbu  děti využívají  k pohybovým aktivitám –např.k jízdě na odrážedlech,ke hraní hokeje….Součástí MŠ je stavebně oddělená ložnice,vybavená pevnými lehátky, částečně rekonstruované hyg. zařízení, šatna, kabinet s pomůckami a  ředitelna.  Budova školy je zateplená, má nová plastová okna a vstupní dveře. Je vytápěna vlastní plynovou kotelnou. Součástí MŠ je rozlehlá zahrada, která dostala  nové oplocení.  Je vybavena houpačkami,domečkem na zahradní pomůcky ,  nově zbudovaným pískovištěm, velkou skluzavkou, pružinovými houpačkami, zahradním domečkem,který děti využívají ke svým hrám,kolotočem,stoly s lavicemi, průlezkami a drobným TV zařízením.Vzrostlé stromy umožňují dětem stinný úkryt před slunečními paprsky.

 

Stravování:

Stravování je zajištěno vlastní  zrekonstruovanou kuchyní, která odpovídá současným hyg. předpisům. Děti s celodenním pobytem dostávají přesnídávku, oběd a odpolední svačinu. Po celý den platí pitný režim a děti mají možnost se kdykoliv napít. . Jídelníček je sestavován podle požadavků zdravé výživy.

 

Vzdělávání:

Ve škole se pracuje podle Školního vzdělávacího programu.Vzdělávání je uskutečňováno nejen v předem plánovaných činnostech, ale ve všech činnostech a situacích, které nastanou v průběhu celého dne. Jsou založeny na přímých zážitcích dítěte, vycházejí z dětské potřeby objevovat. Mají charakter hry, zábavy a zajímavých činností pro děti.Přednost dáváme  individuální a skupinové práci, s ohledem na individuální potřeby a zvláštnosti dítěte.

Ke vzdělávání  také nabízíme hru na flétnu a nově  kroužek Předškoláček- příprava na školu hrou s rodiči. Kroužek angličtiny se pro malý zájem  neskutečnil, ale v následujícím šk.roce ho podle zájmu můžeme opět zařadit. Předškolní vzdělávání končí zařazením dítěte do povinného vzdělávání. Příprava na ZŠ je přirozenou a samozřejmou součástí práce MŠ.

 

Tradiční akce školy:

 • Školní výlety
 • Drakiáda
 • Divadelní představení v MŠ Sloup, Blansku a v divadle Radost
 • Mikulášská besídka
 • Vánoční posezení u stromečku s nadílkou
 • Tvořivé dílny pro a rodiče
 • Návštěvy významných budov
 • Dětské zábavné dopoledne ke Dni dětí
 • Turistické výlety do okolí
 • Malou maturitu – pasování na školáka
 • Slavnostní vyřazení dětí do ZŠ
 • Prodejní akce – knihy, hračky
 • Besedy
 • Exkurze
 • Vzájemné návštěvy okolních MŠ - spolupráce
 • Návštěva ZŠ Sloup, Žďárná – 1.třídy
 • Výlety do okolí – Boskovice, sloupské jeskyně…..

 

Režim dne:

 

6.30     -     9.30                 hry a činnosti dle zájmu dětí

                                       -      v tuto dobu se děti scházejí, mají možnost používat hračky dle

                                              svého výběru

                                       -      s dětmi se vítáme pozdravem

                    -      od této doby probíhají hry a činnosti

                    -      dětem podáváme ovoce

                                        -      podle volby dětí tzv.spontánní (dle výběru dětí)  a současně

                                               řízené (plánované učitelkou), spontánně řízené činnosti –učitelka 

                                               vysvětlí- ukáže a děti pracují samostatně

 • pohybová aktivita –řízená (plánovaná učitelkou-zdravotní cviky) a  spontánní – dle zájmu dětí – odrážedla,trampolína,TV nářadí, pohybové hry organizované dětmi, učitelkou….
 • hygiena
 • dopolední svačinka –děti svačí postupně dle potřeby- od 8.30 do 9.00 
 • za příznivého počasí, hlavně v jarních a letních měsících přenášíme činnosti na školní zahradu

   

   

  9.30     -     11.30             -    příprava na pobyt venku

 • Pobyt venku většinou trávíme na školní zahradě.  Poznáváme okolí MŠ – plánujeme vycházky do blízkého lesa, k rybníku, okolo celé obce.
 • Po návratu z pobytu venku – příprava na oběd

   

  11.30    -    12.30          -   oběd

    -     podporujeme samostatnost dětí –prostírají si,připravují

          příbory,samy si nalévají polévku(výjimku

          tvoří malé 3-leté děti) , přináší si skleničky s nápojem,přináší si

          druhé jídlo od vydávacího okénka. Po jídle si uklidí svoje místo.

 • osobní hygiena,čištění zubů
 • příprava na odpočinek

   

  12.30    -    14.30          -    odpočinek

                                        -    poslech pohádek, relaxační hudby,

  děti ,které neusínají, se věnují  od 13.30 tichým činnostem              (kreslení,skládání puzzle,prohlížení knih a časopisů)

   

  14.30    -    15.30          -    odpolední svačina

 • volné hry a činnosti do odchodu dětí z MŠ
 • s dětmi se loučíme pozdravem

   

   

 • II. Charakteristika programu:

 

 1. Filosofie vzdělávacího programu:

 

Cílem ped. působení je rozvoj každého dítěte v rozsahu jeho individuálních možností,rozvoj jeho samostatnosti a soběstačnosti. Cílem vzdělávací činnosti školy je dovést dítě na konci jeho předškolního období k tomu, aby v rozsahu svých možností získalo věku přiměřenou fyzickou,psychickou i sociální samostatnost, základy kompetencí potřebných pro jeho další rozvoj, připravit je pro vstup do dalšího života.

 

Zajistit dětem prostředí s dostatkem podnětů k jeho aktivnímu rozvoji  a učení

Motivací usnadňovat dítěti jeho další životní a vzdělávací cestu

Maximálně podporovat individuální rozvoj

Vést děti k osvojení základních klíčových kompetencí

 

 • Vytvářet povědomí o mezilidských vztazích a morálních hodnotách
 • Vytvářet u dětí vztah k místu a prostředí, ve kterém žijí
 • Vést děti k osvojování jednoduchých poznatků o světě a o životě
 • Učit děti stanovovat pravidla a řídit se jimi
 • Potlačovat nepřátelské postoje a agresivitu mezi dětmi, učit je řešit problémy a spory dohodou

 

 

Naše mateřská škola chce vytvářet  takovou školu, ve které by byl pobyt dětí naplněn radostí,pohodou a spokojeností. Vytvořit prostředí, ve kterém by děti mohly s pocitem bezpečí zkoumat a poznávat okolní svět, navazovat vztahy k vrstevníkům i dospělým, získávat vědomí a sounáležitost k přírodě, ke zdravému životu.

Veškeré snažení všech zaměstnanců školy směřuje k tomu, aby zde dítě bylo šťastné a spokojené a aby v péči o ně byly společně s rodiči vytvořena cesta spolupráce, vzájemné důvěry a otevřenosti.

 

 1. Hlavní principy ŠVP

Při stanovení ŠVP  jsme přihlíželi k místním a materiálním podmínkám a stanovili jsme tři základní principy

 

 • 1. Respektování  individuality každého dítěte
 • rozvoj fyzických a psychických schopností
 • rozvoj citové stránky
 • rozvoj osobnosti dítěte
 • podporování spokojenosti, sebevyjádření, seberealizace
 • respektujeme jedinečnost a zranitelnost každého jedince

 

            -     2. Krása mezilidských vztahů

                  -       tolerance a spolupráce

 • ovzduší vzájemné důvěry
 • pomáháme mladším a slabším
 • učíme se sebehodnocení a zodpovědnosti za své chování

 

 • 3. Vnímání krásy kolem nás
 • poznáváme obec a její okolí
 • objevujeme krásy okolní krajiny
 • zkrášlujeme okolní prostředí – interiér MŠ, pečujeme o okolní zahradu
 • pomáháme ptáčkům a zvířátkům
 1. Dlouhodobé záměry rozvoje:

Záměrem naší školy je dovést dítě k tomu, aby získalo postupně věku přiměřenou fyzickou, psychickou i sociální samostatnost a základy kompetencí pro jeho další vzdělávání. Uvědomujeme si ,že vše co dítě v předškolním věku prožije je trvalé a vše jednou zhodnotí. Proto naším úkolem je rozvíjet jeho osobnost, podporovat jeho tělesný rozvoj a zdraví, jeho osobní spokojenost a pohodu, napomáhat mu v chápání okolního světa. Motivovat ho k dalšímu poznávání a vytvářet dobré předpoklady pro další vzdělávání.

 

 1. Oblast řízení a správy:
 • Spolupracovat se zřizovatelem na kulturním životě obce
 • Zlepšovat vybavení školy, aktualizovat učební pomůcky
 1. Oblast vzdělávání:
 • zajistit rovné příležitosti pro všechny děti
 • evidovat děti s potřebou podpůrných opatření, zajišťovat jim účinnou individuální péči
 • sledovat kvalitu práce učitelů  a ovlivňovat její růst
 • průběžně pracovat na inovaci ŠVP
 • výchovu ke zdraví zaměřit na rozvoj zdravých stravovacích návyků, pohybové dovednosti a tělesné zdatnosti dětí
 • zaměřit se na prevenci rizikového chování dětí-šikana
 1. Oblast sociální:
 • Vytvářet ve škole příznivou atmosféru a ovzduší spolupráce mezi dětmi, pracovníky školy,rodiči
 • Vést děti k morálním hodnotám a pozitivnímu vztahu  ke světu,k lidem a k přírodě
 • Dbát na součinnost rodiny a školy, usilovat o soulad ve výchovném působení, prohloubit zájem rodičů o dění ve škole
 1. Oblast pedagogická:
 • Podporovat dovednost samostatné práce dětí
 • Uplatňovat ind.přístup k odlišným potřebám každého dítěte
 • Zaměřovat se na sociální a osobnostní rozvoj dětí, tvořivost, samostatnost, schopnost dialogu
 • Zaměřit se na pravenci rizikového chování, předcházet kázeňským problémům- včas informovat rodiče- společné působení
 1. Oblast materiálně technická:
 • Každoročně určovat priority ve vybavování v souladu s hospodárným, účelným čerpáním rozpočtu
 • Zajišťovat bezpečné prostředí pro vzdělávání a zdravý soc.,psych. a fyzický vývoj dětí
 • Získávání sponzorů na konkrétní akce školy
 1. Oblast personální:
 • Podporovat aktivitu pedagogů v získávání a rozšiřování odborné kvalifikace
 • Motivovat zaměstnance vyplácením mimotarifních složek platu
 • Vypracovaný kontrolní systém uplatňovat ve všech oblastech školy
 • Hodnotit profesionalitu přístupu k plnění pracovních povinností, přístup k potřebám rodičů a dětí, vzájemnou spolupráci zaměstnanců školy
 1. Oblast ekonomická:
 • Získávat kladný hospodářský výsledek školy z obecní dotace a využívat ho pro fond odměn pracovníků školy
 • Spolupracovat s obcí při financování oprav budovy a zařízení školy
 1. Oblast informačních systémů a kontaktů s veřejností:
 • Spolupráce s okolními školami, výměna zkušeností pedagogů, společné akce
 • Prezentace školy,zajistit informovanost v příspěvcích do místního zpravodaje
 • Uspořádat výstavky prací dětí

 

 1. Cíle v oblastech- výsledky vzdělávání dětí:

 

Biologická oblast- dítě a jeho tělo – dítě zvládá pohybové dovednosti, samostatně vykonává běžné denní sebeobslužné, hygienické a pracovní dovednosti

 

Psychická oblast – dítě a jeho psychika – plynule se vyjadřuje, srozumitelně, umí vyjádřit své přání, dojmy, pocity, umí řešit problémy, dokáže se odloučit na určitou dobu od rodičů

 

Interpersonální oblast – dítě a ten druhý – umí navázat přátelské vztahy, umí komunikovat s druhými dětmi, dospělými, dodržuje pravidla vzájemného soužití

 

Sociálně kulturní oblast – dítě a společnost – umí dodržovat zásady společenského chování, chápe sociální role, umí se přizpůsobit – respektovat dohodnutá pravidla, chovat se šetrně ke svým i cizím věcem

 

Environmentální oblast – dítě a svět – orientuje se ve známém prostředí, nejbližším okolí, vzdálenějším okolí, má povědomí o širším světě, pečuje o okolní životní prostředí – pořádek, čistotu

 

 1. Metody a formy práce

        Rozvojové předpoklady a možnosti dětí vyžadují uplatňovat v předškolním vzdělávání odpovídající metody a formy práce. Proto jsou v hojné míře využívány  metody prožitkového a kooperativního učení. Hry a činnosti jsou založeny na přímých zážitcích. Je podporována dětská zvídavost a potřeba objevovat, podněcována radost dítěte z učení, jeho zájem poznávat nové, získávat zkušenosti a ovládat další dovednosti. Ve vzdělávání je využíváno spontánních nápadů dětí a je jim  poskytován dostatek prostoru pro spontánní aktivity a jejich vlastní plány.učební aktivity proto probíhají především formou nezávazné dětské hry na základě vlastního zájmu a vlastní volby

         V dostatečné míře je uplatňováno situační učení. Dítě se tak učí dovednostem a poznatkům a okamžiku, kdy je potřebuje a tak lépe chápe jejich smysl – praktické ukázky životních souvislostí.

