Navigace

Obsah

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ OBCE

 

Obec Němčice, IČ: 00841811 se sídlem obecního úřadu Němčice 151 (dále jen „obec“ nebo „správce“) je obcí ve smyslu ustanovení § 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obcích“) se základní působnosti podle ustanovením § 61 odst. 1 písm. a) zákona o obcích. Hlavní činností obce je péče o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů; při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem (viz ustanovení § 2 odst. 2 zákona o obcích).

 

Na obcí naleznete také pracoviště vidimace a legalizace. Obec tedy vykonává působnost na úseku ověřování shody opisu nebo kopie s listinou (dále jen „vidimace“) a ověřování pravosti podpisu (dále jen „legalizace“) ve smyslu ustanovení § 1 odst. 1 písm. d) zákona č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ověřování“). působnost na úseku vidimace a legalizace vykonává obecní úřad v přenesené působnosti.

 

Obec je rovněž i kontaktním místem veřejné správy Czech POINT ve smyslu ustanovení § 8a odst. 2 písm. d) zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o informačních systémech veřejné správy“). Působnost kontaktního místa veřejné správy je výkonem přenesené působnosti obecního úřadu.

 

V souladu s účinností nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“ nebo „obecné nařízení o ochraně osobních údajů“) byly přijaty tyto Zásady ochrany osobních údajů. Tyto zásady jsou účinné ke dni 25. 5. 2018.

 

Cílem těchto zásad je seznámit subjekty osobních údajů, tj. občany obce i třetí osoby, se zpracováním osobních údajů obcí (správcem) a informovat o právech, které mohou subjekty osobních údajů uplatnit.

 

Písemné znění těchto zásad je dostupné z webových stránek obce www.nemcice.eu a dále jsou k dispozici k nahlédnutí v sídle obecního úřadu na adrese Němčice 151, 679 51 Němčice. Zásady ochrany osobních údajů jsou průběžně aktualizovány a doplňovány v souladu s aktuálním účelem zpracování a aktuální právní úpravou.

 

1. CO JE TO NAŘÍZENÍ GDPR?

 

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů, tzv. GDPR, je uceleným souborem pravidel na ochranu dat v Evropské unii. Cílem je co nejvíce chránit práva občanů EU proti neoprávněnému zacházení s jejich daty a osobními údaji; dát jim větší kontrolu na tím, co se s jejich daty děje. GDPR se dotkne každého, kdo shromažďuje nebo zpracovává osobní údaje občanů EU. GDPR začalo v celé EU platit jednotně od 25. května 2018. V České republice tak nahradí současnou právní úpravu ochrany osobních údajů v podobě směrnice č. 95/46/ES a související zákon č. 110/2019 Sb., zákona o zpracování osobních údajů.

Dalšími právními normami zabývajícími se ochranou osobnosti a osobních údajů jsou:

 

 • zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, který řeší zejména otázky ochrany osobnosti, např. pořizování a zveřejňování fotografií a audiovizuálních záznamů,
 • zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, který řeší otázky archivace dokumentů a významně tak souvisí s právem na výmaz osobních údajů (tzv. právem být zapomenut), neboť po dobu zákonné archivační doby není možné osobní údaje vymazat,
 • zákon o obcích, který stanoví pro obce určité kategorie zpracování, které musí obec provádět ze zákona při výkonu samostatné nebo přenesené působnosti,
 • jednotlivé zvláštní právní předpisy, např. zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) či zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů; tyto zvláštní předpisy stanoví pro obce určité povinnosti a z nich vyplývající kategorie zpracování, které musí obec provádět ze zákona zpravidla  při výkonu přenesené působnosti; jedná se o činnosti související s dopravou, kulturou, krizovým řízením, podnikáním, regionálním rozvojem, územním plánováním, sociální politikou, školstvím, zdravotnictvím, spravedlností, zemědělstvím či životním prostředím; o způsobu zpracování v jednotlivých oblastech působnosti obce se dočtete v odpovědi na otázku č.7.

 

GDPR je založeno na principu odpovědnosti správce (obce)přístupu založeném na riziku:

 

 • princip odpovědnosti znamená odpovědnost obce za dodržení zásad zpracování, které jsou uvedeny v čl. 5 odst. 1 GDPR, s tím, že obec musí být schopna tento soulad doložit (čl. 5 odst. 2 GDPR);
 • přístup založený na riziku znamená, že obec musí přihlížet k pravděpodobným rizikům pro práva a svobody fyzických osob, zejména občanů obce, a tomu musí přizpůsobit i zabezpečení osobních údajů, tj. zavést vhodná technická a organizační zabezpečení.

 

Důležité pojmy

 

Zpracování osobních údajů je jakákoli operace nebo soubor operací s osobními údaji nebo soubory osobních údajů, který je prováděn pomocí či bez pomoci automatizovaných postupů, jako je shromáždění, zaznamenání, uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení nebo pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem, šíření nebo jakékoli jiné zpřístupnění, seřazení či zkombinování, omezení, výmaz nebo zničení.

 

Osobní údaje jsou veškeré informace vztahující se k identifikované či identifikovatelné fyzické osobě (například jméno, pohlaví, věk a datum narození, osobní stav, IP adresa a fotografický záznam, e-mailová adresa, telefonní číslo apod.). Citlivé údaje jsou zvláštní kategorií osobních údajů, jimiž jsou údaje o rasovém či etnickém původu, politických názorech, náboženském nebo filozofickém vyznání, členství v odborech, o zdravotním stavu, sexuální orientaci a trestních deliktech či pravomocném odsouzení.