        Další formou je spontánní sociální učení- založené na principu přirozené nápodoby.

        Další specifickou formou, kterou v předškolním vzdělávání využíváme, je didakticky zacílená činnost, která je dítěti nabízena a v níž je zastoupeno spontánní a záměrné(cílené, plánované) učení. Tyto činnosti probíhají zpravidla v menší skupině, či individuálně. Děti se specifickými potřebami jsou vzdělávány podle individuálních vzdělávacích plánů.

        Uplatňujeme  integrovaný přístup. Vzdělávání probíhá na základě integrovaných bloků, které nabízejí dítěti vzdělávací obsah v přirozených souvislostech, vazbách a vztazích. Dítě tak nezískává jen izolované poznatky či jednoduché dovednosti, získaná zkušenost je komplexnější a stává se pro dítě snáze pochopitelnou a prakticky využitelnou. Dítě  získává skutečné činnostní výstupy- kompetence.

 

 • III. Podmínky vzdělávání:

 

Věcné podmínky –

Mateřská škola má menší prostory, ale prostorové uspořádání vyhovuje skupinovým a individuálním činnostem dětí. Nábytek,hygienické zařízení, lehátka jsou přizpůsobeny požadavkům, počtu dětí, jsou zdravotně nezávadné a bezpečné.Hračky a pomůcky jsou umístěny tak,aby byly přístupné dětem.součástí budovy je zahrada,která je vybavena pro hrací a pohybové aktivity.

MŠ splňuje bezpečnostní a hygienické normy podle platných předpisů-čistota, teplota,osvětlení..Děti se podílejí na výzdobě MŠ.

Úkoly na další období:

Podle finančních možností-  pořídit nové prvky na školní zahradu.

 

Životospráva-

Dětem je poskytována plnohodnotná a vyvážená strava. Jídelníček je sestavován  na základě zásad zdravé výživy. Je dodržován pitný režim, mezi jednotlivými jídly jsou dodržovány tříhodinové intervaly. Děti jsou samostatné při stolování – obsluhují se,  Do jídla děti nenutíme, jí a pijí podle své potřeby.

Je dodržován každodenní pobyt venku, pouze v případě nepříznivého počasí,pobyt venku zkracujeme, nebo zůstávají děti v MŠ..

Úkoly na další období:

Podporovat děti v samostatnosti tím, že si budou alespoň 1-2x za týden  připravovat svačinky samy, vést děti ke klidnému stolování. Motivovat je k větší konzumaci syrové zeleniny.

 

Psychosociální podmínky-

Děti i dospělí se cítí v MŠ dobře,spokojeně,bezpečně.Děti přicházejí do MŠ podle potřeb rodiny,v průběhu dne mají dostatek času na spontánní činnosti, mají možnost se účastnit společných činností individuálně i v různě velkých skupinách. Při vstupu do MŠ uplatňujeme ind. adaptační režim, snažíme se o vyváženost spontánních a řízených činností…Pedagogové respektují potřeby dětí,reagují na ně,jsou jim nápomocni,nepřetěžují je.Všechny děti mají rovnocenné postavení. Je dodržován řád školy,režim dne.Nezdravé soutěžení,násilí je nepřípustné. Ve vztazích mezi dospělými a dětmi panuje vzájemná  důvěra ,zdvořilost, učitelé  vedou děti k prosociálnímu chování- prevence šikany.Ve třídě jsou vytvořena pravidla soužití.

Úkoly na další období:

Více využívat zpětnou vazbu.

Důsledně nastavovat a dodržovat pravidla soužití v MŠ

Snažit se přesvědčovat rodiče adaptovat děti podle jejich potřeb.

 

Organizace-

Denní program je dostatečně pružný, je přizpůsobený potřebám dětí, reaguje na změny a potřeby dětí.jsou pravidelně zařazovány pohybová aktivity. Snažíme se, aby poměr spontánních a řízených aktivit byl vyvážený, aby měly děti dostatek prostoru a času pro hru, aby ji mohly dokončit nebo v ní pokračovat.

Úkoly na další období :

Promýšlet organizaci tak, aby děti měly možnost pokračovat ve své hře i více dní.

Dodržovat včasný odchod na pobyt venku.

 

Řízení MŠ

V MŠ panuje mezi zaměstnanci ovzduší vzájemné důvěry a tolerance, každý zná své kompetence – viz . náplně práce, ředitelka respektuje názory svých spolupracovníků, je spravedlivá, zveřejňuje pravdivé informace, zpracovává evaluační materiály a jejich výsledky používá pro další práci.MŠ spolupracuje se zřizovatelem, s okolními MŠ, s nejbližšími ZŠ, s odborníky poskytujícími pomoc při řešení výchovných a vzdělávacích problémů- s PPP Blansko, Boskovice

Úkoly pro další období:

Zaměřit se a důsledně provádět denní hodnocení práce, prohlubovat spolupráci s okolními ZŠ,MŠ.

Motivovat rodiče k využívání schránky důvěry-nápadů…

 

Personální a pedagogické zajištění:

Obě učitelky  splňují požadavky na kvalifikaci, doplňují a rozšiřují si poznatky  na odborných seminářích dle nabídky SŠ, samostudiem….Ředitelka podporuje a umožňuje další  vzdělávání svých spolupracovníků. Za úsek školního stravování zodpovídá VŠJ, která souběžně vykonává funkci kuchařky-Ilona Šamalíková. O čistotu a pořádek se stará školnice Iveta Ondroušková..

 Nedaří se nám zajistit překrývání přímé ped.činnosti učitelů v rozsahu dvou a půl hodiny.

Úkoly pro další období:

Promyslet , jak zajistit překrývání učitelů ve včtším časovém rozsahu.

Využít nabízených seminářů k obohacení poznatků v oblasti autoevaluace.

 

 

Spoluúčast rodičů:

Ve vztahu mezi MŠ a rodiči panuje přátelství, důvěra, otevřenost, ochota spolupracovat, respekt,partnerství.

Rodiče mohou vstupovat do třídy, na zahradu, mají možnost se podílet a účastnit se společných akcí, mohou vstupovat do her svých dětí. Konzultujeme s nimi individuální pokroky jejich dětí,pomáhají řešit vzniklé problémy, domlouvají se s učitelkami na společném postupu při výchově a vzdělávání svého dítěte. Všichni zaměstnanci  školy chrání soukromí rodiny.

Úkoly pro další období:

Zaměřit se na získání zájmu ze strany rodičů o dění v MŠ. Snažit se o zlepšení spolupráce.

 

IV.Vzdělávání dětí se speciálními potřebami

 

MŠ respektuje individuální potřeby  a možnosti dítěte. Dítěti, kterému  k naplnění svých vzdělávacích možností je třeba podpůrných opatření, poskytuje tyto MŠ bezplatně. Podpůrná opatření se člení do pěti stupňů. Podpůrné opatření prvního stupně uplatňuje MŠ bez doporučení školského pedagogického zařízení (ŠPZ) na základě plánu pedagogické podpory. Podpůrná opatření 2.-5.stupně lze uplatnit na základě doporučení ŠPZ.

 

Rámcové cíle a záměry předškolního vzdělávání jsou pro vzdělávání všech dětí společné. Snahou pedagogů je vytvoření optimálních podmínek k rozvoji osobnosti každého dítěte, k učení i ke komunikaci s ostatními a pomoci mu, aby dosáhlo co největší samostatnosti.

 

Podpůrná opatření 1. stupně stanovuje MŠ a vypracuje pro ně PLPP-plán pedagogické podpory.

V plánu ped. Podpory se stanoví popis obtíží, stanoví cíle, konkrétní postupy, vyhodnocení účinnosti PLPP, případné doporučení k odbornému vyšetření.

Pro děti s přiznanými podpůrnými opatřeními 2.- 5. stupně zpracuje  MŠ IVP- individuální vzdělávací plán na základě doporučení ŠPZ.

 

Podmínky vzdělávání musí odpovídat individuálním potřebám dětí.

 • uplatňovat princip diferenciace, individualizace
 • realizovat stanovená podpůrná opatření
 • osvojování spec.dovedností zaměřených na sebeobsluhu a základní hyg.návyky v úrovni odpovídající věku dítěte a stupni postižení
 • spolupracovat se zákonnými zástupci dítěte, ŠPZ, s jinými odborníky mimo oblast školství
 • snížení počtu dětí ve třídě
 • zajištění asistenta pedagoga

 

V. Vzdělávání dětí nadaných

 

Děti, které vykazují známky nadání , chceme dále podporovat, aby se jejich talent mohl uplatnit a dále rozvíjet.

Chceme  vytvářet podmínky pro co největší využití potenciálu každého dítěte s ohledem na jeho ind.možnosti, zajistit  realizaci všech stanovaných podpůrných opatření i pro podporu nadání podle ind.vzdělávacích potřeb dětí v rozsahu 1.-4. stupně podpory.

VI. Vzdělávání dětí od dvou do tří let věku

 

Předškolní vzdělávání lze organizovat pro děti od dvou let věku. Rámcové cíle a záměry vzdělávání mají společné s ostatní  starší věkovou skupinou v MŠ s přihlédnutím na specifika dvouletého dítěte.

 

Metody a formy práce s dvouletými dětmi

Dvouleté děti se nejvíce učí nápodobou, situačním učením, vlastním prožitkem, pravidelnými rituály a především hrou. Vyžadují opakování činností , ale jen v krátkém časovém úseku, protože udrží pozornost jen krátkou dobu. Proto bude naše MŠ při práci s dvouletými dětmi  využívat těchto forem a metod práce.

Budeme  se  u těchto dětí  snažit citlivě   přizpůsobovat organizaci práce, střídat nabídky činností, trénovat návyky a praktické dovednosti, ale především jim  ponechat  co největší prostor pro volnou hru a pohybové aktivity.

 

Naše MŠ se ve spolupráci se zřizovatelem bude  připravovat tak, aby  v roce 2020 měla vyhovující podmínky pro vzdělávání dvouletých dětí, které v tomto školním roce ještě nejsou zcela optimální.

 

V.Autoevaluace  

 

Je to proces,který přispívá ke hledání nových možností a vede ke zkvalitnění pedagogické práce.