 

Subjekt údajů je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

 

 

 

 

2. KDO JE SPRÁVCEM OSOBNÍCH ÚDAJŮ?

 

Správce je osoba, která určuje účely a rozhoduje o tom, jakým způsobem budou osobní údaje zpracovány. V daném případě jde o obec, tedy Obec Němčice, se sídlem obecního úřadu Němčice 151, 67951.

 

Kontaktní údaje na správce (obec se základní působností):

 

Obec Němčice

Němčice 151, 679 51

 

tel.: 728169501

e-mail: podatelna@nemcice.eu

ID datové schránky: snzbt9r

 

3. KDO JE POVĚŘENCEM PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ?

 

Pověřenec pro ochranu osobních údajů, občas označovaný anglickou zkratkou DPO, je osoba, která je zkušená v oblasti ochrany osobních údajů a dělá vše pro to, aby zpracování probíhalo tak, jak má, zejména v souladu s příslušnými právními předpisy. Rovněž je to nejpovolanější osoba pro vyřizování dotazů a žádostí týkajících se osobních údajů.

 

Pověřencem pro ochranu osobních údajů byl jmenován DSO Tišnovsko, se sídlem Radniční 14, 666 01 Tišnov

 

Kontaktní údaje na pověřence pro ochranu osobních údajů:

Ing. David Lacina

 

tel.: 605 851 345

e-mail: gdpr@dsotisnovsko.cz

 

 

4. ZA JAKÝM ÚČELEM ZPRACOVÁVÁME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE?

 

Každé zpracování osobních údajů má svůj účel. Pokud osobní údaje nepotřebujeme, nezpracováváme je. Obecně se účely zpracování osobních údajů rozlišují na:

 

 • účely k nimž GDPR nevyžaduje váš souhlas – jedná se o zejména o zpracování v rámci plnění zákonných či smluvních povinnosti, popř. pro zpracování nezbytné pro ochranu práv a právem chráněných zájmů či zpracování, které je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce (např. vedení správního řízení);
 • účely k nimž GDPR vyžaduje váš souhlas – zpracování osobních údajů na vaše přání, kdy zpracování osobních ukončíme ihned, jakmile souhlas odvoláte, např. dobrovolné zveřejnění fotografie na sociálních sítích; jde zpravidla o agendy související s propagací činností obce v tzv. samostatné působnosti;
 • marketingové účely – v některých případech tato kategorie zpracování souhlas vyžaduje, jindy ne; o zpracování osobních údajů za účelem přímého či nepřímého marketingu, tedy k propagaci obce a činností obce, zejména kulturních, sportovních a společných akcí pořádaných obcí, informuje v těchto zásadách záměrně zvlášť.

 

Přehled právních titulů zpracování osobních údajů

 

Osobní údaje se v naší obci zpracovávají pouze v souladu s GDPR na základě těchto právních titulů:

 

 • zpracování, které je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů dle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR – jde o situaci, kdy obec vystupuje jako smluvní partner, např. v případě nájemní smlouvy, kdy obec je pronajímatelem a občan je nájemcem obecního bytu;
 • zpracování, které je nezbytné pro splnění právní povinnosti dle čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR – většina povinností vyplývá ze zákona o obcích, správního řádu, zákona o archivnictví a dalších zvláštních právních předpisů; jde zpravidla o agendy, které obec vykonává v tzv. přenesené působnosti ve smyslu ustanovení § 61 odst. 1 písm. a) zákona o obcích;
 • zpracování, které je nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby dle čl. 6 odst. 1 písm. d) GDPR – půjde o velmi výjimečné situaci při ochraně života a zdraví; jde o činnosti spojené s obranou, krizovým řízením a výjimečně také se sociální politikou obce;
 • zpracování, které je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce dle čl. 6 odst. 1 písm. e) GDPR – všestranný rozvoj území obce a péče o potřeby svých občanů je veřejným zájmem (viz ustanovení § 2 odst. 2 zákona o obcích);
 • zpracování, které je nezbytné pro účely oprávněných zájmů obce dle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR – těmito zájmy jsou zejména ochrana práv obce, ochrana obecního majetku, bezpečnost a ochrana života a zdraví občanů obce, transparentnost a efektivita obecního úřadu, ochrana dětí, sociálně slabých a osob omezených na svéprávnosti či ochrana životního prostředí a zajištění trvale udržitelného rozvoje; a
 • zpracování se souhlasem subjektu údajů dle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR – jde spíše o výjimečné zpracování, které jde nad rámec plnění zákonných povinností, např. výjimečné zveřejnění fotografie na sociálních sítí, kde dochází k profilování; souhlas subjektu údajů musí být v takovém případě informovaný, svobodný a konkrétní.

 

5. PRO JAKÁ ZPRACOVÁNÍ NEVYŽADUJEME VÁŠ SOUHLAS?

 

Bez vašeho souhlasu mohou být osobní údaje zpracovávány pouze v souladu s GDPR na základě těchto právních titulů:

 

 • zpracování, které je nezbytné pro splnění právní povinnosti [právní titul dle čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR] – jde zpravidla o činnosti obecního úřadu vykonávané v přenesené působnosti; většina povinností vyplývá ze zvláštních právních předpisů;
 • zpracování, které je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce [právní titul dle čl. 6 odst. 1 písm. e) GDPR] – jde o většinu činností obce v samostatné působnosti, neboť péče o všestranný rozvoj území obce a o potřeby svých občanů je veřejným zájmem;
 • zpracování, které je nezbytné pro účely oprávněných zájmů  [právní titul dle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR] – těmito zájmy jsou zejména ochrana práv obce, zejména ochrana reputace a dobrého jména obce a ochrana obecního majetku, dále bezpečnost a ochrana života a zdraví občanů obce, transparentnost a efektivita obecního úřadu, ochrana dětí, sociálně slabých a osob omezených na svéprávnosti, ochrana životního prostředí a zajištění trvale udržitelného rozvoje a v neposlední řadě také komunitní život obce a vnitřní potřeby fungování obce;
 • zpracování, které je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je obec, nebo zpracování, které je nezbytné pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy [právní titul dle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR] – jde o situace, kdy obec vystupuje jako smluvní partner – v konkrétní smlouvě je zpravidla uvedeno, že v souvislosti s danou smlouvou dochází ke zpracování určitých osobních údajů;
 • zpracování, které je nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby [právní titul dle čl. 6 odst. 1 písm. d) GDPR] – jde o vzácné a výjimečný případy související s ohrožením života a zdraví.

 

Základní povinnosti obce [zpracování dle čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR]

 

Obec je jako každý právní subjekt vázán celou řadou právních předpisů a z nich vyplývajících povinností, od pracovněprávních povinností obce jako zaměstnavatele, přes povinnosti daňové a účetní až po povinnosti, které souvisí s tím, že obec je zároveň orgánem veřejné moci a vykonavatelem státní vůle. S tím pak souvisí zpracování osobních údajů při činnosti zastupitelstva a rady a činnosti obecního úřadu jako vykonavatele státní správy v přenesené působnosti.

 

Jelikož je obec orgánem veřejné moci, tedy vykonavatelem územní samosprávy i státní moci, podléhá kontrole ze strany obyvatel. Obec je tedy povinna poskytovat informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších přepisů (dále jen „o svobodném přístupu k informacím“) či třeba zveřejňovat smlouvy do registru smluv. Obec je zároveň výrazně omezena při podnikání a nakládání se svým majetkem, a to zejména zákonem o obcích a zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o veřejných zakázkách“).

 

Výkon přenesené působnosti: právní povinnosti a veřejný zájem [zpracování dle čl. 6 odst. 1 písm. c) a e) GDPR]

 

Zpracování, které je nezbytné pro splnění právní povinnosti v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR a zpracování, které je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce, v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. e) GDPR jsou nejčastější důvody zpracování v naší obci.

 

Tam, kde zvláštní právní předpis stanoví zcela konkrétní právní povinnost zpracovávat osobní údaje (evidence obyvatel, činnost matriky, …), dochází ke zpracování na základě právního titulu plnění právní povinnosti v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR; zatímco tam, kde tato povinnost není zvláštním právním předpisem explicitně vyjádřena, ale lze ji dovodit z obecnějších povinností (např. péče řádného hospodáře) a smyslu a účelu zvláštního právního předpisu, jde o právní titul veřejného zájmu dle čl. 6 odst. 1 písm. e) GDPR. Obě kategorie spolu v praxi velmi často souvisí, a proto se jim věnujeme společně.

 

V případě každé z následujících agend dochází ke zpracování osobních údajů jednak úředních osob a dalších oprávněných osob na straně obce, jednak jednotlivých občanů, např. jako účastníků správních řízení:

 

 

 

VEŘEJNÝ ZÁJEM: PRÁVO VZNÉST NÁMITKU PODLE ČL. 21 GDPR

 

Zpracování, které není právní ani smluvní povinností, ale je prováděno na základě našeho vlastního rozhodnutí, ať už při ochraně veřejného nebo oprávněného zájmu, je obecně považováno za nejrizikovější zpracování, a proto vám GDPR přiznává tzv. právo vznést námitku.

 

Pokud byste zjistili nebo se jen domníváte, že provádíme zpracování osobních údajů v rozporu s ochranou vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu s právními předpisy (za předpokladu, že osobní údaje jsou správcem zpracovávány při výkonu veřejné moci, ale zároveň nejde o zákonem explicitně stanovenou právní povinnost, nebo jsou zpracovávány pro účely přímého marketingu, včetně profilování, či pro statistické účely nebo pro účely vědeckého či historického významu), můžete se na nás obrátit a požádat nás o vysvětlení či odstranění vzniklého závadného stavu. O vaší námitce rozhodneme do jednoho měsíce.

 

Oprávněný zájem [zpracování dle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR]

 

Zpracování, které je nezbytné pro účely oprávněných zájmů v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR je rovněž velmi častou kategorií zpracování a může rovněž souviset a výše uvedenými agendami (doprava, školství, podnikání, …), nicméně obec není oprávněna využívat tento právní titul při plnění úkolu orgánu veřejné moci (viz čl. 6 odst. 1 in fine GDPR), tzn. při výkonu přenesené působnosti. Právní titul „oprávněný zájem“ je tak využíván zejména v samostatné působnosti.

 

Mezi oprávněné zájmy naší obce řadíme následují zájmy a hodnoty:

 

 • ochrana práv obce
 • bezpečnost a ochrana života a zdraví občanů obce
 • transparentnost a efektivita obecního úřadu
 • ochrana dětí, sociálně slabých a osob omezených na svéprávnosti
 • ochrana životního prostředí a zajištění trvale udržitelného rozvoje
 • komunitní život městské části
 • vnitřní potřeby fungování obce

 

 

 

 

 

 

OPRÁVNĚNÝ ZÁJEM: PRÁVO VZNÉST NÁMITKU PODLE ČL. 21 GDPR

Zpracování, které není právní ani smluvní povinností, ale je prováděno na základě našeho vlastního rozhodnutí, ať už při ochraně veřejného nebo oprávněného zájmu, je obecně považováno za nejrizikovější zpracování, a proto vám GDPR přiznává tzv. právo vznést námitku.