Co hodnotíme:

 1. Naplňování cílů a kompetencí
 2. Podmínky vzdělávání
 3. Tematické celky
 4. Práce pedagogů,metody a formy práce
 5. Výsledky vzdělávání
 6. Vedení záznamů o dětech

 

1.Naplňování cílů a kompetencí:

Cíl: porovnat stanovené cíle a kompetence se skutečností

Metody: zápis – zakládat v ped. diagnostice každého dítěte

Prostředky: pozorování, spontánní i řízené činnosti

Kdy: 1x ročně provedeme hodnocení cílových kompetencí u jednotlivých dětí

Odpovídá: Hrdá, Bergová

 

2.Podmínky vzdělávání:

Cíl: porovnat skutečnost s rámcovými kritérii

Prostředky: dotazník pro evaluaci podmínek předškolního vzdělávání

Forma – písemná

Kdy: 1x ročně analýza

Odpovídá: Bergová

 

3. Hodnocení tematických celků

Cíl:-  zhodnotit výchovnou práci ( zda děti zaujal, zda činnosti vedly k naplňování cílů, zda byly naplňovány popř. i jiné cíle, zda byly činnosti pestré, vyvážené –nebo jednostranné

 -z hlediska kompetencí – co se  děti naučily, jaké zkušenosti,dovednosti,postoje a názory               děti získaly – nezískaly

         -jak se nám podařilo vyhnout rizikům

Metoda: – písemné hodnocení

Odpovídá: Hrdá, Bergová

Kdy: po skončení tématu

 

4.Práce pedagogů,metody a formy práce

Cíl:zdokonalovat ped.činnost

Prostředky:autoevaluace, autoevaluční dotazníky,hospitace,ped.porady

Kdy:průběžně, 1x ročně dotazníky

Odpovídá: Hrdá, Bergová

 

5.Výsledek vzdělávání

Cíl:zjistit účinnost vzdělávacího programu

Forma: písemná

Odpovídá: Bergová, Hrdá

Kdy:1x ročně

 

 

6.Vedení záznamů o dětech

Cíl:zjišťovat skutečnosti a využívat je v dalším rozvoji dětí

 1. Vstupní anamnéza –anketní dotazník pro rodiče

                                     -ped.diagnostika – co dítě zvládá při příchodu do MŠ (vstupní 

                                      hodnocení)

 1. Průběžná anamnéza-postřehy, poznámky – zapisování dle potřeby, portfolia
 2. Ped.diagnostika předškoláků – Jak předcházet poruchám učení (od října – listopadu)
 3. Celkové hodnocení -1x ročně,
 4. Výstupní hodnocení – předškoláci

Prostředky: pozorování, rozhovory, kresba

Metody. písemné záznamy, poznámky

Odpovídá:Hrdá, Bergová

 

7.Denní hodnocení učitelek:

Cíl:zhodnotit vlastní každodenní práci- co nového jsem děti naučila, čím se mi k tomu

       podařilo dospět

Denně hodnotit:cíle, metody, znaky prožitkového učení

 • spontaneita-vychází z dětí- motivace
 • objevnost- - řešení problému
 • komunikativnost- verbální a neverbální komunikace
 • prostor pro aktivitu a tvořivost- dostatek materiálu, pomůcek
 •  konkrétnost-tvoření rukama, možnost osahat…
 • Celistvost- zapojení co nejvíce smyslů

Metody: autoevaluace učitelek, komunitní kruh dětí

Kdy:denně

Odpovídá:Hrdá, Bergová

 

 • Obsah vzdělávání:

 

 1. Téma : Hrajeme si celý rok
 2. Integrované bloky:

   

  Vzdělávací obsah  je uspořádán do 6 integrovaných bloků, které směřují k výchově a vzdělávání samostatného jedince. Každý integrovaný blok je charakteristický svým obsahem, obsahuje  všech  44 kompetencí, kterých by mělo dítě dosáhnout při odchodu z MŠ do dalšího života. Dále obsahuje podtémata ( ta se mohou během roku obměňovat,doplňovat dle aktuální situace), dílčí vzdělávací cíle a očekávané výstupy. Činnosti budou vybírány postupně během roku.

   

   

  Sešli jsme se po prázdninách

  Obsahem tohoto integrovaného bloku je usnadnit dětem příchod do MŠ, je to období, kdy se budeme vzájemně poznávat, učit se znát svá jména, jména zaměstnanců, hledat a určovat pravidla soužití v MŠ, učit se podle nich chovat, poznávat nové prostředí a učit se v něm žít.

   

  -Já a moji kamarádi

  -Pojď si se mnou hrát

  -Pod jednou střechou

  -Všechny děti s úsměvem

   

  Klíčové kompetence:

  3/3-  domlouvá se gesty i slovy, rozlišuje některé symboly, rozumí jejich významu i funkci

  3/2 – dokáže se vyjadřovat a sdělovat své prožitky, pocity a nálady různými prostředky ( řečovými, výtvarnými, hudebními, dramatickými  apod.)

  4/4 – ve skupině se dokáže prosadit, ale i podřídit, při společných činnostech se domlouvá a spolupracuje; v běžných situacích uplatňuje základní společenské  návyky a pravidla společenského styku; je schopno respektovat druhé, vyjednávat, přijímat a uzavírat kompromisy

  4/5- napodobuje modely prosociálního chování a mezilidských vztahů, které nachází ve svém okolí

  4/8 - je schopno chápat, že lidé jsou různí a umí být tolerantní k jejich odlišnostem a jedinečnostem

  4/9 – chápe, že nespravedlnost, ubližování, ponižování, lhostejnost, agresivita a násilí se nevyplácí a že vzniklé konflikty je lepší řešit dohodou, dokáže se bránit projevům násilí jiného dítěte, ponižování a ubližování

  5/3 – odhaduje rizika svých nápadů, jde za svým záměrem, ale také dokáže měnit vcesty a přizpůsobovat se daným okolnostem

  5/6 –  zajímá se o druhé i o to, co se kolem děje, je otevřené aktuálnímu dění

  5/9 – spoluvytváří pravidla společného soužití mezi vrstevníky, rozumí jejich smyslu a chápe potřebu je zachovávat

  5/10 -  uvědomuje si svá práva i práva druhých, učí se je hájit a respektovat; chápe, že všichni lidé mají stejnou hodnotu

  5/11- ví, že není jedno, v jakém prostředí žije, uvědomuje si, že se svým chováním na něm podílí a že je může ovlivnit

   

  Dílčí cíle:

  4 -   rozvoj  fyzické i psychické zdatnosti

  5 -  osvojení si věku přiměřených praktických dovedností

  10 – rozvoj komunikativních dovedností (verbálních i neverbálních)  a kultivovaného projevu

  19 – získávání relativní citové samostatnosti

  20 – rozvoj schopnosti sebeovládání

  21 – rozvoj schopnosti citové vztahy vytvářet, rozvíjet je a city plně prožívat

  24 – získání schopností záměrně řídit svoje chování a ovlivňování vlastní situaci

   

  25 – seznamování s pravidly chování ve vztahu k druhému

  27 – posilování prosociálního chování ve vztahu k ostatním lidem ( v rodině,v MŠ, v dětské herní skupině

  32 – poznávání pravidel společenského soužití a jejich spoluvytváření v rámci přirozeného sociokulturního prostředí, porozumění základním projevům neverbální komunikace obvyklým v tomto prostředí

  33- rozvoj schopností žít ve společenství ostatních lidí(spolupracovat, spolupodílet se), přináležet k tomuto společenství(ke třídě,k rodině, k ostatním dětem) a vnímat a přijímat základní hodnoty v tomto společenství uznávané

  34 – rozvoj základních kulturně společenských postojů, návyků a dovedností dítěte, chovat se autonomně, prosociálně a aktivně se přizpůsobovat společenskému prostředí a zvládat jeho změny

  35 – vytvoření povědomí o mezilidských morálních hodnotách

   

  40 – seznamování s místem a s prostředím, ve kterém dítě žije, a vytváření a vytváření pozitivního vztahu k němu

  44 – osvojení si poznatků a dovedností potřebných k vykonávání jednoduchých činností v péči o okolí při spoluvytváření zdravého a bezpečného prostředí a k ochraně dítěte před jeho nebezpečnými vlivy

  46 – rozvoj schopností přizpůsobovat se podmínkám vnějšího prostředí i jeho změnám

   

  Očekávané výstupy:

 • Zvládnout sebeobsluhu, uplatňovat základní kulturně hygienické a zdravotně preventivní návyky(starat se o osobní hygienu, přijímat stravu a tekutiny, umět stolovat, postarat se o sebe a své osobní věci, oblékat se , svlékat, obouvat…)
 • Zvládat jednoduchou obsluhu a pracovní úkony(postarat se o hračky,pomůcky, uklidit po sobě, udržovat pořádek, zvládat jednoduché úklidové práce, práce na zahradě..)
 • Zacházet s běžnými předměty denní potřeby, hračkami,pomůckami, drobnými nástroji, sportovním náčiním a nářadím, výtvarnými pomůckami a materiály, jednoduchými hudebními nástroji, běžnými pracovními pomůckami
 • Vést rozhovor( naslouchat druhým, vyčkat, až druhý dokončí myšlenku, sledovat řečníka i obsah, ptát se)
 • Domluvit se slovy i gesty, improvizovat
 • Uvědomovat si svou samostatnost, zaujímat vlastní názory a postoje a vyjadřovat je
 • Ve známých a opakujících se situacích a v situacích, kterým rozumí, ovládat svoje city a přizpůsobovat jim své chování
 • Respektovat předem vyjasněná a pochopená pravidla, přijímat vyjasněně a zdůvodněně povinnosti
 • Prožívat a dětským způsobem projevovat, co cítí (soucit, radost, náklonnost), snažit se ovládat své afektivní chování (odložit splnění svých osobních přání, uklidnit se, tlumit vztek, zlost, agresivitu
 • Navazovat kontakty s dospělými, kterým je svěřeno do péče, překonat stud, komunikovat s nimi vhodným způsobem, respektovat je
 • Uvědomovat si svá práva ve vztahu k druhému, přiznávat stejná práva druhým a respektovat je
 • Chápat, že všichni lidé(děti) mají stejnou hodnotu, přestože je každý jiný –( jinak vypadá, jinak se chová, něco jiného umí či neumí..) že osobnostní odlišnosti jsou přirozené
 • Spolupracovat s ostatními
 • Vnímat, co druhý potřebuje – co si přeje či potřebuje, vycházet si vstříc (chovat se citlivě a ohleduplně k slabšímu či postiženému dítěti, mít ohled na druhého a soucítit s ním, nabídnout mu pomoc
 • Bránit se projevům násilí jiného dítěte, ubližování, ponižování
 • Uplatňovat návyky v základních formách společenského chování ve styku s dospělými i s dětmi( zdravit známé děti i dospělé, rozloučit se, poprosit, poděkovat, vzít si slovo až když druhý domluví, požádat o pomoc, vyslechnout sdělení, uposlechnou pokyn)
 • Pochopit, že každý má ve společnosti ( v rodině, ve třídě, v herní skupině) svou roli, podle které je třeba se chovat
 • Chovat se a jednat na základě vlastních pohnutek a zároveň s ohledem na druhé
 • Začlenit se do třídy a zařadit se mezi své vrstevníky, respektovat jejich rozdílné vlastnosti, schopnosti a dovednosti
 • Adaptovat se na život ve škole, aktivně zvládat požadavky plynoucí z prostředí školy i jeho běžných proměn ( vnímat základní pravidla jednání  ve skupině, podílet se na nich a řídit se jimi, podřídit se rozhodnutí skupiny, přizpůsobit se  společnému programu, spolupracovat, přijímat autoritu a spoluvytvářet v tomto společenství prostředí pohody.
 • Vyjednávat s dětmi i s dospělými ve svém okolí, domluvit se na společném řešení( v jednoduchých situacích samostatně,jinak s pomocí)
 • Utvořit si základní  dětskou představu o pravidlech chování a společenských normách, co je v souladu s nimi a co proti nim a ve vývojově odpovídajících situacích se podle této představy chovat (doma,v MŠ i na veřejnosti)
 • Zacházet šetrně s vlastními i cizími pomůckami, hračkami, věcmi denní potřeby, s knížkami, s penězi..
 • Orientovat se bezpečně ve známém prostředí i v životě tohoto prostředí (doma, v MŠ,v blízkém okolí)
 • Zvládat běžné činnosti a požadavky na dítě kladené i jednoduché praktické situace, které se doma a v MŠ opakují, chovat se přiměřeně a bezpečně doma i na veřejnosti( na ulici, na hřišti, v obchodě, u lékaře.)
 • Osvojit si elementární poznatky o okolním prostředí, které jsou dětem blízké, pro ně smysluplné a  přínosné, zajímavé a jemu pochopitelné a využitelné pro další učení a životní praxi
 • Pomáhat pečovat o okolní životní prostředí( dbát o pořádek a čistotu, nakládat vhodným způsobem s odpady, starat se o rostliny, spoluvytvářet pohodu prostředí, chránit přírodu v okolí, živé tvory..)