 

Pokud byste zjistili nebo se jen domníváte, že provádíme zpracování osobních údajů v rozporu s ochranou vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu s právními předpisy (za předpokladu, že osobní údaje jsou správcem zpracovávány na základě výše zmíněných oprávněných zájmů, nebo jsou zpracovávány pro účely přímého marketingu, včetně profilování, či pro statistické účely nebo pro účely vědeckého či historického významu), můžete se na nás obrátit a požádat nás o vysvětlení či odstranění vzniklého závadného stavu. O vaší námitce rozhodneme do jednoho měsíce.

 

 

6. KDY DOCHÁZÍ KE ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ PŘI PLNĚNÍ POVINNOSTÍ OBCE?

 

Obec je jako každý subjekt vázán celou řadou právních předpisů a z nich vyplývajících povinností, od pracovněprávních povinností obce jako zaměstnavatele, přes povinnosti daňové a účetní až po povinnosti, které souvisí s tím, že obec je zároveň orgánem veřejné moci a vykonavatelem státní vůle.

 

Při následujících činnostech dochází ke zpracování osobních údajů jednak úředních osob a dalších oprávněných osob na straně obce, jednak jednotlivých občanů a třetích osob. Jde o činnosti, které je obec povinna vykonávat a ke zpracování osobních údajů za těmito účely tedy nevyžaduje souhlas subjektů údajů. Jedná se o následující činnosti:

 

 • činnost orgánů obce – činnost zastupitelstva, rady, starosty, činnost komisí rady i výborů zastupitelstva vyžadují zpracování celé řady osobních údajů na podkladech pro jednání těchto orgánů, jakož i na jejich výstupu (zápisy, usnesení, …);
 • činnost obce jako zaměstnavatele –pracovněprávní vztah je zejména smluvním vztahem; toto zpracování tak souvisí se zpracováním, které je nezbytné pro plnění smluvních povinností, byť některé povinnosti nemají smluvní povahu, ale výhradně zákonnou (např. povinnost hradit za zaměstnance zdravotní pojištění);
 • činnost obce jako daňového a účetního subjektu – jelikož je obec vybranou účetní jednotkou podle ustanovení § 1 odst. 3 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o účetnictví“) musí vést účetnictví; obec zároveň není pouze příjemcem daní, ale také daňovým subjektem; při plnění všech účetních a daňových povinností ovšem dochází ke zpracování mnoha osobních údajů, zejména těch uvedených na daňových dokladech;
 • činnost obce jako zadavatele veřejných zakázek – zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o veřejných zakázkách“) stanoví pro obec celou řadu právních povinnosti, při kterých dochází ke zpracováních osobních údajů zájemců o veřejné zakázky i třetích osob, např. členů výběrové komise;
 • informační povinnosti obce – jelikož je obec veřejným subjektem, který nakládá s veřejnými financemi, je vázána celou řadou právních předpisů za účelem zvýšení transparentnosti veřejné správy; jedná se zejména o povinnost plynoucí za zákona č. 106/1999 Sb.,
 • výkon orgánu veřejné moci – obec není pouhým adresátem právních povinnosti, ale je rovněž orgánem veřejné moci, který na dodržování povinností v celé řadě lidských činnosti sama dohlíží.

 

 

Činnost orgánů obce

 

V rámci zasedání zastupitelstva obce či schůzí rady obce mají členové zastupitelstva obce, jakož i zaměstnanci obce, k dispozici řadu materiálů, které obsahují i osobní údaje. Např. při žádosti o přidělení sociálního bydlení obsahují žádosti často sociální poměry žadatele, jeho věk, rodinný a zdravotní stav apod. K těmto materiálům mohou mít přístup i členové komisí radyvýborů zastupitelstva, kteří nemusí být nutně zastupiteli, ale určité informace potřebují pro svou vlastní práci a rozhodovací činnost, a proto jim mohou být osobní údaje rovněž poskytnuty, a to ze strany zastupitelů nebo zaměstnanců obce.

 

Účelem zpracování osobních údajů je zde ovšem vlastní činnost obceposkytování informací o činnosti obce, nikoli informování veřejnosti o individuální situaci osob, jejichž osobní údaje jsou předmětem jednání. Tomuto účelu je také podřízen způsob zpracování osobních údajů. Zákonnost zpracování osobních údajů pro účely uveřejňování materiálů před a po zasedání jednotlivých orgánů obce je dána ve výjimečných případech (zejména tam, kde je naplňováno právo na svobodný přístup k informacím) tím, že se jedná o zpracování nezbytné pro splnění právní povinnosti svěřené obci [dle čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR] nebo nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci obcí [dle čl. 6 odst. 1 písm. e) GDPR].

 

Členové všech zmíněných orgánů (zastupitelstvo obce a jeho výbory, rada obce a její komise) byli poučeni o tom, že pokud jsou jim předávány osobní údaje, pak s nimi musí nakládat v souladu s účelem, pro který jim byly poskytnuty. Obec členy těchto orgánů nezavazovala písemnou povinností mlčenlivosti, neboť tato vyplývá z čl. 5 odst. 1 písm. b) GDPR, a členové orgánů o ní byli poučeni. Pokud člen zastupitelstva tuto mlčenlivost poruší, vystavuje se sám riziku žaloby na ochranu osobnosti pro spáchání civilního deliktu podle § 82 odst. 1 a násl. občanského zákoníku, popř. trestního stíhání pro trestný čin neoprávněné nakládání s osobními údaji ve smyslu ustanovení § 180 zákona č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „trestní zákoník“).

 

 

Činnost zastupitelstva

 

Obec má povinnost alespoň sedm dní před zasedáním zastupitelstva zveřejnit na své úřední desce a rovněž na webových stránkách informaci o navrženém programu připravovaného zasedání zastupitelstva. Jednotlivé body programy formulujeme tak, aby se v nich nevyskytovaly žádné osobní údaje (až na výjimečné případy hodné zvláštního veřejného zájmu).

 

O průběhu zasedání zastupitelstva pořizuje obec zápis, který je uložen na obecním úřadu k nahlédnutí. Občan obce má podle ustanovení § 16 odst. 2 písm. e) zákona o obcích právo nahlížet do usnesení a zápisů z jednání zastupitelstva. Zápis se nikde jinde nezveřejňuje. V odůvodněných výjimečných případech může dojít ke zveřejnění zápisu, a to vždy jen ve veřejném zájmu, popř. v oprávněném zájmu obce, spočívající ve zvýšení transparentnosti obce a obecního úřadu.

 

V průběhu samotného zasedání zastupitelstva, které je veřejné, je možné prezentovat veškeré informace, včetně nezbytného rozsahu osobních údajů.

 

 

 

 

7. V JAKÝCH AGENDÁCH A PŘI JAKÝCH ČINNOSTECH DOCHÁZÍ KE ZPRACOVÁNÍ MÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ?

 

Jelikož je obec orgánem veřejné moci, který vykonává samosprávu nad svým územím a který je zároveň pověřen výkonem státní moci, musí vykonávat celou řadu činnosti související se svými pravomocemi. Při každé z dále popsaných činností dochází ke zpracování osobních údajů jednak úředních osob a dalších oprávněných osob na straně obce, jednak jednotlivých občanů a třetích osob, např. jako účastníků správních řízení. Jedná se o následující agendy:

 

 • doprava
 • finance a majetek
 • krizové řízení a obrana
 • kultura a sport
 • podnikání
 • regionální rozvoj
 • sociální politika
 • spravedlnost
 • školství
 • všeobecná (vnitřní) správa

 

Tam, kde zvláštní právní předpis stanoví zcela konkrétní právní povinnost zpracovávat osobní údaje (evidence obyvatel, činnost matriky, …), dochází ke zpracování na základě právního titulu plnění právní povinnosti v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR; zatímco tam, kde tato povinnost není zvláštním právním předpisem explicitně vyjádřena, ale lze ji dovodit z obecnějších povinností (např. péče řádného hospodáře) a smyslu a účelu zvláštního právního předpisu, jde o právní titul veřejného zájmu dle čl. 6 odst. 1 písm. e) GDPR. Obě kategorie spolu v praxi velmi často souvisí, a proto se jim věnujeme společně. Rozdíl spočívá v tom, že v případě zpracování na základě právního titulu veřejného zájmu dle čl. 6 odst. 1 písm. e) GDPR, máze právo vznést námitku v souladu s čl. 21 GDPR.

 

VEŘEJNÝ ZÁJEM: PRÁVO VZNÉST NÁMITKU PODLE ČL. 21 GDPR

 

Zpracování, které není právní ani smluvní povinností, ale je prováděno na základě našeho vlastního rozhodnutí, ať už při ochraně veřejného nebo oprávněného zájmu, je obecně považováno za nejrizikovější zpracování, a proto vám GDPR přiznává tzv. právo vznést námitku.

 

Pokud byste zjistili nebo se jen domníváte, že provádíme zpracování osobních údajů v rozporu s ochranou vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu s právními předpisy (za předpokladu, že osobní údaje jsou správcem zpracovávány při výkonu veřejné moci, ale zároveň nejde o zákonem explicitně stanovenou právní povinnost, nebo jsou zpracovávány pro účely přímého marketingu, včetně profilování, či pro statistické účely nebo pro účely vědeckého či historického významu), můžete se na nás obrátit a požádat nás o vysvětlení či odstranění vzniklého závadného stavu. O vaší námitce rozhodneme do jednoho měsíce.

 

Doprava

 

Ve veřejném zájmu se obec snaží zajistit efektivní, účelný a zamýšlený pohyb osob a dopravních prostředků po dopravních cestách a efektivní přepravu přes území obce. Péče o dopravní infrastrukturuorganizace dopravy je jednak ve veřejném zájmu (při výkonu přenesené působnosti), ale také v oprávněném zájmu obce (při výkonu samostatné působnosti). Obec se také snaží minimalizovat negativní vlivy dopravy (znečištění ovzduší, vody a půdy, hluk a vibrace, nehody, produkce odpadu a zábor půdy).

 

V oblasti dopravy vykonává obecní úřad působnost silničního správního úřadu ve smyslu ustanovení § 40 odst. 5 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. Obecní úřad tedy rozhoduje o zařazení pozemní komunikace do kategorie místních komunikací a o vyřazení místní komunikace z této kategorie a vykonává působnost silničního správního úřadu ve věcech místních komunikací s výjimkou věcí, o kterých rozhoduje obecní úřad obce s rozšířenou působností.