   

  Vzdělávací nabídka- příklady:

 • -jednoduché pracovní a sebeobslužné činnosti v oblasti osobní hygieny ,stolování,oblékání,úklidu,úpravy prostředí apod.
 • -činnosti relaxační a odpočinkové,zajišťující zdravou atmosféru a pohodu prostředí
 • -manipulační činnosti a jednoduché úkony s předměty,pomůckami,nástroji,náčiním,materiálem, činnosti seznamující děti s věcmi,které je obklopují a jejich praktickým používáním
 • -společné diskuse,rozhovory,individuální a skupinová konverzace(vyprávění zážitků,příběhů,vyprávění podle skutečnosti i podle obrazového materiálu, podle vlastní fantazie,sdělování slyšeného druhým,apod..)
 • -artikulační,řečové,sluchové a rytmické hry,hry se slovy,slovní hádanky
 • -komentování zážitků a aktivit,vyřizování vzkazů a zpráv
 • -poslech čtených či vyprávěných pohádek a příběhů,sledování filmových a divadelních pohádek
 • -námětové hry a činnosti
 • -hry a praktické úkony procvičující orientaci v prostoru i v rovině
 • -konkrétní operace s materiálem a předměty(třídění,přiřazování,porovnávání apod..)
 • -činnosti zasvěcující dítě do časových pojmů a vztahů souvisejících s denním řádem,běžnými proměnami a vývojem a přibližující dítěti přirozené časové i logické posloupnosti dějů,příběhů,událostí
 • -spontánní hra
 • -činnosti zajišťující spokojenost a radost,činnosti  vyvolávající  veselí a pohodu
 • -estetické a tvůrčí aktivity(slovesné,výtvarné,dramatické,literární,hudební,pohybové…)
 • -aktivity podporující sbližování dětí
 • -aktivity podporující uvědomování si vztahů mezi lidmi(kamarádství,přátelství,vztahy mezi oběma pohlavími, úcta ke stáří..
 • -společenské hry,společné aktivity nejrůznějšího zaměření
 • -hry a činnosti zaměřené na porozumění pravidlům vzájemného soužití a chování
 • -kooperativní činnosti ve dvojicích, ve skupinkách
 • -hry a činnosti, které vedou  děti k ohleduplnosti k druhému, k ochotě rozdělit se s ním,půjčit hračku,střídat se,pomoci mu ke schopnosti vyřešit vzájemný spor…
 • -hry a situace, kde se dítě učí chránit si své soukromí a bezpečí své i druhých
 • -běžné verbální i neverbální komunikační aktivity dítěte s dítětem, dospělým
 • -společné setkávání ,povídání,sdílení a  naslouchání druhému
 • Činnosti zaměřené na poznávání sociálního prostředí, v něměž dítě žije –rodina) funkce rodiny, členové rodiny, vztahy mezi nimi, život v rodině..), MŠ (prostředí, vztahy mezi dětmi i dospělými, kamarádi…
 • -aktivity vhodné pro přirozenou adaptaci dítěte v MŠ
 • -běžné každodenní setkávání s pozitivními vzory vztahů a chování
 • -spoluvytváření přiměřeného množství jasných a smysluplných pravidel soužití ve třídě
 • -hry zaměřené k poznávání a rozlišování různých společenských rolí (dítě-dospělý,rodič,učitelka,žák,role dané pohlavím,profesní role, herní role) a osvojování si rolí, do nichž se dítě přirozeně dostává
 • -receptivní (pasivní)  a tvůrčí činnosti ,hudební,dramatické,slovesné,literární,výtvarné,pohybové….
 • -různorodé společenské hry a skupinové aktivity(námětové hry,dramatizace,konstruktivní a výtvarné projekty apod…
 • Přirozené i zprostředkované poznávání přírodního okolí, sledování rozmanitosti a změn v přírodě(příroda živá,neživá,přírodní jevy a děje, rostliny, živočichové, krajina a její ráz,podnebí, počasí, ovzduší,, roční období
 • Pozorování životních podmínek a stavu životního prostředí, poznávání ekosystémů (les,louka,rybník..)
 • Smysluplné činnosti přispívající k péči o životní prostředí a okolní krajinu, pracovní činnosti
 • ,pěstitelské a chovatelské činnosti, činnosti zaměřené k péči o školní prostředí,školní zahradu,
 • blízké okolí

   

   

  Barevný rok

  Tento integrovaný blok je zaměřen na všechna roční období, jejich charakteristiku. Děti získávají základní představy o životě lidí, zvířat, věcí, o světě rostlin, o změnách v přírodě…

   

  Podzim –jaký je –    tichý – proč –utichli ptáci( stěhovaví ptáci)

 •  Barevný  --příroda se zabarvuje
 • Bohatý – dozrává ovoce, houby..
 • Moudrý – nechá nás nashromáždit zásoby na zimu(zvířata..)

  Podzim – na zahradě; v sadě; na poli; v lese

   

  Zima –                      studená – sluníčko málo hřeje

 • Bílá –když je sníh, tmavá – krátký den a dlouhá noc)
 • Radostná – hry na sněhu
 • Moudrá – příroda, zvířata i lidé odpočívají

  Zima – zima, zima, zimička,

              stopy na sněhu – kde zvířátka přezimují

   

  Jaro -                   -    voňavé – květiny, tráva, raší stromy..

 • Pracovité – připravujeme půdu,pro další úrodu, uklízíme po zimě..
 • Zpěvavé – vrátili se ptáci a probouzejí přírodu, včely, brouci….
 • Moudré – rodí se nový život – pokračování života – mláďata

  Sluníčko se ukázalo…

  Travička zelená – příroda se probouzí

   

   

  Léto                     -    zářivé –sluníčko nejvíc hřeje- dlouhé dny a krátké noci

 • Veselé – radost z pohybu – koupání v přírodě, hry venku..
 • Úrodné –(chlebové, koláčové..) dozrává obilí
 • Moudré –pozitivně působí na naši náladu a tím i na naše zdraví

   

  Se sluníčkem běhám rád, léto je můj kamarád

  Za sluncem- za vodou

   

   

  Klíčové kompetence:

  1/1 – soustředěně pozoruje, zkoumá, objevuje, všímá si souvislostí, experimentuje a užívá při tom jednoduchých pojmů, znaků a symbolů

  1/3 –má elementární poznatky o světě lidí, kultury, přírody i techniky, který dítě obklopuje, o jeho rozmanitosti a proměnách, orientuje se v řádu a dění v prostředí, ve které žije

  1/4 – klade otázky a hledá na ně odpovědi, aktivně si všímá, co se kolem něho děje, chce porozumět věcem, jevům a dějům, které kolem sebe vidí, poznává, že se může mnohému naučit, raduje se z toho, co samo dokázalo a zvládlo

  1/5 – učí se nejen spontánně,ale i vědomě,vyvine úsilí,soustředí se na činnost a záměrně si zapamatuje; při zadané práci dokončí,co započalo, dovede postupovat podle instrukcí pokynů, je schopno se dobrat k výsledkům

  3/6 –průběžně rozšiřuje slovní zásobu a aktivně ji používá k dokonalejší  komunikaci s okolím

  3/7- dovede využít informativní a komunikativní prostředky,se kterými se  běžně setkává( knížky, encyklopedie, počítač, audiovizuální techniku, telefon..)

  4/2- uvědomuje si, že za sebe i své jednání odpovídá a nese důsledky

  5/7- chápe,že  zájem  o to, co se kolem děje, činorodost, pracovitost a podnikavost jsou přínosem a že naopak lhostejnost,nevšímavost,pohodlnost a nízká aktivita mají svoje nepříznivé důsledky

  5/11- ví, že není jedno, v jakém prostředí žije, uvědomuje si, že se  svým chováním na něm podílí a že je může ovlivnit

  5/12- dbá na osobní zdraví a bezpečí svoje i druhých, chová se odpovědně s ohledem na zdravé a bezpečné okolní prostředí (přírodní i společenské)

   

  Dílčí vzdělávací cíle:

  2  - rozvoj pohybových schopností a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé motoriky( koordinace a rozsahu pohybu, dýchání, koordinace ruky a oka..) ovládání pohybového aparátu a tělesných funkcí

  3 – rozvoj a užívání všech smyslů

  4 – rozvoj fyzické a psychické zdatnosti

  5 – osvojení si věku přiměřených praktických dovedností

  8 – vytváření zdravých životních návyků a postojů jako základu zdravého životního stylu

  10 – rozvoj komunikativních dovedností (verbálních i neverbálních) a kultivovaného projevu

  12 – rozvoj, zpřesňování a kultivace smyslového vnímání, přechod od konkrétního názorného myšlení k myšlení slovně – logickému (pojmovému), rozvoj paměti a pozornosti, přechod od bezděčných forem těchto funkcí k úmyslným, rozvoj kultivace představivosti a fantazie

  13  - rozvoj tvořivosti (tvořivého myšlení, řešení problémů, tvořivého sebevyjádření)

  14 – posilování přirozených poznávacích citů (zvídavosti , zájmu,radosti z objevování apod…)

  17 – vytváření základů pro práci s informacemi (př.herbář)

  22 – rozvoj poznatků, schopností a dovedností umožňující pocity, získané dojmy a prožitky vyjádřit

  23 - rozvoj a kultivace mravního a estetického vnímání, cítění a prožívání

  38 – vytvoření základů aktivních postojů ke světu, k životu, pozitivních vztahů ke kultuře a umění, rozvoj dovedností umožňujících tyto vztahy a postoje vyjadřovat a projevovat

  39 -  rozvoj společenského a estetického vkusu

  40 – seznamování s místem a prostředím, ve kterém dítě žije a vytváření pozitivního vztahu k němu

  41 – vytváření elementárního povědomí o širším přírodním, kulturním i technickém prostředí, o jejich rozmanitosti, vývoji a neustálých proměnách

  43 – pochopení, že změny způsobené lidskou činností mohou prostředí chránit a zlepšovat, ale také poškozovat a ničit

  45 – rozvoj úcty k životu ve všech jeho formách

  46 – rozvoj schopnosti přizpůsobovat se podmínkám vnějšího prostředí i jeho změnám

  47 – vytvořit povědomí o vlastní sounáležitosti se světem, s živou a neživou přírodou, lidmi,společností,planetou Zemí

   

  Očekávané výstupy:

 • Vnímat a rozlišovat pomocí všech smyslů ( sluchově rozlišovat zvuky a tóny, zrakově rozlišovat tvary  předmětů a jiné specifické znaky, rozlišovat vůně, chutě,vnímat hmatem, apod…)
 • Ovládat koordinaci ruky a oka, zvládat jemnou motoriku (zacházet s předměty denní potřeby, s drobnými pomůckami, s nástroji, s náčiním a materiálem, např. s tužkami, barvami, nůžkami, papírem, modelovací hmotou, zacházet s jednoduchými hudebními nástroji
 • Zvládat jednoduchou obsluhu a pracovní úkony /postarat se o hračky, pomůcky, uklidit po sobě, udržovat pořádek, zvládat jednoduché úklidové práce, práce na zahradě
 • Mít povědomí o významu péče o čistotu a zdraví, o významu aktivního pohybu a zdravé výživy
 • Zacházet s běžnými předměty denní potřeby, hračkami, pomůckami,drobnými nástroji, sportovním náčiním a nářadím, výtvarnými pomůckami a materiály,jednoduchými hudebními nástroji
 • Pojmenovat většinu toho, čím je obklopeno
 • Učit se nová slova a aktivně je používat (ptát se na slova, kterým nerozumím)
 • Naučit se zpaměti krátké texty (reprodukovat říkanky, písničky, pohádky, zvládnout jednoduchou dramatickou úlohu)
 • Sledovat  a vyprávět příběh, pohádku
 • Popsat situaci – (podle obrázku, skutečnou)
 • Chápat slovní vtip a humor
 • Rozlišovat některé obrazné symboly( piktogramy, orientační a dopravní značky,označení nebezpečí..) a porozumět jejich významu i jejich komunikativní funkci
 • Rozhodovat o svých činnostech
 • Uvědomovat si své možnosti i limity (své silné i slabé stránky)
 • Prožívat radost ze zvládnutého a poznaného
 • Vyvinout volní úsilí, soustředit se na činnost i na její dokončení
 • Být citlivé ve vztahu k živým bytostem, k přírodě i k věcem
 • Těšit se z hezkých a příjemných zážitků, z přírodních  i kulturních krás i se setkávání s uměním
 • Zachytit a vyjádřit své prožitky (slovně,výtvarně, pomocí hudby,hudebně pohybovou či dramatickou improvizací…)
 • Spolupracovat s ostatními
 • Zachycovat skutečnosti za svého okolí a vyjadřovat své představy pomocí různých  výtvarných dovedností a technik (kreslit,používat barvy, modelovat, tvořit z papíru, tvořit a vyrábět z různých jiných materiálů, z přírodnin…)
 • Vyjadřovat se prostřednictvím hudebních a hudebně pohybových činností,zvládat základní hudební dovednosti vokální i instrumentální (zazpívat píseň, zacházet s jednoduchými hudebními nástroji, sledovat a rozlišovat rytmus
 • Osvojit si elementární poznatky o okolním prostředí, které jsou dítěti blízké, pro ně smysluplné a přínosné,zajímavé a  jemu pochopitelné a využitelné pro jeho další učení
 • Mít povědomí o širším společenském, věcném přírodním, kulturním i technickém prostředí i jeho dění v rozsahu praktických zkušeností a dostupných praktických ukázek v okolí dítěte
 • Porozumět, že změny jsou přirozené a samozřejmé (všechno kolem se mění, vyvíjí, pohybuje a proměňuje a že s těmito změnami je třeba v životě počítat), přizpůsobovat se běžně proměnlivým okolnostem doma i v MŠ
 • Mít povědomí o významu životního prostředí (přírody i společnosti) pro člověka,uvědomovat si, že způsobem, jakým se dítě i ostatní v jeho okolí chovají, ovlivňují vlastní zdraví i životní prostředí
 • Rozlišovat aktivity, které mohou zdraví okolního prostředí podporovat a které je mohou poškozovat, všímat si nepořádku a škod, upozornit na ně
 • Pomáhat pečovat o okolní životní prostředí (dbát na pořádek a čistotu, nakládat vhodným způsobem s odpady, starat se o rostliny, spoluvytvářet pohodu prostředí, chránit přírodu v okolí, živé tvory

   

  Vzdělávací nabídka:

 

 • Činnosti zaměřené k ochraně zdraví,osobního bezpečí a vytváření zdravých životních návyků
 • Manipulační činnosti a jednoduché úkony s předměty, s pomůckami, nástroji, náčiním, materiálem, činnosti seznamující děti s věcmi, které je obklapují a jejich praktickým používáním
 • Smyslové a psychomotorické hry
 • Příležitosti a činnosti  směřující k ochraně zdraví,osobního bezpečí a vytváření zdravých životních návyků
 • Komentování zážitků a aktivit
 • Vyprávění toho,co slyšelo nebo shlédlo
 • Společné diskuze,rozhovory, individuální a skupinová konverzace(vyprávění zážitků,příběhů podle skutečnosti i podle obrazového materiálu, podle vlastní fantazie, sdělování slyšeného druhým
 • Prohlížení knížek,encyklopedií
 • Činnosti zasvěcující dítě do časových pojmů a vztahů souvisejícími s denním řádem, běžnými proměnami a vývojem a přibližující dítěti přirozené časové i logické posloupnosti dějů,příběhů,událostí
 • Estetické a tvůrčí aktivity
 • Spontánní hra
 • Výlety do okolí- do přírody
 • Námětové hry a činnosti
 • Volné hry a experimenty s materiálem, předměty,zkoumání vlastností
 • Záměrné pozorování-určování vlastností-velikost,barva,tvar,chuť,vůně,zvuky…..
 • Hry a praktické úkony procvičující orientaci v prostoru a rovině
 • Společné aktivity nejrůznějšího zaměření
 • Kooperativní činnosti ve dvojicích, ve skupinkách
 • Tematické hry seznamující děti s různými druhy pracovními činnostmi a pracovními předměty, praktická manipulace s některými pomůckami a nástroji, provádění jednoduchých pracovnách úkonů
 • Přirozené i zprostředkované poznávání přírodního okolí, sledování rozmanitosti a změn v přírodě(příroda živá,neživá,přírodní jevy a děje, rostliny, živočichové, krajina a její ráz,podnebí, počasí, ovzduší,, roční období
 • Výlety do okolní přírody
 • Smysluplné činnosti přispívající k péči o životní prostředí a okolní krajinu, pracovní činnosti, pěstitelské a chovatelské činnosti, péče o školní prostředí, zahradu…
 • Ekologicky motivované hrové aktivity
 • Pozorování životních podmínek a stavu životního prostředí, poznávání ekosystémů (les,louka,rybník..)
 • Smysluplné činnosti přispívající k péči o životní prostředí a okolní krajinu, pracovní činnosti
 • ,pěstitelské a chovatelské činnosti, činnosti zaměřené k péči o školní prostředí,školní zahradu,
 • blízké okolí
 • praktické činnosti, na jejichž základě se dítě seznamuje s různými přírodními i umělými látkami a materiály ve svém okolí a jejichž prostřednictvím získává zkušenosti s jejich vlastnostmi(praktické pokusy,zkoumání, manipulace…)

   

  Sváteční chvíle

  Prostřednictvím tohoto bloku se děti  seznamují s tradicemi a zvyky našeho života během celého roku,  a to pomocí činností, které přinášejí citový prožitek, radost a uspokojení. Chceme, aby pocítily a prožívaly potěšení i  z radosti druhých, připomeneme jim rodinnou soudržnost. Jsou u nich posilovány pozitivní postoje.

   

  My se čerta nebojíme

  Vánoční očekávání

  Masopustní veselí

  Malujeme vajíčka

  Maminky mají svátek

  Těšíme se do divadla

  Děti mají svátek

  Loučíme se se školkou

   

   

  Klíčové kompetence:

  1/5- učí se spontánně i vědomě, vyvine úsilí, soustředí se na činnost a záměrně si zapamatuje; při zadané práci dokončí, co započalo; dovede postupovat podle instrukcí, je schopno se dobrat k výsledkům

  2/8-  nebojí se chybovat, pokud nachází pozitivní ocenění nejen za úspěch, ale také za snahu

  3/1- ovládá řeč, hovoří ve vhodně formulovaných větách, samostatně vyjadřuje své myšlenky, sdělení; otázky i odpovědi, rozumí slyšenému,slovně reaguje a vede smysluplný dialog

  3/2 – dokáže se vyjadřovat a sdělovat své prožitky, pocity a nálady různými prostředky (řečovými, výtvarnými, hudebními, dramatickými apod…)

  3/6 – průběžně rozšiřuje svou slovní zásobu a aktivně ji používá k dokonalejší komunikaci s okolím

  5/6- zajímá se o druhé i o to, co se kolem děje, je otevřené aktuálnímu dění

  5/11 – ví, že není jedno, v jakém prostředí žije, uvědomuje si, že svým chováním a jednáním se na něm podílí a že je může ovlivnit

   

  Dílčí vzdělávací cíle:

  3 – rozvoj a užívání všech smyslů

  7- osvojení si poznatků a dovedností důležitých k podpoře zdraví, bezpečí, osobní pohody i pohody prostředí

  9- rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností receptivních ( vnímání, naslouchání,porozumění) i produktivních ( výslovnosti,vyjádření pojmů, mluvního projevu, vyjadřování)

  10 – rozvoj komunikativních dovedností (verbálních i neverbálních) a kultivovaného projevu

  11 – osvojení si některých poznatků a dovedností, které předcházejí čtení a psaní, rozvoj zájmu o psanou podobu jazyka i další sdělení verbální i neverbální (výtvarné,pohybové, dramatické)

  13 – rozvoj tvořivosti (tvořivého myšlení, řešení problémů, tvořivého sebevyjádření)

  21 – rozvoj schopnosti citové vztahy vytvářet, rozvíjet je a city plně prožívat

  23 – rozvoj a kultivace  mravního a estetického vnímání, cítění a prožívání

  27 – posilování prosociálního chování  ve vztahu k ostatním lidem (v rodině, v MŠ, v dětské herní skupině

  28 – vytváření prosociálních postojů (rozvoj sociální citlivosti, tolerance, respektu, přizpůsobivosti…)

  36 – seznamování se světem lidí, kultury a umění, osvojení si základních poznatků o prostředí, v němž dítě žije

  38 -  vytvoření  základů aktivních postojů ke světu, k životu, pozitivních vztahů ke kultuře a umění, rozvoj dovedností umožňujících tyto vztahy a postoje vyjadřovat a projevovat

  39 – rozvoj společenského a estetického vkusu

   

   

  Očekávané výstupy:

 • Vnímat a rozlišovat pomocí všech smyslů
 • Ovládat dechové svalstvo, sladit pohyb se zpěvem
 • Ovládat koordinaci ruky a oka, zvládat jemnou motoriku (zacházet s předměty denní potřeby, s drobnými pomůckami, nástroji, s náčiním a materiálem, např. s tužkami, barvami, papírem, nůžkami, modelovací hmotou, zacházet s jednoduchými hudebními nástroji
 • Zacházet s předměty denní spotřeby, hračkami,pomůckami,drobnými nástroji, sportovním náčiním a nářadím,  výtvarnými pomůckami a materiály, jednoduchými hudebními nástroji, běžnými pracovními pomůckami
 • Správně vyslovovat, ovládat dech, tempo i intonaci řeči
 • Vyjadřovat samostatně a smysluplně své myšlenky, nápady, pocity, mínění a úsudky ve vhodně zformulovaných větách
 • Vést rozhovor (naslouchat druhým, vyčkat až druhý dokončí myšlenku, sledovat řečníka i obsah, ptát se)
 • Domluvit se slovy i gesty, improvizovat
 • Naučit se zpaměti krátké texty (reprodukovat říkanky, písničky,pohádky, zvládnout jednoduchou dramatickou úlohu…)
 • Sledovat a vyprávět příběh
 • Chápat slovní vtip a humor
 • Projevovat zájem o knížky, soustředěně poslouchat četbu, hudbu, sledovat divadlo, film, užívat telefon
 • Naučit se nazpaměť krátké texty, úmyslně si je zapamatovat a vybavit
 • Vyjadřovat svou fantazii a představivost v tvořivých činnostech (konstruktivních, výtvarných, hudebních, pohybových či dramatických) i ve slovních výpovědích k nim
 • Přijímat pozitivní ocenění i svůj případný neúspěch a vyrovnat se s ním, učit se hodnotit svoje osobní pokroky
 •  Prožívat radost ze zvládnutého a poznaného
 • Vyvinout volní úsilí, soustředit se na činnost a dokončit ji
 • Uvědomovat si příjemné  i nepříjemné citové prožitky (lásku,soucítění, radost, spokojenost i strach, smutek, odmítání), rozlišovat citové projevy v důvěrném (rodinném) a cizím prostředí
 • Prožívat a dětským  způsobem projevovat,co cítí (soucit, radost, náklonnost),snažit se ovládat  své afektivní chování(odložit splnění svých osobních přání, uklidnit se, tlumit vztek, zlost a agresivitu…)
 • Těšit se z hezkých a příjemných zážitků, z přírodních i kulturních krás  i setkávání se s uměním
 • Zachytit a vyjádřit své prožitky (slovně, výtvarně, pomocí hudby,hudebně pohybovou či dramatickou improvizací…)
 • Porozumět běžným projevům vyjádření emocí a nálad
 • Respektovat potřeby jiného dítěte, dělit se sním o hračky, pomůcky, pamlsky, rozdělit si úkol s jiným dítětem
 • Vnímat ohleduplně, co si druhý přeje či co potřebuje, vycházet mu vstříc ( chovat se citlivě a ohleduplně ke slabšímu , mít ohled na druhého a soucit s ním…
 • Vnímat umělecké  a kulturní podněty, pozorně poslouchat, sledovat se zájmem literární, dramatické  či hudební představení a hodnotit svoje zážitky (říci, co bylo zajímavé, co je zaujalo, potěšilo…)
 • Zachycovat skutečnosti ze svého okolí a vyjadřovat své představy pomocí různých výtvarných dovedností a technik (kreslit,používat barvy, modelovat, konstruovat, tvořit z papíru, tvořit a vyrábět z různých materiálů, přírodnin..)
 • Vyjadřovat se prostřednictvím hudebních a hudebně pohybových činností, zvládat základní hudební dovednosti vokální i instrumentální (zazpívat píseň, zacházet s jednoduchými hudebními nástroji, sledovat a rozlišovat rytmus)

   

   

  Vzdělávací nabídka:

 • Manipulační činnosti a jednoduché úkony a předměty, pomůckami, nástroji,náčiním, materiálem
 • Smyslové a psychomotorické hry
 • Přednes, recitace,zpěv
 • Poslech čtených či vyprávěných pohádek, sledování filmových a divadelních pohádek a příběhů
 • Artikulační, řečové,sluchové a rytmické hry se slovy
 • Vyprávění zážitků, příběhů skutečných, podle obrazového materiálu, podle vlastní fantazie…
 • Estetické a tvůrčí aktivity
 • Hry na téma rodina, přátelství…
 • Dramatické činnosti- mimické vyjadřování nálad-
 • Činnosti zaměřené na poznávání soc.prostředí-rodiny(funkce rodiny,členové rodiny, život v rodině, rodina ve světě zvířat…
 • Společná setkávání a naslouchání druhému
 • Aktivity podporující uvědomování si vztahů mezi lidmi(kamarádství, přátelství, úcta ke stáří…)
 • Aktivity přibližující dítěti pravidla vzájemného styku(zdvořilost,ohleduplnost,tolerance, spolupráce) a mravní hodnoty (dobro,zlo,spravedlivost, pravda, upřímnost, otevřenost…) v jednání lidí
 • Tvůrčí  činnosti slovesné,literární,dramatické,výtvarné, hudební…
 • Setkávání se s liter.,hudebním, dramatickým, výtvarným.. mimo mateřskou školu, návštěvy kulturních a uměleckých míst a akcí, zajímavých pro předškolní dítě
 • Přípravy a realizace společných zábav a slavností, kulturní programy
 • Sledování událostí v obci, účast na akcích,které jsou pro dítě zajímavé

  Rostu zdravě:

   Tento integrovaný blok umožňuje dětem získat poznatky o lidském těle, o funkcích jeho hlavních orgánů. Podporuje u dětí fyzickou pohodu, zlepšuje tělesnou zdatnost, podporuje rozvoj manipulačních dovedností, učí se sebeobslužným návykům a vede je ke zdravému životnímu stylu.

   

  Moje tělo

  U lékaře – jsem nemocný

  Zdravé jídlo - -vím, co je zdravé

  Sportujeme pro zdraví

   

  Klíčové kompetence:

  1/6 – odhaduje své síly,učí se hodnotit svoje osobní pokroky i oceňovat výkony druhých

  1/7 – pokud se mu dostává ocenění a uznání, učí se s chutí

  2/7 – chápe, že vyhýbat se řešení problémů nevede k cíli, ale že jejich včasné a uvážlivé řešení je naopak výhodou; uvědomuje si, že svou aktivitou a iniciativou může situaci ovlivnit

  2/8- nebojí se chybovat, pokud nachází pozitivní ocenění nejen za úspěch, ale také za snahu

  4/3 -  dětským způsobem projevuje citlivost a ohleduplnost k druhým, pomoc slabším,rozpozná nevhodné chování, vnímá nespravedlnost, ubližování, agresivitu a lhostejnost

  4/6 – spolupodílí se na společných rozhodnutích; přijímá vyjasněné a zdůvodněné povinnosti, dodržuje dohodnutá a pochopená pravidla a přizpůsobí se jim

  5/2 – dokáže rozpoznat a využívat své silné stránky, poznávat své slabé

  5/3 – dokáže odhadnout rizika svých nápadů, jde za svým záměrem, ale také dokáže měnit cesty a přizpůsobovat se daným okolnostem

  5/11-  ví, že není jedno, v jakém prostředí žije, uvědomuje si, že svým chováním se na něm podílí a že je může ovlivnit

  5/12 – dbá na osobní zdraví a bezpečí svoje i druhých, chová se odpovědně s ohledem na zdravé a bezpečné okolní prostředí (přírodní i společenské)

   

   

  Dílčí vzdělávací cíle:

  1 –uvědomění si vlastního těla

  2 – rozvoj pohybových schopností a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé motoriky (koordinace a rozsahu pohybu, dýchání, koordinace ruky a oka…) ,ovládání pohybového aparátu a tělesných funkcí

  4 – rozvoj fyzické a psychické zdatnosti

  5 – osvojení si věku přiměřených praktických dovedností

  6 – osvojení si poznatků o těle a jeho zdraví, o pohybových činnostech a jejich kvalitě

  7 – osvojení si poznatků a dovedností důležitých k podpoře zdraví, bezpečí, osobní pohody i pohody prostředí

  8 – vytváření zdravých životních návyků a postojů jako základu zdravého životního stylu

  31 – ochrana osobního soukromí a bezpečí ve vztazích s druhými dětmi i dospělými

  43 – pochopení, že změny způsobené lidskou činností mohou prostředí chránit a zlepšovat, ale také poškozovat a ničit

  46 – rozvoj schopností přizpůsobovat se podmínkám vnějšího prostředí a jeho změnám

   

  Očekávané výstupy:

 • Zachovávat správné držení těla
 • Zvládnout základní pohybové dovednosti a prostorovou orientaci, běžné způsoby pohybu v různém prostředí (zvládat překážky, házet a chytat míč, užívat různé náčiní, pohybovat se ve skupině dětí, pohybovat se na sněhu, ledu, ve vodě, v písku…)
 • Koordinovat lokomoci a další pohyby těla,s ladit pohyb s rytmem a  hudbou
 • Vědomě napodobit jednoduchý pohyb podle vzoru a přizpůsobit jej podle pokynů
 • Zvládnout sebeobsluhu, uplatňovat základní kulturně hygienické návyky a zdravotně preventivní návyky (starat se o osobní hygienu, přijímat stravu a tekutiny, umět stolovat, postarat se o sebe a o své osobní věci, oblékat se, svlékat, obouvat
 • Pojmenovat části těla a některé orgány (včetně pohlavních), znát jejich funkce, mít povědomí o těle a o jeho vývoji,( o narození, růstu těla a jeho proměnách), znát základní pojmy užívané se zdravím, s pohybem a sportem
 • Rozlišovat co zdraví prospívá a co škodí, chovat se tak, aby v situaci pro dítě běžných a jemu známých neohrožovalo zdraví, bezpečí a pohodu svou ani druhých
 • Mít povědomí o významu péče o čistotu a zdraví, významu aktivního pohybu a zdravé výživy
 • Mít povědomí o některých způsobech ochrany osobního zdraví a bezpečí a o tom, kde v případě potřeby hledat pomoc ( kam se obrátit, koho přivolat, jakým způsobem)
 • Zacházet se sportovním náčiním
 • Chápat prostorové pojmy (vpravo, vlevo, dole, nahoře, uprostřed,za, pod nad,u, vedle,mezi, orientovat se v prostoru i v rovině
 • Řešit problémy, úkoly a situace, myslet kreativně, předkládat nápady
 • Vynalézat nová řešení nebo alternativní k běžným
 • Vyjadřovat svou představivost a fantazii v tvořivých činnostech
 • Uvědomovat si své možnosti i limity ) své silné i slabé stránky)
 • Přijímat pozitivní ocenění i svůj případný neúspěch a vyrovnat se s ním, učit se hodnotit svoje osobní pokroky
 • Prožívat radost  ze zvládnutého a poznaného
 • Zorganizovat hru
 • Spolupracovat s ostatními
 • Vnímat, co druhý potřebuje, vycházet mu vstříc ( chovat se citlivě a ohleduplně k slabšímu či postiženému dítěti/nemocnému/, mít ohled na druhé a soucítit s ním, nabídnout pomoc
 • Dodržovat pravidla her a jiných činností, jednat spravedlivě, hrát fair
 • Vyjadřovat se prostřednictvím hudebních a hudebně pohybových činností
 • Uvědomovat si nebezpečí, se kterým se může ve svém okolí setkat, a mít povědomí o tom, jak se prakticky chránit( vědět, jak se nebezpečí vyhnout, kam se v případě potřeby obrátit o pomoc)
 • Chovat se přiměřeně na veřejnosti (ulici, na hřišti, u lékaře..)
 • Rozlišovat aktivity, které mohou zdraví okolního prostředí  podporovat a které je mohou poškozovat, všímat si nepořádku, škod, upozornit na ně
 • Mít povědomí o významu životního prostředí, uvědomovat si, že jak se dítě chová i ostatní v jeho okolí, ovlivňují vlastní zdraví i životní prostředí
 •  

  Vzdělávací nabídka:

 • Lokomoční pohybové činnosti
 • Manipulační činnosti a jednoduché úkony s předměty, náčiním…
 • Zdravotně zaměřené činnosti
 • Smyslové a psychomotorické hry
 • Hudební a pohybové hry
 • Činnosti zaměřené k poznávání lidského těla a jeho částí
 • Činnosti a příležitosti směřující k ochraně zdraví, osobního bezpečí a vytváření zdravých životních návyků
 • Činnosti relaxační a odpočinkové, zajišťující zdravou atmosféru a pohodu
 • Činnosti a příležitosti směřující k prevenci úrazů
 • Společné diskuse, rozhovory
 • Prohlížení knížek, encyklopedií
 • Výlety do přírody
 • Činnosti vedoucí dítě k identifikaci sebe sama a k odlišení od ostatních
 • Hry a činnosti, kde se dítě učí chránit soukromí a bezpečí své i druhých
 • Kooperativní činnosti
 • Různorodé společné hry a skupinové aktivity(námětové hry
 • Přípravy a realizace sportovních akcí
 • Hry a aktivity na téma doprava
 • Využívání obr.materiálu, encyklopedií
 • Poučení o všech možných nebezpečných situacích, jak se chránit(dopravní situace, kontakt se zvířaty,léky,jedovaté rostliny,přístroje,chem.látky,objekty, jevy, požár,povodeň…..
 • Smysluplné činnosti přispívající k péči o životní prostředí a okolní krajinu

   

   

  Lidé a věci kolem mě:

  Tento integrovaný blok má rozvíjet u dětí schopnost žít ve společnosti druhých, respektovat a tolerovat odlišnosti, chápat důležitost lidské práce, učení , chápat sociální role

   

  Moje rodina

  Čím chci být

  Nebezpeční lidé (zvířata,věci..)