 

Zde jsou vyjmenovány nejčastější právní předpisy, v nichž jsou obsaženy (explicitní) právní povinnosti a (implicitně) také veřejné zájmy, kvůli kterým dochází ke zpracování osobních údajů bez vašeho souhlasu v oblasti dopravy:

 

 • zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pohonných hmotách), ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 61/2000 Sb., o námořní plavbě, ve znění pozdějších předpisů a
 • zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

 

 

Finance a majetek

 

Efektivní a transparentní správa obecního majetku, např. provoz nebytových prostor, komunikací, jakož i kulturních a sportovních zařízení, je ve veřejném zájmu, neboť tento majetek, nabytý za veřejné peníze, má sloužit všem občanům obce. Při správě a ochraně obecního majetku může dojít k nejrůznějším zpracováním osobních údajů. Jedná se zejména o osobní údaje nájemců v bytových domech i nebytových prostorách ve vlastnictví obce. Obec se může obrátit na soud v případě poškození majetku či neplacení nájemného. Pravidelně je také prováděna pasportizace bytového fondu, jakož i audity obecního majetku. Ochrana vlastnictví požívá ústavní ochrany v souladu s čl. 11 Listiny základních práv a svobod a považujeme ji rovněž za důležitý oprávněný zájem.

 

Obec je také vlastníkem bytového fondu.

 

Zde jsou vyjmenovány nejčastější právní předpisy, v nichž jsou obsaženy (explicitní) právní povinnosti a (implicitně) také veřejné zájmy, kvůli kterým dochází ke zpracování osobních údajů bez vašeho souhlasu v oblasti financí a majetku:

 

 • zákon č. 128/2000 Sb., o obcích
 • zákon o státním rozpočtu České republiky na příslušný rok
 • kontrolní předpisy (vnitřní audit)
 • občanský zákoník
 • zákon o zadávání veřejných zakázek
 • Sem také veřejné zakázky a obecní byty

 

Krizové řízení a obrana

 

č. 239/2000 Sb.,o integrovaném záchranném systému

č. 240/2000 Sb., krizový zákon

č. 241/2000 Sb.,o hospodářských opatřeních pro krizové stavy

č. 222/1999 Sb.,o zajišťování obrany České republiky

č. 122/2004 Sb.,o válečných hrobech a pietních místech

č. 585/2004 Sb., o branné povinnosti a jejím zajišťování

č. 587/2004 Sb., o zrušení civilní služby a o změně a zrušení některých souvisejících zákonů

dále: povodně, požáry

 

Kultura a sport

 

č. 20/1987 Sb.,o státní památkové péči

zákon o sportu

také: pořádání kulturních akcí

 

Podnikání

 

č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech

č. 455/1991 Sb., živnostenský zákon

č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele

č. 273/1993 Sb., o některých podmínkách výroby, šíření a archivování audiovizuálních děl, o změně a doplnění některých zákonů a některých dalších předpisů

č. 159/1999 Sb.,o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu

č. 247/2006 Sb., o omezení provozu zastaváren a některých jiných provozoven v noční době

č. 310/2006 Sb., o nakládání s bezpečnostním materiálem

č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních

 

Regionální rozvoj

 

č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje

 

Sociální politika

 

č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení

č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů České socialistické republiky v sociálním zabezpečení

č. 482/1991 Sb.,o sociální potřebnosti

č. 582/1991 Sb.,o organizaci a provádění sociálního zabezpečení

č. 359/1999 Sb.,o sociálně-právní ochraně dětí

č. 218/2003 Sb.,zákon o soudnictví ve věcech mládeže

 

Spravedlnost

 

č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád

č. 169/1999 Sb.,o výkonu trestu odnětí svobody a o změně některých souvisejících zákonů

č. 555/1992 Sb., o Vězeňské službě a justiční stráži ČR

č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů

č. 349/1999 Sb., o Veřejném ochránci práv

č. 218/2003 Sb.,zákon o soudnictví ve věcech mládeže

 

Školství

 

č. 561/2004 Sb.,o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

č. 109/2002 Sb.,o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních

 

Územní plánování

 

č. 183/2006 Sb., stavební zákon

č. 184/2006 Sb., o vyvlastnění

č. 127/2005 Sb.,zákon o elektronických komunikacích

 

Všeobecná (vnitřní) správa

 

č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o azylu)

č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů

č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů

č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech

č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o cestovních dokladech)

č. 21/2006, o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů (zákon o ověřování)

občanský zákoník – rodina

č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů

č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel)

č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů

č. 200/1990 Sb., o přestupcích

č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky

č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu a o změně zákona č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o změně zákona č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu

č. 216/2002 Sb., o ochraně státních hranic České republiky a o změně některých zákonů (zákon o ochraně státních hranic)

č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím

č. 40/1993 Sb., o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky

č. 102/1992 Sb., kterým se upravují některé otázky související s vydáním zákona č. 509/1991 Sb., kterým se mění, doplňuje a upravuje občanský zákoník

č. 293/1993 Sb., o výkonu vazby

č. 153/1994 Sb., o zpravodajských službách České republiky

č. 154/1994 Sb., o Bezpečnostní informační službě

č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti

č. 158/1999 Sb., o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2001

č. 352/2001 Sb., o užívání státních symbolů České republiky

č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu

č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů

č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon

 

Zdravotnictví

 

č. 164/2001 Sb.,lázeňský zákon

č. 20/1966 Sb.,o péči o zdraví lidu

č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví

č. 167/1998 Sb.,o návykových látkách

č. 48/1997 Sb.,o veřejném zdravotním pojištění

 

Zemědělství a životní prostředí

 

č. 282/1991 Sb.,o České inspekci životního prostředí a její působnosti v ochraně lesa

č. 289/1995 Sb.,lesní zákon

č. 449/2001 Sb.,o myslivosti

č. 149/2003 Sb., zákon o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin

č. 246/1992 Sb.,na ochranu zvířat proti týrání

č. 326/2004 Sb.,o rostlinolékařské péči

č. 229/1991 Sb.,o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku

č. 39/1993 Sb.,o pokutách a kaucích za nedodržování zákonů upravujících transformaci zemědělských družstev a nápravu majetkových křivd v oblasti vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku

č. 139/2002 Sb.,o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech

č. 254/2001 Sb.,vodní zákon

č. 274/2001 Sb.,o vodovodech a kanalizacích

č. 256/2000 Sb., o státním zemědělském intervenčním fondu

č. 252/1997 Sb.,o zemědělství

č. 18/1997 Sb., o  mírovém  využívání  jaderné  energie  a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů

č. 185/2001 Sb.,o odpadech

č. 114/1992 Sb.,o ochraně přírody a krajiny

č. 334/1992 Sb.,o ochraně zemědělského půdního fondu

č. 86/2002 Sb.,zákon o ochraně ovzduší

č. 123/1998 Sb.,o právu na informace o životním prostředí

č. 100/2001 Sb.,zákon o posuzování vlivů na životní prostředí

č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií

č. 167/2008 Sb., o předcházení ekologické újmě a její nápravě

č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě

 

 

8. JAKÉ JSOU NAŠE OPRÁVNĚNÉ ZÁJMY?

 

Mezi účely, k nimž GDPR nevyžaduje váš souhlas, patří také ochrana našich oprávněných zájmů. Těmi jsou:

 

 • ochrana práv obce
 • bezpečnost a ochrana života a zdraví občanů obce
 • transparentnost a efektivita obecního úřadu
 • ochrana dětí, sociálně slabých a osob omezených na svéprávnosti
 • ochrana životního prostředí a zajištění trvale udržitelného rozvoj
 • komunitní život městské části
 • vnitřní potřeby fungování obce

 

Ve všech těchto případech jde o zpracování na základě titulu oprávněného zájmu dle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Ve všech těchto případech vám přísluší právo vznést námitku podle čl. 21 GDPR.

 

OPRÁVNĚNÝ ZÁJEM: PRÁVO VZNÉST NÁMITKU PODLE ČL. 21 GDPR

 

Zpracování, které není právní ani smluvní povinností, ale je prováděno na základě našeho vlastního rozhodnutí, ať už při ochraně veřejného nebo oprávněného zájmu, je obecně považováno za nejrizikovější zpracování, a proto vám GDPR přiznává tzv. právo vznést námitku.

 

Pokud byste zjistili nebo se jen domníváte, že provádíme zpracování osobních údajů v rozporu s ochranou vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu s právními předpisy (za předpokladu, že osobní údaje jsou správcem zpracovávány na základě výše zmíněných oprávněných zájmů, nebo jsou zpracovávány pro účely přímého marketingu, včetně profilování, či pro statistické účely nebo pro účely vědeckého či historického významu), můžete se na nás obrátit a požádat nás o vysvětlení či odstranění vzniklého závadného stavu. O vaší námitce rozhodneme do jednoho měsíce.

 

ochrana práv obce

 

v případě soudního sporu vzniklého ze vzájemných soukromoprávních i veřejnoprávních vztahů budeme vaše osobní údaje využívat po dobu trvání soudního sporu, vč. všech řádných i mimořádných opravných prostředků, popř. po dobu jiných řízení či realizace výkonu veřejné moci (např. správní řízení, komunikace s veřejným ochráncem práv, trestní stíhání, …); mezi ochranu našich práv řadíme i vymáhání pohledávek;

 

9. PRO JAKÁ ZPRACOVÁNÍ VYŽADUJEME VÁŠ SOUHLAS?

 

Obec při výkonu své přenesené i samostatné působnosti nepotřebuje souhlas ke zpracování osobních údajů, vyjma následujících zvláštních případů:

 

 • některé činností spojené s marketingem a propagací obce – jedná se zejména o zveřejňování fotografií a audiovizuálních záznamů vč. profilování na sociálních sítích, využití fotografie dítěte na titulní straně obecního zpravodaje apod.
 • činnost obecního informačního kanálu,
 • zvláštních případů zpracování (např. účast obce ve vědeckém výzkumu a spolupráce s univerzitami, specifické dotační projekty či pořádání soutěží), o kterých budete předem informování a budete se moct dobrovolně rozhodnout, zda se jich budete účastnit a poskytnete souhlas ke zpracování vašich osobních údajů.

 

Kontaktní údaje, zejména vaše e-mailová adresa a telefonní číslo, pokud jste nám je sdělili, zpracováváme pouze pro účely výkonu přenesené i samostatné působnosti a nepožadujeme tedy písemné potvrzení vašeho souhlasu.

 

 

10. KDY ZPRACOVÁTE MOJE OSOBNÍ ÚDAJE PRO MARKETINGOVÉ ÚČELY?

 

Pořádání společenských, kulturních a sportovních akcí

Propagace činnosti obce

Obecní informační kanál

Obecní zpravodaj

Obecní profily na sociálních sítích

 

11. JAKÉ OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME?

 

Správce zpravidla zpracovává osobní údaje v rozsahu: jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo, e-mail, firma, IČ, DIČ a další údaje, které subjekt údajů poskytne správci v souvislosti s výkonem správních činností či poskytováním služeb subjektům údajů.

 

 

12. JAK DLOUHO BUDEME OSOBNÍ ÚDAJE UCHOVÁVAT?

 

Správce zpracovává osobní údaje pouze po dobu nezbytně nutnou, individuálně pro jednotlivé účely jejich zpracování. Po uplynutí této doby jsou osobní údaje buď zlikvidovány, nebo dále uchovávány v souladu s platným Spisovým řádem a skartačním plánem Obce Němčice, vydaným v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, v platném znění.