  Za kamarády do ZŠ

   

  Klíčové kompetence:

  1/2- získanou zkušenost uplatňuje v praktických situacích a dalším učení

  2/2 – řeší problémy, na které stačí, známé a opakující se situace se snaží řešit samostatně ( na základě nápodoby či opakování), náročnější s oporou a pomocí dospělého

  2/3 – problémy řeší na základě bezprostřední zkušenosti, postupuje cestou pokusu a omylu, zkouší, experimentuje; spontánně vymýšlí nová řešení problémů a situací; hledá různé možnosti a varianty (má vlastní, originální nápady, využívá při tom dosavadních zkušeností, fantazii, a představivost

  2/4 – při řešení myšlenkových i praktických problémů užívá logických, matematických i empirických postupů; pochopí jednoduché algoritmy řešení různých úloh a situací a využívá je v dalších situacích

  2/5 –zpřesňuje si početní představy, užívá číselných i matematických pojmů, vnímá elementární matematické souvislosti

  2/6- rozlišuje řešení, která jsou funkční(vedoucí k cíli), a řešení, která funkční nejsou, dokáže mezi nimi volit

  3/4 – v běžných situacích komunikuje bez zábran a ostychu s dětmi i s dospělými, chápe, že být komunikativní, vstřícné, iniciativní a aktivní je výhodou

  3/5 -  ovládá dovednosti předcházející čtení a psaní

  4/7 – při setkání s neznámými lidmi či  v neznámých situacích se chová obezřetně, nevhodné chování i komunikaci, která je mu nepříjemná, umí odmítnout

  5/4 – chápe, že se může o tom, co udělá, rozhodovat svobodně. Ale že za svá rozhodnutí také odpovídá

  5/5 – má smysl pro povinnost ke hře, práci i učení, k úkolům a povinnostem přistupuje odpovědně+ váží si práce druhých

  5/8 – má základní dětskou představu o tom, co je v souladu se základními lidskými hodnotami a normami, i co je s nimi v rozporu, a snaží se podle toho chovat

  5/10 – uvědomuje si svá práva a práva druhých, učí se je hájit a respektovat;chápe, že všichni lidé mají stejnou hodnotu

  3/8- ví,že se lidé dorozumívají i jinými jazyky a že je možno se je učit, má vytvořeny elementární předpoklady k učení se cizímu jazyku

   

  Dílčí vzdělávací cíle:

  3 – rozvoj a užívání všech smyslů

  5 – osvojení si věku přiměřených praktických dovedností

  7 – osvojení si poznatků a dovedností důležitých k podpoře zdraví, bezpečí, osobní pohody i pohody prostředí

  9 -  rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností receptivních – vnímání, naslouchání, porozumění, i produktivních – výslovnosti, vytváření pojmů, mluvního projevu, vyjadřování

  11 – osvojení si některých poznatků a dovedností, které předcházejí čtení a psaní, rozvoj zájmu o psanou podobu jazyka i další formy sdělení verbálních ( slovní) i neverbálních               ( mimika, gesta) a kultivovaného projevu

  12 – rozvoj, zpřesňování a kultivace smyslového vnímání, přechod od konkrétního názorného myšlení k myšlení slovně – logickému (pojmovému), rozvoj paměti a pozornosti, přechod od bezděčných forem těchto funkcí k úmyslným, rozvoj a kultivace představivosti a fantazie

  13 – rozvoj tvořivosti (tvořivého myšlení, řešení problémů, tvořivého sebevyjádření)

  15 – vytváření pozitivního vztahu k intelektuálním činnostem a k učení, podpora a rozvoj zájmů o učení

  16 – osvojení si elementárních poznatků o znakových systémech a jejich funkci ( abeceda, čísla)

  17 – vytváření základů pro práci s informacemi

  25 – seznamování s pravidly chování ve vztahu k druhému

  26 – osvojování si elementárních poznatků, schopností a dovedností důležitých pro navazování a rozvíjení vztahů dítěte k druhým lidem

  27 – posilování prosociálního chování ve vztahu k ostatním lidem (v rodině, v MŠ, v dětské herní skupině)

  28 – vytváření prosociálních ( skutky a činy, vykonané ve prospěch druhých, aniž by za to byla žádána odměna) postojů (rozvoj sociální citlivosti, tolerance, respektu, přizpůsobivosti

  29 – rozvoj interaktivních (vzájemná komunikace) a komunikativních dovedností verbálních i neverbálních

  30 – rozvoj kooperativních dovedností (kooperace – spolupráce))

  31 – ochrana osobního soukromí a nebezpečí ve vztazích s druhými dětmi i dospělými

  32 – poznávání pravidel společenského soužití a jejich spoluvytváření v rámci přirozeného sociokulturního prostředí, porozumění základním projevům neverbální komunikace obvyklým v tomto prostředí

  33 – rozvoj schopností žít ve společenství ostatních lidí (spolupracovat, spolupodílet se), přináležet k tomuto společenství ( ke třídě, k rodině, k ostatním dětem) a vnímat a přijímat základní hodnoty v tomto společenství uznávané

  34 – rozvoj základních kulturně společenských postojů, návyků a dovedností dítěte, rozvoj schopnosti projevovat se autenticky (přirozeně), chovat se autonomně(  nezávisle), prosociálně a aktivně se přizpůsobovat společenskému prostředí a zvládat jeho změny

  35 – vytvoření povědomí o mezilidských morálních hodnotách

  36 seznamování se  světem lidí, kultury a umění, osvojení si základních poznatků o prostředí, v němž dítě žije

  39 – rozvoj společenského a estetického vkusu

  41 – vytváření elementárního povědomí o širším přírodním, kulturním i technickém prostředí, o jejich rozmanitosti, vývoji a neustálých proměnách

  45 – rozvoj úcty k životu ve všech jeho formách

   

  Očekávané výstupy:

 • Ovládat koordinaci ruky a oka, zvládat jemnou motoriku( zacházet s předměty denní potřeby, s drobnými pomůckami, s nástroji, s náčiním a materiálem – tužkami, barvami, nůžkami, papírem, mod.hmotou…)
 • Mít povědomí o některých způsobech ochrany osobního zdraví a bezpečí a o tom, kde v případě potřeby hledat pomoc (kam se obrátit, koho přivolat, jakým způsobem..)
 • Vést rozhovor ( naslouchat druhým, vyčkat až druhý domluví – dokončí myšlenku, sledovat řečníka i obsah, ptát se)
 • Domluvit se slovy i gesty – improvizovat
 • Formulovat otázky, odpovídat, hodnotit slovní výkony, slovně reagovat
 • Naučit se zpaměti krátké texty –říkanky, písničky, pohádky…
 • Sluchově rozlišovat začáteční a koncové slabiky a hlásky ve slovech
 • Utvořit jednoduchý rým
 • Poznat a vymyslet jednoduchá synonymy, hononymy, autonyma
 • Rozlišovat některé obrazné symboly (piktogramy, orientační a dopravní značky, označení nebezpečí..) a porozumět jim a jejich významu i jejich komunikativní funkci
 • Sledovat očima zleva doprava
 • Poznat některá písmena, číslice, popř.slova
 • Poznat napsané jméno
 • Projevovat zájem o knížky, soustředěně poslouchat četbu, hudbu, sledovat divadlo, film, užívat telefon
 • Vědomě využívat všech smyslů, záměrně pozorovat, postřehovat - všímat si (nového, změněného, chybějícího)
 • Záměrně se soustředit na činnost a udržet pozornost
 • Poznat a pojmenovat většinu toho, čím je obklopeno
 • Přemýšlet, vést jednoduché úvahy a to, o čem přemýšlí a uvažuje, také vyjádřit
 • Zaměřovat se na to, co je z poznávacího hlediska důležité (odhalovat podstatné znaky, vlastnosti předmětů, nacházet společné znaky, podobu, rozdíl, charakteristické rysy předmětů či jevů a vzájemné souvislosti mezi nimi
 • Vnímat, že je zajímavé dozvídat se nové věci , využívat zkušeností k učení
 • Postupovat a jednat podle instrukcí
 • Chápat základní číselné a matematické pojmy, elementární matematické souvislosti a podle potřeby je prakticky využívat (porovnávat, uspořádávat a třídit soubory předmětů podle určitého pravidla, orientovat se v elementárním počtu do 6, chápat číselnou řadu v rozsahu první desítky, poznat více, méně, první, poslední…)
 • Chápat prostorové pojmy vpravo, vlevo…
 • Řešit úkoly, problémy a situace, myslet kreativně (tvořivě), předkládat nápady
 • Nalézat nová řešení nebo alternativní (podobná) k běžným
 • Uvědomovat si svou samostatnost, zaujímat vlastní názory a postoje a vyjadřovat je
 • Rozhodovat o svých činnostech
 • Vyjádřit souhlas i nesouhlas, říci NE v situacích, které to vyžadují – v ohrožujících, nebezpečných či neznámých, odmítnout se podílet na nedovolených či zakázaných činnostech
 • Prožívat radost ze zvládnutého a poznaného
 • Vyvinout volní úsilí, soustředit se na činnost i její dokončení
 • Respektovat předem vyjasněná a pochopená pravidla, přijímat vyjasněné a zdůvodněné povinnosti
 • Uvědomovat si příjemné i nepříjemné citové prožitky  (lásku, soucítění, radost,spokojenost, strach i smutek, odmítání.., rozlišovat  citové projevy  v důvěrném(domácím) prostředí a cizím prostředí
 • Zachytit a vyjádřit své prožitky – slovně, výtvarně……
 • Odmítnout komunikaci, která je mu nepříjemná
 • Uvědomovat si svá práva ve vztahu k druhému, přiznávat stejná práva druhým a respektovat je
 • Chápe, že všichni lidé mají stejnou hodnotu, přestože je každý jiný ( jinak vypadá,jinak se chová, něco jiného umí – neumí….
 • Uplatňovat své individuální potřeby – přání, práva s ohledem na druhého, obhajovat svůj postoj nebo názor, respektovat jiný postoj či názor- přijímat a uzavírat kompromisy, řešit konflikt dohodou
 • Spolupracovat s ostatními
 • Dodržovat dohodnutá a pochopená pravidla vzájemného soužití a chování doma, v MŠ, na veřejnosti, dodržovat herní pravidla
 • Bránit se projevům násilí jiného dítěte
 • Chovat se obezřetně při setkání s neznámými dětmi, staršími i dospělými jedinci, v případě potřeby požádat druhého o pomoc (pro sebe i pro jiné dítě)
 • Uplatňovat návyky v základních formách společenského chování ve styku s dospělými i s dětmi ( zdravit známé děti i dospělé, rozloučit se, poprosit, poděkovat, vzít si slovo až když druhý domluví, požádat o pomoc, vyslechnout sdělení, uposlechnout pokyn
 • Pochopit, že každý má ve společnosti (v rodině, ve třídě, v herní skupině) svou roli, podle které je třeba se chovat
 • Porozumět verbálním i neverbálním projevům citových projevů, prožitků a nálad druhých
 • Vyjednávat s dětmi i dospělými ve svém okolí, domluvit se na společném řešení )v jednoduchých situacích samostatně, jinak s dopomocí)
 • Utvořit si základní dětskou představu o pravidlech chování a společenských normách, co je v souladu s nimi a co proti nim a ve vývojově odpovídajících situacích se podle této představy chovat (doma, v MŠ i na veřejnosti
 • Chovat se zdvořile , přistupovat k druhým lidem, k dospělým i k dětem,  bez předsudků, s úctou k jejich osobě, vážit si jejich práce a úsilí
 • Uvědomovat si, že ne všichni lidé respektují pravidla chování, že se mohou chovat neočekávaně, proti pravidlům, a tím ohrožovat pohodu i bezpečí druhých, odmítnout společensky nežádoucí chování (lež, nespravedlnost druhých, lhostejnost či agresivitu),  chránit se před ním, vyhýbat se komunikaci s lidmi, kteří se takto chovají
 • Zachycovat skutečnosti ze svého okolí a vyjadřovat své představy pomocí různých výtvarných dovedností a technik –kreslit,……
 • Uvědomovat si nebezpečí, se kterým se může ve svém okolí setkat, a mít povědomí o tom, jak se prakticky chránit ( vědět, jak se nebezpečí vyhnout, kam se v případě potřeby obrátit o pomoc)
 • Mít povědomí o širším společenském, věcném, přírodním, kulturním i technickém prostředí
 • Vnímat, že svět je rozmanitý a pozoruhodný, nekonečně pestrý a různorodý, jak svět přírody, tak svět lidí…

   

  Vzdělávací nabídka:

 • Manipulační činnosti a jednoduché úkony s předměty , pomůckami, nástroji, náčiním, materiálem, činnosti seznamující děti s věcmi, které je obklopují a s jejich praktickým používáním
 • Společné diskuse,rozhovory….
 • Grafické napodobování symbolů
 • Činnosti seznamující děti se sdělovacími prostředky-noviny,časopisy, knihy, audio…
 • Smyslové hry- procvičení postřehu, vnímání,zrakové a sluchové paměti, pozornosti..
 • Třídění,přiřazování,uspořádání, odhad,porovnávání…
 • Cvičení různých forem paměti –mechanické,logické,obrazné,pojmové…
 • Činnosti zaměřené k seznamování se s elementárními číselnými a matematickými pojmy-čís.řadou,základní geometrické tvary….
 • Příležitosti a hry pro rozvoj vůle, vytrvalosti a sebeovládání
 • Kooperativní hry ve dvojicích, ve skupince
 • Hry ,při nichž se dítě učí přijímat a respektovat druhého
 • Aktivity podporující uvědomování si vztahů mezi lidmi (kamarádství,přátelství, vztahy mezi oběma pohlavími, úcta ke stáří..)
 • Hry a situace, kdy se dítě učí chránit své soukromí a bezpečí i druhých
 • Různorodé společné hry a skupinové aktivity, (námětové a spontánní hry, dramatizace..)
 • Běžné každodenní setkávání s pozitivními vzory
 • Tvůrčí činnosti
 • Hry zaměřené k poznávání a rozlišování různých společenských rolí(dítě,dospělý,rodič,učitelka,žák…)a osvojování si rolí, do nichž se dítě dostává
 • Aktivity přibližující dítěti pravidla vzájemného styku (zdvořilost, ohleduplnost,tolerance, spolupráce) a mravní hodnoty (dobro,zlo, spravedlnost,pravda,upřímnost,otevřenost..)v jednání lidí
 • Hry a praktické činnosti uvádějící dítě do světa lidí, jejich očanského života a práce(praktické ukázky,tematické hry seznamující děti s různými druhy zaměstnání,řemesel a povolání, s různými pracovními činnostmi a prac.předměty, praktická manipulace s některými pomůckami a nástroji, provádění jednoduchých pracovních úkonů…..
 • Aktivity přibližující dítěti svět kultury- rozmanitost kultur, ůčast na kulturních akcích-výstavy, divadla…, seznamování s tradicemi a zvyky..
 • Uvědomovat si nebezpečí, se kterým se může ve svém okolí setkat, a mít povědomí o tom, jak se prakticky chránit ( vědět, jak se nebezpečí vyhnout, kam se v případě potřeby obrátit o pomoc)- zvířata,léky,jedovaté rostliny, nebezpeční lidé, požár, bouřka…….
 • Poučení o možných nebezpečných situacích a způsobech, jak se před nimi chránit
 • Praktické používání technických přístrojů, hraček a dalších předmět
 • Práce s literárními texty, encyklopediemi, obraz.materiálem…
 • Praktické činnosti na jejichž základě se dítě seznamuje s různými přírodními i umělými látkami a materiály… praktické pokusy, zkoumání, manipulace s s různými materiály a surovinami

   

  Za poznáním do blízka i do daleka:

  V tomto integrovaném bloku se budeme snažit děti seznamovat nejen s blízkým a vzdáleným okolím, ale vytvářet u nich povědomí o existenci jiných národů, zemí, o planetě zemi, o vesmíru..

   

   

  Tady je můj domov – co se mi líbí na naší vesnici

  Hurá na výlet

  Letem světem

  Raketou na Mars

   

  Klíčové kompetence:

  1/3 – má elementární poznatky o světě lidí,kultury,přírody i techniky, který dítě obklopuje o jeho rozmanitosti a proměnách; orientuje se v řádu a dění v prostředí, ve kterém žije

  1/4- klade otázky a hledá na ně odpovědi, aktivně si všímá, co se kolem děje; chce porozumět věcem, jevům a dějům, které kolem sebe vidí, poznává, že se může mnohému naučit, raduje se z toho, co samo dokázalo, co zvládlo

  2/1- všímá si dění i problémů v bezprostředním okolí, přirozenou motivací k řešení dalších problémů a situací je pro něj pozitivní odezva na aktivní zájem

  5/6 –zajímá se o druhé i o to, co se kolem děje; je otevřené aktuálnímu dění

   

   

  Dílčí vzdělávací cíle:

  3- rozvoj a užívání všech smyslů

  4-rozvoj fyzické a psychické zdatnosti

  14- posilování  přirozených poznávacích citů (zvídavosti, zájmu, radosti z objevování,apod..)

  17 – vytváření základů pro práci s informacemi

  22- rozvoj poznatků a dovedností umožňující pocity, získané dojmy a prožitky vyjádřit

  37 – vytváření povědomí o existenci ostatních kultur a národností

  27- posilování prosocionálního chování ve vztahu k ostatním lidem

  28-vytváření prosocionálních postojů

  41 – vytváření elementárního povědomí o širším přírodním, kulturním i technickém prostředí, o jejich rozmanitosti, vývoji a neustálých proměnách

  42- poznávání jiných kultur

  45 – rozvoj úcty k životu ve všech jeho formách

  Vytvoření povědomí o vlastní sounáležitosti se světem, s živou a neživou přírodou, lidmi, společností, s planetou Zemí

   

  Očekávané výstupy:

 • vědomě využívat všech smyslů, záměrně pozorovat, postřehovat, všímat si nového, změněného, chybějícího)
 • chápat prostorové, časové a orientační pojmy
 • vyjadřovat fantazii a svou představivost v tvořivých činnostech
 • vnímat, že je zajímavé dovídat se nové věci, využívat zkušenosti k učení
 • vyjadřovat svou fantazii a představivost v tvořivých činnostech (výtvarných, konstruktivních, slovních, dramatických…)
 • být citlivé ve vztahu k živým bytostem, k přírodě i k věcem
 • těšit se z příjemných a hezkých zážitků, z přírodních i kulturních krás i setkávání se s uměním
 • zachytit a vyjádřit své prožitky ( slovně, výtvarně, pomocí hudby, hudebně pohybovou či dramatickou improvizací..)
 • chápat, že všichni lidé mají stejnou hodnotu, i když jinak vypadají, jinak se chovají….
 • Zachycovat skutečnosti ze svého okolí a vyjadřovat své představy pomocí různých výtvarných dovedností a technik( kreslit, používat barvy,…..)
 • Orientovat se bezpečně ve známém prostředí i v životě tohoto prostředí
 • Osvojit si elementární poznatky o okolním prostředí, které jsou dítěti blízké, pro ně smysluplné a přínosné, zajímavé a jemu pochopitelné a využitelné pro jeho další učení a životní praxi
 • Vnímat, že svět má svůj řád, že je rozmanitý a pozoruhodný, nekonečně pestrý a různorodý – jak svět přírody, tak svět lidí, mít povědomí o existenci různých národů a kultur, různých zemí, o planetě Zemi, vesmíru…

   

Vzdělávací nabídka:

 • Lokomoční pohybové činnosti,sezónní činnosti, turistika
 • Příležitosti a činnosti směřující k pravenci úrazů,k ochraně zdraví,osobního bezpečí..
 • Společné diskuse,rozhovory,vyprávění zážitků
 • Prohlížení knih, časopisů,encyklopedií
 • Vyprávění toho, co dítě shlédlo
 • Komentování zážitků,aktivit
 • Přímé pozorování přírodních,kulturních i technických objektů;- záměrné pozorování
 • Praktické úkony procvičující orientaci v prostoru i v rovině
 • Námětové hry a činnosti
 • Výlety do okolí
 • Činnosti zaměřené k poznávání různých lidských vlastností- čím se lidé mezi sebou liší- rozdíly dané zeměpisným místem narození, jazykem…..a v čem jsou si pododní
 • Prohlížení encyklopedií, práce s mapou,četba, vyprávění
 • Tvůrčí činnosti
 • Receptivní(pasivní )činnosti –poslech pohádek,příběhů…..
 • Aktivity umožňující dítěti  poznat rozmanitost kultur, účast dětí na kulturních akcích, návštěvy výstav, divadelních představení,využívání příležitostí seznamující dítě s různými tradicemi a zvyky běžnými v jeho kulturním prostředí
 • Přímé pozorování blízkého prostředí a života v něm, okolní přírody, vycházky,výlety
 • Přirozené i zprostředkované poznávání přírodního okolí,sledování rozmanitosti v přírodě, přírodní děje a jevy,rostliny, příroda živá a neživá, živočichové,krajina a její ráz, podnebí, počasí, ovzduší, roční období….
 • Využívání přirozených podnětů, situací a praktických ukázek v životě a okolí dítěte k seznamování dítěte s elementárními dítěti srozumitelnými reáliemi(reálie-to, co vyznačuje určitý národ, stát) o naší republice.
 • Práce s literárními texty,obrazovým materiálem, využívání encyklopedií…

 

Evaluace

 

Je to proces, který přispívá ke hledání nových možností a vede ke zkvalitnění pedagogické práce.

Co hodnotíme:

 1. Naplňování cílů a kompetencí
 2. Podmínky vzdělávání
 3. Tematické celky
 4. Práce pedagogů, metody a formy práce
 5. Výsledky vzdělávání
 6. Vedení záznamů o dětech

 

1.Naplňování cílů a kompetencí:

Cíl: porovnat stanovené cíle a kompetence se skutečností

Metody: zápis – zakládat v ped. diagnostice každého dítěte

Prostředky: pozorování, spontánní i řízené činnosti

Kdy: 1x ročně provedeme hodnocení cílových kompetencí u jednotlivých dětí

Odpovídá: Hrdá, Bergová

 

2.Podmínky vzdělávání:

Cíl: porovnat skutečnost s rámcovými kritérii

Prostředky: dotazník pro evaluaci podmínek předškolního vzdělávání

Forma –písemná

Kdy: 1x ročně analýza

Odpovídá: Bergová

 

3. Hodnocení tematických celků

Cíl:-  zhodnotit výchovnou práci ( zda děti zaujal, zda činnosti vedly k naplňování cílů, zda byly naplňovány popř. i jiné cíle, zda byly činnosti pestré, vyvážené –nebo jednostranné

 -z hlediska kompetencí – co se  děti naučily, jaké zkušenosti,dovednosti,postoje a názory               děti získaly – nezískaly

         -jak se nám podařilo vyhnout rizikům

Metoda: – písemné hodnocení

Odpovídá: Hrdá, Bergová

Kdy: po skončení tématu

 

4.Práce pedagogů,metody a formy práce

Cíl:zdokonalovat ped.činnost

Prostředky:autoevaluace, autoevaluční dotazníky,hospitace,ped.porady

Kdy:průběžně, 1x ročně dotazníky

Odpovídá: Hrdá, Bergová

 

5.Výsledek vzdělávání

Cíl:zjistit účinnost vzdělávacího programu

Forma: písemná

Odpovídá: Bergováová, Hrdá

Kdy:1x ročně

 

6.Vedení záznamů o dětech

Cíl:zjišťovat skutečnosti a využívat je v dalším rozvoji dětí

 1. Vstupní anamnéza –anketní dotazník pro rodiče

                                     -ped.diagnostika – co dítě zvládá při příchodu do MŠ (vstupní 

                                      hodnocení)

 1. Průběžná anamnéza-postřehy, poznámky – zapisování dle potřeby, portfolia
 2. Ped.diagnostika předškoláků – Jak předcházet poruchám učení (od října – listopadu)
 3. Celkové hodnocení -1x ročně,
 4. Výstupní hodnocení – předškoláci

Prostředky: pozorování,rozhovory,kresba

Metody.písemné záznamy, poznámky

Odpovídá:Hrdá,Novoseljuková

 

7.Denní hodnocení učitelek:

Cíl:zhodnotit vlastní každodenní práci- co nového jsem děti naučila, čím se mi k tomu

       podařilo dospět

Denně hodnotit:cíle, metody,znaky prožitkového učení

 • spontaneita-vychází z dětí- motivace
 • objevnost- - řešení problému
 • komunikativnost- verbální a neverbální komunikace
 • prostor pro aktivitu a tvořivost- dostatek materiálu, pomůcek
 •  konkrétnost-tvoření rukama ,možnost osahat…
 • Celistvost- zapojení co nejvíce smyslů

Metody: autoevaluace učitelek,komunitní kruh dětí

Kdy:denně

Odpovídá:Hrdá, Bergová

 

Dodatek ke Školnímu vzdělávacímu programu č. 1:

 

 

Od 1. 8. 2018 nastupuje do funkce ředitelky Mateřské školy Němčice Dana Bergová.

 

Aktualizace ŠVP k 31. 8. 2018.

 

Platnost ŠVP: od 1. 9. 2018 do 31. 8. 2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Vytvořeno: 14. 8. 2018
Poslední aktualizace: 14. 8. 2018 10:47
Autor: Ing. Lukáš Šebela

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Datum a čas

Dnes je pondělí, 20. 5. 2024, 8:14:07

Svátek

Svátek má Zbyšek

Státní svátky a významné dny na dnešek:

 • Mezinárodní den stepu

Zítra má svátek Monika

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím SMS a e-mailů

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Náhodný výběr z galerie

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.
Volně ke stažení:

Aktuální počasí

Počasí dnes:

20. 5. 2024

bo

Bude polojasno až oblačno, místy přeháňky nebo bouřky. Denní teploty 18 až 22°C. Noční teploty 12 až 8°C.

Přehrát/ZastavitDalší

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE:1
DNES:83
TÝDEN:83
CELKEM:457988

INFO o odstávkách

nepodařilo se zobrazit banner