 

13. PŘEDÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ TŘETÍM OSOBÁM

 

Zpracovávané osobní údaje mohou být v souvislosti s výkonem správních činností či činností s nimi spojenými předány jinému správnímu orgánu či třetím stranám, a to vždy na základě zákona, jiných právních předpisů či na základě smlouvy se třetí stranou, která poskytuje dostatečné záruky ochrany osobních údajů.

 

14. BUDEME OSOBNÍ ÚDAJE PŘEDÁVAT DO TŘETÍ ZEMĚ NEBO MEZINÁRODNÍ ORGANIZACI?

 

Osobní údaje nepředáváme do zemí mimo Evropskou unii nebo Evropský hospodářských prostor, ani žádné mezinárodní organizaci.

 

V případě, kdy by mělo dojít k předání do třetí země nebo mezinárodní organizaci, o tomto budete v konkrétním případě informováni. V takovém případě budete odkázáni na existenci či neexistenci rozhodnutí Evropské komise o odpovídající ochraně nebo, v případech předání uvedených v čl. 46, 47 a 49 odst. 1 GDPR, odkaz na vhodné záruky a prostředky k získání kopie těchto údajů nebo informace o tom, kde byly tyto údaje zpřístupněny.

 

 

15. JSOU OSOBNÍ ÚDAJE AUTOMATICKY VYHODNOCOVÁNY?

 

Osobní údaje jsou zpracovávány v listinné nebo elektronické podobě neautomatizovaným způsobem. Neprovádíme tedy žádné automatizované rozhodování.

 

16. JAKÁ JSOU VAŠE PRÁVA SOUVISEJÍCÍ SE ZPRACOVÁVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ?

 

V souladu s ustanoveními čl. 12 až 22 nařízení GDPR mohou subjekty uplatnit svá práva.

 

 • Právo na přístup k osobním údajům – subjekt údajů (fyzická osoba) má právo získat od správce informaci o tom, zda osobní údaje dané osoby jsou či nejsou zpracovávány; pokud ano, má daná osoba právo získat přístup k těmto údajům a dalším konkrétním informacím;
 • Právo na opravu – subjekt údajů má právo na opravu svých zpracovávaných osobních údajů, pokud jsou nepřesné;
 • Právo na výmaz – subjekt údajů má právo požádat správce, aby vymazal osobní údaje, které se daného subjektu údajů týkají, a to za podmínek a v případech stanovených Nařízením;
 • Právo na omezení zpracování osobních údajů – subjekt údajů má právo, aby správce v určitých případech omezil zpracování osobních údajů takového subjektu údajů.
 • Právo vznést námitku – subjekt údajů má právo kdykoliv vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů, jež správce zpracovává nezbytně z důvodu splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci a dále pro účely svých oprávněných zájmů či oprávněných zájmů třetí strany;
 • Právo na přenositelnost údajů – subjekt údajů má právo získat své osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a tyto předat jinému správci;
 • Pokud správce zpracovává osobní údaje subjektu údajů na základě jím uděleného souhlasu, má subjekt údajů právo kdykoliv takto udělený souhlas se zpracováním svých osobních údajů odvolat, a to obdobným způsobem a za obdobných podmínek, za nichž byl souhlas původně udělen. 
 • Subjekt údajů má právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, pokud se domnívá, že zpracováním jeho osobních údajů je porušeno Nařízení.

 

V případě zpracování na základě souhlasu máte právo souhlas kdykoli odvolat. Odvoláním souhlasu ovšem není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.

 

 

17. JAK MŮŽU UPLATNIT SVÁ PRÁVA?

 

Jednotlivá práva můžete uplatnit přímo u správce nebo u pověřence pro ochranu osobních údajů.

 

Kontaktní údaje na pověřence pro ochranu osobních údajů:

Ing. David Lacina

DSO Tišnovsko Radniční 14, 666 01 Tišnov

tel.: 605 851 345

e-mail: gdpr@dsotisnovsko.cz

 

Obecné informace k uplatnění práv

 

Veškerá sdělení a vyjádření k vámi uplatněným právům poskytujeme bezplatně. Pokud by však byla žádost zjevně nedůvodná nebo nepřiměřená, zejména proto, že by se opakovala, jsme oprávněni si účtovat přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady spojené s poskytnutím požadovaných informací. V případě opakovaného uplatnění žádosti poskytnutí kopií zpracovávaných osobních údajů si vyhrazujeme právo z tohoto důvodu účtovat přiměřený poplatek za administrativní náklady.

 

Vyjádření a případně informace o přijatých opatřeních vám poskytneme co nejdříve, nejpozději však do jednoho měsíce. Lhůtu jsme oprávněni v případě potřeby a s ohledem na složitost a počet žádostí prodloužit o dva měsíce. O prodloužení včetně uvedení důvodů vás budeme informovat.

 

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Datum a čas

Dnes je středa, 24. 7. 2024, 8:17:27

Svátek

Svátek má Kristýna

Zítra má svátek Jakub

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím SMS a e-mailů

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Fotogalerie

Náhodná fotogalerie

Náhodná fotogalerie

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.
Volně ke stažení:

Aktuální počasí

<<
>>
dnes, středa 24. 7. 2024
jasno 23 °C 15 °C
jasno, mírný severozápadní vítr
vítrSZ, 6.46m/s
tlak1015hPa
vlhkost54%

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE:1
DNES:99
TÝDEN:748
CELKEM:476259

INFO o odstávkách

nepodařilo se zobrazit banner